Mam feichiog yn chwarae gyda merch ifanc

Lles ariannol i breswylwyr tai

Cefnogi preswylwyr wrth iddynt gyllido ar gyfer morgeisi, rhent a biliau, addasu i Gredyd Cynhwysol, neu symud i gynlluniau Hawl i Brynu neu Help i Brynu. Defnyddiwch yr adnoddau hyn ar gyfer cymdeithasau tai, cynghorau, sefydliadau trydydd-sector, cwmnïau cyfleustodau, a sefydliadau rheoli hyd-fraich, am ddim.

Beth yw lles ariannol?

Mae lles ariannol am deimlo’n ddiogel a bod pethau mewn rheolaeth. Mae’n gwybod eich bod yn gallu talu’r biliau heddiw, gallu delio â’r annisgwyl, ac eich bod ar y trywydd iawn i ddyfodol ariannol iach. Yn fyr: yn wydn, hyderus ac wedi grymuso yn ariannol.

Help â chyllido a biliau

Pecyn cymorth credydwyr

Gall credydwyr o bob sector elwa o gydweithio ag asiantaethau cyngor ar ddyledion. Lawrlwythwch ein canllaw i ymarfer da ar gyfer astudiaethau achos ymarferol a saith ffordd y gall credydwyr gydweithio â chynghorwyr dyledion i sicrhau bod pobl a all ad-dalu eu dyledion yn gwneud hynny, a bod credydwyr yn cael yr arian sy’n ddyledus.

Pecyn Cymorth CredydwrYn agor mewn ffenestr newydd (yn Saesneg) (PDF/A, 2.8MB)

Treth Cyngor

Mae ein canllawiau i gynghorau wedi eu llunio i gynorthwyo canlyniadau tecach, gwella ymgysylltiad rhwng preswylwyr a chynghorau a darparwyr cyfleustodau, a thaliadau cynhaliol o ôl-ddyledion, trwy cydweithio’n fwy ag asiantaethau cyngor ar ddyledion. Mae’r adnodd wedi’i fodelu ar enghreifftiau ymarfer gorau o gynghorau a darparwyr cyfleustodau yng Nghymru a Lloegr.

Canllaw i gynghorau a chwmnïau cyfleustodau: Adennill Treth Gyngor CefnogolYn agor mewn ffenestr newydd (PDF/A, 11.7MB)

 

Teclyn Llywio Ariannol

Gall ein Teclyn Llywio AriannolYn agor mewn ffenestr newydd eich helpu i gynorthwyo preswylwyr sydd angen cyngor ar arian ond nad ydynt yn gwybod ble i ddechrau. Gallant ateb ychydig o gwestiynau byr, a chael canlyniadau fydd wedi eu teilwra i’w sefyllfa. Mae cymorth arbenigol gan bartneriaid fel Shelter, Business Debtline a Chyngor ar Bopeth ar gael ar gyfer ymholiadau mwy cymhleth.

Credyd Cynhwysol

Mae ein teclyn llywio ariannol Credyd Cynhwysol (UC) ar-leinYn agor mewn ffenestr newydd yn cefnogi preswylwyr ar daliadau UC. Gall preswylwyr ddefnyddio’r teclyn hygyrch hwn i helpu i wneud penderfyniadau cyllidebu a chynllunio ymlaen llaw i gadw’n gyfredol â thaliadau rhent.

Gall preswylwyr ddefnyddio’r teclyn i:

  • gael gwybodaeth a chyngor yn seiliedig ar eich amgylchiadau personol
  • gweithio allan y ffyrdd gorau i dalu eu rhent
  • darganfod pa gyfrifon banc sydd orau ar gyfer rheoli eu taliadau
  • cael awgrymiadau arbed arian i gwtogi costau biliau cartref
  • darganfod beth i’w wneud a ble i gael help os ydynt yn cael trafferthion.

Dewis cyfrif banc

Mae ein canllaw i ddewis y cyfrif banc cywirYn agor mewn ffenestr newydd yn cefnogi preswylwyr i ddewis cyfrif sy’n gweddu orau i’w hanghenion, ac yn cynnwys canllaw fideo i agor cyfrif banc.

Cyngor ar ddyledion

Ar gyfer preswylwyr sy’n ei chael hi’n anodd i gadw fyny â rhent a biliau, cyfeiriwch at gymorth cyngor ar ddyled lleol ar-lein, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb.

Dysgwch fwy am ble i gael cyngor ar ddyledion am ddimYn agor mewn ffenestr newydd

Gall ein Blaenoriaethwr Biliau helpu preswylwyr i roi eu biliau a thaliadau yn y drefn gywir. Os ydynt yn cael trafferth i dalu, bydd yn dweud wrthynt mewn dau gam hawdd beth i’w wneud cyn i chi fethu taliad.

Defnyddiwch ein teclyn Blaenoriaethu BilYn agor mewn ffenestr newydd

 

Rhwydwaith Cynghorwyr Arian

Mae’r Rhwydwaith Cynghorwyr Arian yn dwyn ynghyd rhai o ddarparwyr cyngor ar ddyledion mwyaf adnabyddus y wlad at ei gilydd er mwyn i unigolion allu cael cyngor cyfrinachol ac annibynnol am ddim ar ddyledion yn syth neu ar adeg sy’n gyfleus iddynt.

Dysgwch fwy a chymerwch ran yn y RhwydwaithYn agor mewn ffenestr newydd 

Canllawiau i'ch helpu i gefnogi preswylwyr

Hawl i Brynu a chymorth morgeisi

Mae cael ar yr ysgol eiddo yn newid mawr mewn amgylchiadau ariannol. Mae ein canllawiau morgais a phrynu i gynorthwyo’r rheiny sy’n gwneud y newid hwn.

Hawl i Brynu a Help i Brynu

Cefnogi’ch tenantiaid cymwys trwy gynnig atebion i gwestiynau cyffredin am y cynlluniau:

Canllawiau syml i gredyd

Dechrau neu gynyddu teulu

Mae dim ond 41% yn chwilio am gyngor ariannol yn ystod digwyddiadau bywyd. Defnyddiwch y teclynnau ar-lein hyn i roi canllawiau i breswylwyr ar gyfnodau allweddol, fel mamolaeth neu dadolaeth:

Datblygu eich sgiliau arweiniad ariannol

Mae Arweinwyr Arian yn rhaglen peilot sy’n rhedeg trwy 2021 ar gyfer gweithwyr rheng flaen mewn ystod o sectorau. Cefnogwch breswylwyr â materion ariannol trwy ddatblygu eich sgiliau cyngor ariannol, ac ymuno â chymuned newydd o dywyswyr ariannol ar draws y DU, i gymryd eich help ymhellach.

Archwilio Arweinwyr Arian

Ymgorfforwch arweiniad ariannol yn eich cyfathrebiadau

Rydym yn cynnig ystod eang o gyngor a ffyrdd i’w rannu â’ch cwsmeriaid.

Cewch gefnogaeth wedi’i theilwra, am ddim, i adeiladu lles ariannol trwy gysylltu â’n tîm partneriaethau rhanbarthol. Byddant yn eich helpu i ddod o hyd i’r arweiniad sydd fwyaf addas ar gyfer eich preswylwyr a’ch gweithwyr, a’n cynnig opsiynau ar sut i gyfathrebu â nhw.

Cysylltwch â'n tîm partneriaethau