Helpu'ch etholwyr i ddechrau siarad am arian

Mae Wythnos Siarad Arian yn gyfle gwych i annog sgwrs agored am arian yn eich etholaeth, ac i gael y gefnogaeth ariannol sydd ei hangen ar eich etholwyr. Darganfyddwch sut y gallwch wneud y gorau o'r wythnos hon a helpu'ch etholwyr i ddechrau siarad am arian.

Siarad Arian ar gyfryngau cymdeithasol

Defnyddiwch y cyfryngau cymdeithasol i ddweud wrth y cyhoedd pam eich bod yn cefnogi Wythnos Siarad Arian ac arddangos y gefnogaeth neu'r gwasanaethau sydd ar gael yn eich ardal.

Defnyddiwch yr hashnodau #SiaradArian a #GwneudUnPeth i ddweud wrthym ni - ac eraill - am yr 'un peth' y byddwch chi'n ei wneud.

Defnyddiwch ein graffeg cyfryngau cymdeithasol

Gallwch ddod o hyd i amrywiaeth o adnoddau sydd wedi'u gwneud ymlaen llaw yn ein pecyn cymorth cyfathrebu cyffredinol Wythnos Siarad Arian

 

Dewch o hyd i’n hadnoddau sydd wedi’u creu’n barod

Gallwch ddod o hyd i ystod o adnoddau sydd wedi’u creu’n barod yn ein pecyn cymorth cyfathrebiadau Wythnos Siarad Arian cyffredinol.

Defnyddiwch ein pecyn cymorth cyfathrebiadau

Templedi tweets:

 • Rwy'n cefnogi Wythnos Siarad Arian, oherwydd gall siarad am arian helpu pobl i gael y cymorth arbenigol sydd ei angen arnynt, ond mae'n dal i fod yn dabŵ. Ble i ddechrau? Gweler canllaw @MoneyHelperUK ar sut i gael sgwrs am arian: https://www.moneyhelper.org.uk/cy/family-and-care/talk-money/how-to-have-a-conversation-about-money
 • Yr wythnos hon, byddaf yn cymryd rhan mewn #WythnosSiaradArian drwy [nodwch yr un peth y byddwch chi'n ei wneud]. Dyma rai syniadau #GwneudUnPeth y gallech roi cynnig arnynt:

  ✅ Gwiriwch fod y cyfeiriad yn gyfredol ar eich pensiynau
  ✅ Siaradwch â phlentyn am arian
  ✅ Gweld a allai unrhyw un o declynnau @MoneyHelperUK eich cefnogi 

 • Rwy'n falch o gefnogi #WythnosSiaradArian, mae ymchwil yn dangos bod pobl sy'n siarad am arian yn:

  ✅ Gwneud penderfyniadau ariannol gwell a phenderfyniadau llai o risg.
  Mae ganddynt berthnasoedd personol cryfach
  Helpu eu plant i ffurfio arferion arian da

Rhannwch ein pecyn cyfranogi

Mae ein pecyn cyfranogi yn cynnwys gwybodaeth allweddol am sut y gall busnesau, sefydliadau addysgol, a mwy ymgysylltu ag Wythnos Siarad Arian, gan gynnwys cynnig ffyrdd o deilwra gweithgareddau i wahanol sectorau a chynulleidfaoedd.

Rhannwch y pecyn gyda'ch rhwydweithiau eich hun i'w hannog i ymuno ag Wythnos Siarad Arian yn eich ardal chi.

Rhannwch arweiniad HelpwrArian

Gall ein gwasanaeth HelpwrArianYn agor mewn ffenestr newydd helpu i roi eich etholwyr mewn rheolaeth o'u harian gyda chymorth diduedd am ddim sy'n gyflym i'w ddarganfod, yn hawdd i’w ddefnyddio ac wedi’i gefnogi gan y llywodraeth.

Mae ganddo ystod o declynnau ac arweiniad a all helpu'ch etholwyr gyda'u trafferthion ariannol bob dydd, yn ogystal â chynllunio ar gyfer y dyfodol. Mae'r teclynnau isod yn rhai o'r rhai y gallech gyfeirio atynt.

Addysg ariannol: Siarad Dysgu Gwneud

Mae'r pecyn cymorth digidol Siarad Dysgu GwneudYn agor mewn ffenestr newydd yn rhannu gwybodaeth ddefnyddiol ar sut i siarad â phlant rhwng 3 ac 11 oed am arian. Gall dysgu plant am arian o oedran ifanc eu helpu i ddatblygu'r sgiliau y bydd eu hangen arnynt fel oedolion.

Templed tweet:

Golwg i’r dyfodol: MOT Canol Oes

Mae'r MOT Canol OesYn agor mewn ffenestr newydd yn declyn i'ch helpu i asesu eich sefyllfa ariannol bresennol a chynllunio ar gyfer y dyfodol.  

Templed tweet:

Help gyda'r hwb costau byw

Mae 'help gyda hwb costau bywYn agor mewn ffenestr newydd' HelpwrArian yn dwyn ynghyd ein teclynnau, cyfrifianellau a chanllawiau mwyaf defnyddiol i helpu pobl i reoli eu harian.

Templed tweet:

 • Ar hyn o bryd, mae'n bwysicach nag erioed gwneud i'ch arian weithio cystal ag y gallwch ar gyfer eich anghenion byw. Gweler teclyn, cyfrifianellau a chanllawiau @MoneyHelperUK am gyngor diduedd am ddim gan y llywodraeth.

Rhannwch ein poster HelpwrArian

 

Lawrlwythwch ein poster HelpwrArian

Dangoswch ein poster Siarad Arian yn eich cymhorthfa i helpu i gyfeirio at wasanaethau HelpwrArian.