Nid oes gan un o bob chwech o oedolion y DU unrhyw gynilion

Cyhoeddwyd ar:

Does gan naw miliwn o bobl ledled y DU ddim cynilion ac mae gan bum miliwn arall lai na £100, yn ôl ymchwil newydd gan y Gwasanaeth Arian a Phensiynau (MaPS).

  • Ar y cyfan, mae chwarter oedolion y DU â llai na £100 wedi’u cynilo.  
  • Mae bron hanner y bobl sy’n defnyddio credyd yn bryderus am faint sy’n ddyledus ganddynt.  
  • Mae traean yn bryderus am nifer y cynhyrchion credyd sydd ganddynt.  
  • Mae help am ddim ar gael, ond mae pedwar o bob pump person yn dal i’w chael hi’n anodd siarad am arian.  

Does gan naw miliwn o bobl ledled y DU ddim cynilion ac mae gan bum miliwn arall lai na £100, yn ôl ymchwil newydd gan y Gwasanaeth Arian a Phensiynau (MaPS).   

Mae’r arolwg o 3,000 o oedolion, a gynhaliwyd ar gyfer Wythnos Siarad Arian (Tachwedd 7-11), yn dangos nad oes gan un o bob chwech (17%) unrhyw beth wedi’i gynilo ac mae gan un arall o bob deg (9%) £100 neu lai.  

Mae hyn yn gadael tua chwarter yr oedolion sy’n byw heb rwyd diogelwch ariannol i ymdopi â chostau byw neu filiau annisgwyl cynyddol, sy’n golygu y gallai rhai orfod defnyddio credyd.  

Dywed MaPS er bod credyd yn arf pwysig pan gaiff ei ddefnyddio a’i reoli’n dda, mae’n hanfodol bod pobl yn deall yr hyn y gallant ei fforddio a chael cynllun i’w dalu yn ôl.  

Fodd bynnag, mae’r ffigyrau hefyd yn datgelu bod llawer o bobl eisoes yn ei chael hi’n anodd i wneud hyn. Ymhlith y 79% o drigolion y DU sy’n defnyddio credyd, mae dau o bob pump (43%) bellach yn bryderus am faint sy’n ddyledus ganddynt. Mae dros draean (35%) yn poeni am nifer y cynnyrch gwahanol sydd ganddynt.  

Wrth i bwysau costau byw gynyddu, mae MaPS yn dweud ei bod hi’n bwysicach nag erioed i siarad am arian cyn i broblemau ddechrau. Ond mae’r arolwg hefyd yn datgelu bod 81% o bobl yn dal i osgoi trafod eu cyllid.  

Pan ofynnwyd pam, yr ymatebion mwyaf cyffredin oedd ‘ddim am gael eu barnu’ (21%), ”ofn rhoi’r baich ar eraill’ (19%) a ‘chywilydd neu embaras’ (17%).  

Yn ystod Wythnos Siarad Arian, mae MaPS yn annog pawb i siarad yn agored am arian, cynllunio ar gyfer eu dyfodol ariannol a chymryd cyngor dyled am ddim cyn gynted ag y maent eu hangen.  

Dywed y sefydliad y gall ei wasanaeth HelpwrArian fod yn fan cychwyn i bobl, gan gynnig arweiniad am ddim ar bynciau fel arian bob dydd, cynilion a ble i ddod o hyd i gyngor dyled  am ddim.   

Mae hefyd yn darparu ystod o wybodaeth am ddelio â materion ariannol, gan gynnwys canllawiau cam wrth gam ar sut i siaradYn agor mewn ffenestr newydd â’ch credydwyr neu drafod arian gyda theulu a ffrindiauYn agor mewn ffenestr newydd

Dywedodd Caroline Siarkiewicz, Prif Weithredwr y Gwasanaeth Arian a Phensiynau:  

“Mae miliynau o bobl yn ei chael hi’n her i gynilo ac mae hyn yn eu gadael yn agored i niwed pan fydd eitemau gwariant sydyn yn codi. Pan fyddwch yn ychwanegu y pryder maent yn teimlo gyda’u hymrwymiadau credyd, gall pwysau’r pryder hwnnw fynd yn llethol yn gyflym.   

“Yr Wythnos Siarad Arian hon, rydym am i bawb ddechrau’r sgwrs gyda theulu neu ffrindiau a rhannu baich unrhyw bryderon ariannol. Drwy ddelio â’r broblem yn uniongyrchol, gall pobl ddarganfod pa mor ddefnyddiol y gall cyngor am ddyledion am ddim fod a gweld pwysigrwydd siarad â’u credydwyr yn gynnar. Maent hefyd yn gallu dechrau dod o hyd i ffordd ymlaen, dim ots pa mor anodd y gallai eu sefyllfa deimlo.  

“Mae holl gymorth ac arweiniad am ddim ar sut i wneud hyn ar gael trwy ein gwasanaeth HelpwrArian a byddwn yn annog pawb sydd ei angen i gysylltu heddiw.”  

– DIWEDD –

Nodiadau i olygyddion

  • Cynhaliwyd yr arolwg ymhlith 3,000 o bobl yn y DU rhwng 18+ oed ym mis Medi 2022. Mae’n gynrychioliadol yn genedlaethol.  
  • Pan ofynnwyd faint o arian oedd ganddynt mewn cynilion, dywedodd 17% nad oedd ganddynt gynilion, dywedodd 5% fod llai na £50 a 4% yn dweud £50-100.  
  • Pan ofynnwyd iddynt am y rhesymau eu bod wedi osgoi siarad am arian, dywedodd 19% nad oeddent erioed wedi osgoi siarad am y peth.  
  • Yn ôl yr ONS, mae tua 52.9 miliwn o bobl 18 oed neu’n hŷn yn y DU.  

Ymholiadau’r cyfryngau

Am ymholiadau’r cyfryngau cysylltwch â: Swyddfa’r Wasg MaPS: 

020 8132 5284Yn agor mewn ffenestr newydd

media@maps.org.ukYn agor mewn ffenestr newydd