Wythnos Siarad Arian: Pecyn cyfathrebu

Meddwl ble i ddechrau? Mae ein pecyn cyfathrebu yn cynnwys graffeg cyfryngau cymdeithasol, baneri a phoster. Mae yna hefyd gopi templed ar gyfer eich sianeli cyfryngau cymdeithasol, cylchlythyrau mewnrwyd ac e-bost, yn ogystal â ffurflen i chi rannu eich cynlluniau Wythnos Siarad Arian. 

Mae ein pecyn cyfranogi Wythnos Siarad Arian 2023, a fydd yn cael ei ryddhau yn fuan, yn cynnig ffyrdd o deilwra eich gweithgareddau i'ch sector a'ch cynulleidfaoedd.

Siarad Arian ar gyfryngau cymdeithasol

Defnyddiwch y cyfryngau cymdeithasol i ddweud wrth bobl pam eich bod yn cefnogi Wythnos Siarad Arian, ac arddangoswch y gefnogaeth neu'r gwasanaethau rydych chi eisoes yn eu cynnig.

Defnyddiwch yr hashnodau #TalkMoney a #DoOneThing i ddweud wrthym am 'un peth' rydych chi'n gofyn i bobl ei wneud.

Defnyddiwch ein graffeg cyfryngau cymdeithasol

Lawrlwythwch a defnyddiwch ein graffeg cyfryngau cymdeithasol ar eich sianeli eich hun:

Templed o drydarau

 • Yr wythnos hon rydym yn cefnogi Wythnos Siarad Arian, sy'n ceisio torri'r stigma o siarad am arian a chael ni i gyd i rannu mwy am y pwnc pwysig hwn, boed hynny gyda ffrindiau, teulu neu unrhyw un arall! Pwy allwch chi #TalkMoney gyda'r wythnos hon?
 • Pa Un Peth allech chi ei wneud i wella eich lles ariannol yr wythnos hon? Rydym yn awgrymu: [nodwch eich Un Peth]. Mae'n gyflym, yn hawdd a gallai [amlygu’r budd]. #TalkMoney #DoOneThing
 • Yr Wythnos #TalkMoney hon, rydym yn gofyn i'n holl [weithwyr/defnyddwyr gwasanaethau ac ati] i #DoOneThing i wella eu lles ariannol trwy ymrwymo i [enwi tasg fach, weithredadwy].
 • Yr wythnos hon, byddwn yn ymuno ag Wythnos #TalkMoney Wythnos trwy... [rhowch gamau gweithredu gan ddefnyddio templed]. Rhannwch yr un peth y byddwch chi'n ei wneud yn y sylwadau isod.
 • Yr wythnos hon rydyn ni'n torri tabŵs ac yn siarad am bob peth arian ar gyfer Wythnos #TalkMoney gan @MoneyHelperUK. Ymunwch â ni am [ddigwyddiad/ webinar/ sgwrs ac ati] i gyd ar sut i [pwnc]. #DoOneThing
  Cofrestrwch yma: [LINK].

Dangos baneri Wythnos Siarad Arian

Defnyddiwch y baneri clawr cyfryngau cymdeithasol hyn i arddangos eich cefnogaeth:

Lawrlwythwch ein baneri Wythnos Siarad Arian:

Anogwch eraill i rannu eu 'un peth'

Rhannwch y graffeg hwn i ddweud wrth bobl pa 'un peth' rydych chi'n ei wneud yr Wythnos Siarad Arian hon ac anogwch eraill i wneud yr un peth:

 

Lawrlwythwch a rhannwch graffeg Gwneud Un Peth

Siaradwch Arian ar eich mewnrwyd ac mewn e-byst

Gadewch i bobl wybod ble y gallant ddod o hyd i gymorth trwy gysylltu â’r arweiniad sydd gan HelpwrArian sydd am ddim, yn ddiduedd ac sydd â chefnogaeth y llywodraeth trwy eich sianeli mewnol neu allanol.

Templed testun

Yr wythnos hon rydym yn cefnogi Wythnos #TalkMoney, wythnos a gynlluniwyd i sicrhau ein bod ni i gyd yn siarad mwy am y ceiniogau yn ein poced, ein meddyliau a'n teimladau ynghylch arian, a sut a ble i gael help os a phryd y bydd ei angen arnoch.

Yn aml iawn, dweud y geiriau yn uchel ydy'r rhan anoddaf. Felly, rydym yn gofyn i chi Wneud Un Peth i helpu i gymryd y cam cyntaf: gwiriwch yr arweiniad costau byw sydd ar gael ar wefan HelpwrArianYn agor mewn ffenestr newydd.

Mae ymchwil yn dangos bod pobl sy'n siarad am arian yn:

 • gwneud penderfyniadau ariannol gwell a llai peryglus
 • meddu ar gysylltiadau personol cryfach
 • helpu eu plant i ffurfio arferion arian da am oes
 • yn teimlo llai o straen neu'n llai pryderus ac mewn mwy o reolaeth.

Mae cynnwys sgyrsiau arian yn ein bywydau bob dydd hefyd yn ein helpu i fagu hyder ariannol a gwytnwch i wynebu beth bynnag a ddaw yn y dyfodol.

Rhannwch y poster HelpwrArian

 

Lawrlwythwch ein poster HelpwrArian

Rhannwch neu argraffwch ein poster Siarad Arian i helpu i gyfeirio at wasanaethau HelpwrArian .

Siarad Arian mewn addysg

Mae’r pecyn cymorth penodedig hwn i ysgolion yn cynnwys gwybodaeth ac adnoddau i’ch helpu i hyrwyddo lles ariannol eich disgyblion a myfyrwyr, yn ystod Wythnos Siarad Arian a phellach.

Defnyddiwch ein templedi o drydarau

 • Oeddech chi'n gwybod bod arferion ariannol plant eisoes yn ffurfio erbyn 7 oed? Dyna pam yr wythnos hon rydym yn dathlu Wythnos #TalkMoney erbyn [ychwanegu manylion gweithgareddau].

Rhannwch gynnwys ein cylchlythyr

 • Yr Wythnos #TalkMoney hon rydyn ni'n helpu myfyrwyr i ddysgu mwy am arian trwy [mewnosod gweithgareddau wedi'u cynllunio ar gyfer eich ysgol]. Mae llawer y gall rhieni a gofalwyr ei wneud i helpu'ch plant i feithrin sgiliau arian da ar gyfer y dyfodol hefyd: cael sgwrs am wario neu gynilo neu roi cyfle i'ch plentyn ymarfer gwneud penderfyniadau am wariant yn ystod eich siopa bwyd.

  Y thema eleni yw 'Gwneud Un Peth', felly edrychwch ar yr awgrymiadau ar sut i Siarad Arian gyda'ch plentyn ar  wefan HelpwrArianYn agor mewn ffenestr newydd

Rhannwch gynlluniau eich Wythnos Siarad Arian

Rydyn ni eisiau gwybod sut rydych chi'n cefnogi Wythnos Siarad Arian fel y gallwn rannu a dathlu eich cyfranogiad.

Boed yn bostiad ar gyfryngau cymdeithasol, yn ddigwyddiad byw, yn ymgyrch lawn neu drwy roi poster yn eich gweithle, neu unrhyw beth yn y canol, defnyddiwch y ffurflen isod i roi gwybod i ni.

Siarad Arian yn eich ardal leol

Rhannu eich cynlluniau gyda chyfryngau lleol

Ymgysylltu’r wasg leol, masnach neu genedlaethol yn y gwaith rydych yn ei wneud i helpu pobl siarad am arian gan ddefnyddio ein templed datganiad i’r wasg.

Gwahodd eich cynrychiolwyr etholedig i ymweld

Wythnos Siarad Arian yw’r cyfle perffaith i wahodd eich AS lleol neu gynrychiolwyr etholedig (fel MSPs, ASau, meiri, cynghorwyr) i weld y cyfraniad hanfodol rydych yn gwneud i les ariannol yn y gymuned leol. 

I’w wneud mor hawdd â phosibl i wahodd eich AS neu gynrychiolwyr etholedig, rydym wedi darparu templed cynllun ymweld a thempled e-bost isod.

 

Gweler Hefyd