Dorf o bobl ar y stryd

HelpwrArian

HelpwrArian yw ein gwasanaeth i ddefnyddwyr, sy’n darparu canllawiau arian a phensiynau am ddim a diduedd i bobl ledled y DU.

Beth yw HelpwrArian?

Mae HelpwrArian yma i'ch helpu chi i symud ymlaen gyda bywyd. Yma i dorri trwy'r jargon a chymhlethdod, esbonio’r hyn sydd angen i chi ei wneud a sut y gallwch ei wneud. Yma i'ch rhoi mewn rheolaeth, gyda chymorth diduedd am ddim sy'n gyflym i'w ddarganfod, yn hawdd ei ddefnyddio ac wedi’i gefnogi gan y llywodraeth.

Beth bynnag fo'ch amgylchiadau, mae HelpwrArian ar eich ochr chi. Ar-lein a thros y ffôn, fe gewch arweiniad arian a phensiwn clir. Gallwn hefyd eich cyfeirio at wasanaethau dibynadwy, os oes angen mwy o gefnogaeth arnoch.

I gael help arian clir sydd ar eich ochr chi ac yn rhad ac am ddim i’w ddefnyddio, chwiliwch am HelpwrArianYn agor mewn ffenestr newydd

Helpu pobl i ddarganfod eu ffordd ymlaen

Rydym yn cynnig arweiniad yn uniongyrchol i bobl trwy ein sianeli digidol, canllawiau printiedig a llinellau cymorth defnyddwyr.

Rydym wedi creu pecynnau cynnwys gweithredol, gan gynnwys canllawiau ar-lein, teclynnau, fideos, postiadau cyfryngau cymdeithasol ac asedau printiedig er mwyn i chi eu defnyddio yn eich sianeli i godi ymwybyddiaeth o wasanaethau HelpwrArian.

Gallwch fod yn sicr bod unrhyw gynnwys rydych yn ei rhannu ohonom yn galluogi’r bobl rydych yn eu cefnogi i gael yr help cywir pan maent eu hangen.

Mae’r pynciau sy’n cael eu cwmpasu yn cynnwys:

  • Blaenoriaethwr biliau cyflym, hawdd ei ddefnyddio sy’n rhoi trefn ar y biliau a’r taliadau sydd angen delio â nhw yn gyntaf ac yn esbonio sut i osgoi methu taliadau.
  • Canllawiau cryno i helpu incwm gwasgedig i fynd ymhellach, gan gynnwys sut i olrhain eich gwariant, torri’n ôl ar gostau a pha gymorth ychwanegol sydd ar gael.
  • Ymdopi â cholli swydd neu ddiswyddo, gwybod hawliau cyfreithiol, sut i ddiogelu cyllid a symud ymlaen.
  • Chanllawiau arian wedi’u teilwra ar gyfer yr hunangyflogedig, gan gynnwys ychwanegu at incwm a rheoli enillion afreolaidd.

Lawrlwythwch ein pecynnau cymorth

Dod o hyd i’ch ffordd ymlaen gyda HelpwrArian

Diswyddo a cholli’ch swydd

Cymorth ariannol os ydych yn hunangyflogedig

Byw ar incwm cyfyngedig

Help os ydych yn cael trafferth gyda biliau a thaliadau

Help gyda chostau byw

Gan fod nifer yn wynebu cyfyngiad digynsail ar eu cyllidebau, mae MaPS wedi datblygu cynnwys, teclynnau a chanllawiau i roi’r wybodaeth gywir i bobl yn gyflym, eu cyfarwyddo i wybodaeth a phartneriaid gallwch ymddiried ynddynt.

Mae ein hymgyrch Costau Byw gyda brand HelpwrArian yn gwneud pobl yn ymwybodol o beth allwn ei gynnig a’n cyfarwyddo pobl i’r arweiniad arian diduedd ac am ddim sydd ar gael i bobl ledled y DU.

Rydym nawr angen eich cefnogaeth i sicrhau bod yr ymgyrch mor effeithiol â phosibl trwy ei integreiddio a helaethu trwy eich sianeli.

Cefnogi’r ymgyrch costau byw

Pension Wise

Mae Pension Wise yn wasanaeth gan HelpwrArian, sy’n cynnig arweiniad diduedd, am ddim i bobl dros 50 oed. Byddwn yn esbonio’r opsiynau am gymryd arian o’ch cronfeydd pensiwn i’ch helpu i wneud penderfyniadau am eich cyllidebau yn y dyfodol.

Yn eich apwyntiad Pension Wise bydd ein harbenigwyr pensiynau yn esbonio sut mae pob opsiwn yn gweithio a’r pethau eraill mae angen i chi feddwl amdanynt. Byddent hefyd yn esbonio sut mae pob opsiwn yn cael eu trethi a’n darpari wybodaeth ar sut i gadw llygaid allan am sgamiau.

Gallwch gael apwyntiad Pension Wise os ydych 50 oed neu’n hŷn ac mae gennych gronfa pensiwn cyfraniad diffiniedig wedi’i seilio yn y DU (gall hwn fod yn bensiwn personol neu weithle).

Nid oes ots pa mor fawr neu fach yw’r gronfa bensiwn.

Pension Wise ar HelpwrArianYn agor mewn ffenestr newydd

Cysylltu â ni

Rydym yma i helpu. Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach rydych yn teimlo nad ydynt wedi’u cynnwys yn yr adnoddau ar y dudalen hon, cysylltwch â ni ar  brandandmarketing@maps.org.uk.