Datganiad Hygyrchedd

Cyhoeddwyd ar:

Wedi’i ddiweddaru diwethaf:

Mae’r datganiad hon yn berthnasol i gynnwys a gyhoeddwyd ar wefan www.maps.org.uk. Nid yw’r datganiad yn berthnasol i gynnwys ar is-barthau (er enghraifft, moneyhelper.org.uk).

Datganiad hygyrchedd ar gyfer gwefan y Gwasanaeth Arian a Phensiynau

Mae’r datganiad hygyrchedd hon yn berthnasol i’r wefan ar https://maps.org.uk/cy

Cynhelir y wefan gan y Gwasanaeth Arian a Phensiynau. Rydym eisiau i gymaint o bobl â phosibl i allu defnyddio’r wefan hon. Er enghraifft, mae hynny'n golygu y dylech chi allu:

 • newid lliwiau, lefelau cyferbyniad a ffontiau
 • chwyddo i hyd at 300% heb i'r testun fynd oddi ar y sgrin
 • llywio’r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
 • llywio’r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod llais
 • gwrando ar y rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio darllenydd sgrin (gan gynnwys y fersiynau mwyaf diweddar o Jaws, NVDA a Voiceover)
 • cyrchu’r wefan ar ddyfeisiau llai.

Rydym hefyd wedi gwneud testun y wefan mor syml â phosibl i'w deall.

Pa mor hygyrch yw’r wefan

Rydym yn gwybod nad yw rhai rhannau o'r wefan hon yn gwbl hygyrch:

 • ni ellir rheoli na chyrchu prif gwymplenni llywio gan ddefnyddio darllenydd sgrin
 • mae gan rai cysylltiadau gyferbyniad annigonol rhwng y testun cyswllt a lliw cefndir pan fyddant mewn ffocws neu nad oes ganddynt arwydd gweladwy o'u cyflwr ffocws
 • nid oes gan ddelwedd logo Gwasanaeth Arian a Phensiynau ddisgrifiad testun
 • nid yw'r Dangosfwrdd Defnydd Pensiwn yn hawdd ei gyrraedd gan ddefnyddio darllenydd sgrin neu fysellfwrdd:
  • mae’r trefn tabiau ar gyfer y cynnwys yn sgipio rhwng gwahanol adrannau ac nid yw'n dilyn trefn resymegol y cynnwys.
  • mae cynnwys neu ymarferoldeb yn cael ei guddio, ei dorri i ffwrdd, ar goll neu mae angen sgrolio llorweddol a fertigol ar feintiau golwg bach.

Cynnwys trydydd parti

Fideos YouTube

Nid yw'r cynnwys fideo a ddarperir yn y samplau prawf yn gynrychioliadol o'r cynnwys fideo sydd ar gael ar y wefan fyw ac nid yw ein hadroddiad yn cynnwys unrhyw faterion hygyrchedd posibl y gallai'r cynnwys hwn eu cyflwyno.

Twitter

Mae Twitter yn cynnig nifer o nodweddion hygyrchedd ar gyfer creu postiadau y gellir eu darganfod ar Using Twitter - AccessibilityYn agor mewn ffenestr newydd

Fodd bynnag, mae yna faterion hysbys:

 1. Nid oes gan ddangosyddion ffocws bysellfwrdd gyferbyniad lliw digonol yn erbyn y cefndir a/neu gydrannau cysylltiedig.
 2. Ni all sgrôl anfeidrol cael ei ddiffodd mewn llinellau amser Twitter. Mae sgrolio anfeidrol yn achosi materion hygyrchedd sylweddol i amrywiaeth eang o bobl ag anableddau a namau gwybyddol neu fodur.

Sylwch: gan fod nifer y postiadau wedi bod yn gyfyngedig yn y ffrwd Twitter, nid yw'r mater hwn yn berthnasol.

Gwasanaeth Power BI Microsoft

Mae problemau hygyrchedd sylweddol gyda Dangosfwrdd Power BI Microsoft ar dudalen Dangosfwrdd defnydd pensiwn HelpwrArian. Roedd profi gyda thechnolegau cynorthwyol yn cyflwyno anawsterau sylweddol i ryngweithio â'r cynnwys a deall y cynnwys

Yn ogystal, mae'r dangosfwrdd yn darparu llwybrau byr bysellfwrdd y canfuwyd nad oeddent yn gweithio yn ôl y disgwyl, ac mewn rhai achosion nad oeddent yn gweithio o gwbl.

Cynnwys PDF

Nid yw rhai dogfennau PDF a Word yn hygyrch ar draws y wefan sy'n hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau.

Adborth a manylion cyswllt

Os oes angen gwybodaeth arnoch ar y wefan hon mewn fformat gwahanol, megis PDF hygyrch, print mawr, hawdd ei ddeall, recordiad sain neu braille, mae croeso i chi gysylltu â ni:

e-bost: contact@maps.org.ukYn agor mewn ffenestr newydd

ffôn: +44 (0)1159 659570Yn agor mewn ffenestr newydd

ysgrifennu/ymweld: The Money and Pensions Service, 120 Holborn, London, EC1N 2TD

Byddwn yn ystyried eich cais ac ymateb i chi o fewn dau ddiwrnod.

Gallwch ddod o hyd i fwy o fanylion ar ein tudalen cyswllt.

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd gyda’r wefan hon

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os dewch o hyd i unrhyw broblemau nad ydym wedi'u rhestru ar y dudalen hon, neu os ydych yn meddwl nad ydym yn cwrdd â gofynion hygyrchedd, rydym eisiau clywed gennych chi. Anfonwch e-bost atom yn disgrifio'r broblem ac yn nodi pa dudalen yr oeddech chi'n ei defnyddio pan ddigwyddodd y broblem. Anfonwch yr e-bost hwn i accessiblity@maps.org.ukYn agor mewn ffenestr newydd.

Gweithdrefn orfodi


Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) yn gyfrifol am orfodi Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) Rheoliadau Hygyrchedd 2018 (y ‘Rheoliadau Hygyrchedd’). Os nad ydych yn hapus â sut rydym yn ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogi Cydraddoldeb (EASS)Yn agor mewn ffenestr newydd

Cysylltu â ni dros y ffôn neu ymweld â ni mewn person

 

Mae croeso i chi gysylltu â ni ymlaen llaw, fel y gallwn drefnu llety rhesymol ar gyfer eich ymweliad. Er enghraifft, gallwch ofyn am le gyda goleuadau isel neu lefelau sŵn isel, neu gallwch ofyn i ni drefnu cyfieithydd Iaith Arwyddion Prydain (BSL).

I wneud ymholiadau ymwelwch â'n tudalen cysylltwch â ni.

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae'r Gwasanaeth Arian a Phensiynau wedi ymrwymo i wneud ei wefan yn hygyrch, yn unol â Chyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) Rheoliadau Hygyrchedd 2018.

Statws cydymffurfio

Mae'r wefan hon yn cydymffurfio'n rhannol â'r Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe Fersiwn 2.1Yn agor mewn ffenestr newydd safon AA, oherwydd y diffyg cydymffurfio a'r eithriadau a restrir isod.

Cynnwys nad yw’n hygyrch

Nid yw’r cynnwys a rhestrir isod yn hygyrch am y rhesymau canlynol;

Diffyg cydymffurfio â WCAG 2.1 AA

Canlyniadau gwefan

Problem

Disgrifiad

Maen prawf / Lefel WCAG

Mae gan ddelweddau addurniadol disgrifiadau testun

Mae'r delweddau teil eicon yn cynnwys disgrifiadau testun nad ydynt yn berthnasol i ystyr neu bwrpas y cynnwys.

1.1.1. Cynnwys nad yw’n destun / A

Nid oes gan ddelweddau disgrifiadau testun

Nid oes gan ddelwedd logo y Gwasanaeth Arian a Phensiynau ddisgrifiad testun.

1.1.1. Cynnwys nad yw’n destun / A

Mae gan ddelweddau disgrifiadau testun anaddas neu anghywir

Mae gan ddelweddau ffrwd Twitter ddisgrifiadau testun anghywir neu anaddas.

1.1.1. Cynnwys nad yw’n destun / A

Nid oes gan gynnwys fideo yn unig unrhyw gyfryngau amgen

Nid oes gan fideos gyda chynnwys gweledol yn unig unrhyw gyfryngau amgen

1.2.1. Audio-only & Video-only / A

Nid yw rhanbarthau tudalennau wedi’u diffinio neu labeli

Nid yw'r rhanbarth tudalen ar gyfer y prif gynnwys wedi'i nodi yn yr HTML.

1.2.1 Sain yn unig a Fideo yn unig / A

Nid yw penawdau wedi’u nodi fel penawdau HTML

Mae'r testun 'cael yr holl newyddion diweddaraf ar ein cynnydd ac ymuno â'r sgwrs' wedi'i dylunio fel pennawd ond heb ei farcio yn yr HTML fel elfen bennawd.

1.3.1 Gwybodaeth a Pherthnasau / A

Mae nodyn penawdau’n cael ei ddefnyddio ar gyfer mathau o destun

Mae testun tudalen wedi'i dylunio gan ddefnyddio elfennau pennawd HTML.

1.3.1 Gwybodaeth a Pherthnasau / A

Nid yw labeli ffurflen, cyfarwyddiadau neu wallau yn gysylltiedig â'u meysydd ffurflen cysylltiedig

Nid yw gwallau ffurflen, sy'n darparu gwybodaeth am y math o fewnbwn sy'n ofynnol, yn gysylltiedig yn benodol â meysydd ffurflen.

1.3.1 Gwybodaeth a Pherthnasau / A

Nid yw penawdau wedi’u nodi fel penawdau HTML

Mae'r testun tudalen wedi'i dylunio fel pennawd ond heb ei farcio yn yr HTML fel elfen bennawd.

1.3.1 Gwybodaeth a Pherthnasau / A

Nid yw pwrpas mewnbwn ffurflenni wedi’i adnabod

Nid yw pwrpas mewnbwn meysydd ffurflen sy'n casglu gwybodaeth bersonol yn cael ei nodi neu mae'r gwerth awtocwblhau yn anghywir.

1.3.5. Pwrpas Mewnbwn Hunaniaeth / AA

Nid yw cynnwys yn ail-lifo i addasu i feintiau golwg is

Yn y Dangosfwrdd Defnydd Pensiynau mae cynnwys neu ymarferoldeb yn aneglur, wedi’i dorri i ffwrdd, ar goll neu mae angen sgrolio llorweddol a fertigol ar feintiau golwg is.

1.4.10. Ail-lifo / AA

Nid oes gan ddangosyddion ffocws gyferbyniad lliw digonol

Nid oes gan ddangosyddion ffocws personol gyferbyniad lliw digonol yn erbyn y cefndir a/neu gydrannau cysylltiedig.

1.4.11. Cyferbyniad nad yw’n destun / AA

Nid yw cynnwys neu hofran na ffocws yn ddiystyriol, yn hofran nac yn barhaus

Mae hofran pwyntydd neu ffocws bysellfwrdd yn sbarduno cynnwys cwymplen ychwanegol yn y prif lywiwr nad yw'n cael ei ddiswyddo.

1.4.13. Cynnwys ar Hofran neu Ffocws / AA

Nid oes cyferbyniad digonol gan y testun

Nid oes cyferbyniad digonol rhwng y testun dolen a lliw y cefndir wrth ffocysu.

1.4.3. Cyferbyniad (Lleiafswm) / AA

Mae delweddau o destun yn cael eu defnyddio yn y cynnwys

Defnyddir delweddau o destun a allai fel arall gael eu dylunio neu eu cyflwyno'n weledol.

1.4.5. Delweddau o destun / AA

Ni ellir rheoli na chyrchu cwymplenni gan ddefnyddio darllenydd sgrin

Gellir defnyddio rheolaethau’r prif gwymplen llywio gyda llygoden a'r allwedd tab ar y bysellfwrdd ond, nid gyda rith-gyrchwr darllenydd sgrin.

2.1.1. Bysellfwrdd / A

Ni ellir defnyddio rheolaethau gweithredol gyda bysellfwrdd

Gellir defnyddio elfennau gweithredol gyda llygoden ond nid gyda bysellfwrdd. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • Botwm llwybr byr dangos bysellfwrdd
 • Botwm nod tudalen
 • Botymau rhif tudalen y carwsél

Botymau blaenorol a nesaf y carwsél

2.1.1. Bysellfwrdd / A

Nid yw targedau’r dolenni’n ffocysu

Nid yw’r dolenni ‘Beth fyddwch yn ei ddysgu’ yn ffocysu ar ei elfennau darged. Ac mae’r dolenni Nol i’r brig yn sgrolio i frig y dudalen, ond nid yw ffocws y bysellfwrdd yn dychwelyd i ddechrau’r dudalen.

2.4.1. Osgoi Blociau / A

Elfennau anweithredol yn y mynegai tab

Yn y Dangosfwrdd Defnydd Pensiwn mae elfennau anweithredol a gwag wedi’u cynnwys yn y dudalen mynegai tab ac mae trefn y tabiau ar gyfer y cynnwys yn newid rhwng gwahanol adrannau ac nad yw’n dilyn trefn rhesymegol y cynnwys.

2.4.3. Trefn Ffocws / A

Nid yw dolenni’n cyfleu eu pwrpas yn ddigonol

Nid yw’r dolenni Darllen mwy yn darparu gwybodaeth digonol neu ddigon o gyd-destun i bobl i ddeall yn hawdd beth fydd y ddolen yn ei gwneud, neu i ble y bydd y ddolen yn mynd.

2.4.4. Pwrpas Dolen (mewn cyd-destun) / A

Nid oes gan elfennau ffocws arwydd gweledol o ffocws

Nid oes gan y dolenni ddelwedd aelodau’r bwrdd arwydd gweledol o’u cyflwr ffocws.

2.4.7. Ffocws Gweledol / AA

Nid yw’r enw hygyrch yn cynnwys neu’n cydfynd â’r testun label gweledol

Nid yw enw’r ddolen newid iaith yn cynnwys y testun sy’n cael ei arddangos yn weledol.

2.5.3. Label yn yr Enw / A

Nid yw iaith cynnwys y dudalen wedi’i diffinio

Nid yw iaith y dudalen ffurflen gofrestru wedi’i diffinio’n rhaglennol.

3.1.1. Iaith tudalen / AA

Nid oes gan fewnbynnau ffurflen angenrheidiol arwydd eu bod yn angenrheidiol

The Money Guiders Programme Mae angen mewnbwn ar y Ffurflen Gyswllt Rhaglen Arweinwyr Arian ond nid yw’r wybodaeth wedi’i darparu.

3.3.2. Labeli neu Gyfarwyddiadau

Nid oes enw, rôl, eiddo neu dalaith hygyrch gan reolyddion neu gydrannau

Mae elfennau coll neu nad oes ganddynt y wybodaeth rôl, eiddo neu dalaith addas. Mae hwn yn cynnwys:

 • Elfennau yn y Dangosfwrdd Defnydd Pensiynau yn defnyddio’r priodoledd label-aria ar elfennau anweithredol.
 • Elfennau yn y Dangosfwrdd Defnydd Pensiynau gyda rôl grŵp heb enw neu label hygyrch
 • Nid yw cyflwr wedi ehangu a chwympo’r dolenni Darllen mwy wedi’i gyfleu i ddarllenwyr sgrîn.
 • Mae’r Ail Lywiwr yn defnyddio’r rôl dewislen aria yn anghywir.
 • Mae’r dudalen presennol yn y llywiwr wedi’i ddangos yn weledol ond ddim yn rhaglennol.
 • Nid oes gan y rheolydd dogl llywiwr symudol y wybodaeth rôl, eiddo neu dalaith addas.
 • Nid yw cyflwr wedi ehangu a chwympo dolenni’r prif ddewislen llywio’n cael ei gyfleu i ddarllenwyr sgrîn.

4.1.2. Gwerth Enw Rôl / A

Canlyniadau PDF

Problem

Disgrifiad

Maen Prawf / Lefel WCAG

Mae disgrifiadau testun ar goll o ddelweddau

Ni all darllenwyr sgrîn ddarllen nodweddion dogfen megis delweddau oni bai bod ganddynt testun amgen cysylltiol.

1.1.1. Cynnwys nad yw’n destun / A

Nid yw cynnwys o fewn y PDF wedi’i dagio’n gywir

Mae tagiau PDF yn ei wneud yn bosibl i adnabod cynnwys a darparu strwythur a hybu llywio. Bydd dogfen PDF heb ei thagio yn ei gwneud yn anodd i ddefnyddwyr deall a llywio strwythur y dogfen. 

1.3.1. Gwybodaeth a Pherthnasau / A

Nid yw trefn darllen cynnwys y dudalen PDF yn rhesymegol

Pan gyflwynir cynnwys yn weledol mewn trefn benodol, mae'n bwysig bod yr un drefn yn cael ei chynnal yn strwythur y PDF, fel arall ni fydd yn cael ei gyfleu i bobl sy'n defnyddio darllenwyr sgrin a allai ganfod nad yw'r cynnwys yn gwneud synnwyr.

 

1.3.2. Dilyniant Ystyrlon / A

Nid yw cynnwys yn ail-lifo i addasu i feintiau golwg bach

Mae’r golwg Ail-lifo yn galluogi defnyddwyr i aildrefnu gwrthrychau’r haen cynnwys i strwythur syml, un golofn er mwyn ei ddarllen yn haws.

1.4.10. Ail-lifo / AA

Nid oes cyferbyniad lliw digonol gan y testun

Gall testun â chyferbyniad isel fod yn anodd i’w ganfod a’n anodd i’w ddarllen. Mewn rhai achosion, efallai na fydd yn weladwy o gwbl i bobl â golwg isel neu ddallineb lliw

1.4.3. Cyferbyniad (Isafswm) / AA

Nid yw nodau tudalen y dogfen PDF wedi’i ddiffinio

Mae darparu ffyrdd o ddod o hyd i gynnwys yn galluogi pobl sy'n defnyddio technolegau cynorthwyol i ddod o hyd i'r cynnwys a'u llywio.

2.4.5. Sawl Ffordd / AA

Cynnwys nad yw o fewn cwmpas y rheoliadau hygyrchedd

PDFs a dogfennau eraill

Mae rhai o'n dogfennau PDF a Word yn hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau. Er enghraifft, mae gennym PDFs gyda gwybodaeth ar sut y gall defnyddwyr gyrchu ein gwasanaethau, a ffurflenni a gyhoeddir fel dogfennau Word. Rydym yn bwriadu naill ai trwsio'r rhain neu eu disodli â thudalennau HTML hygyrch yn fersiwn wedi'i diweddaru o'r wefan yn y System Rheoli Cynnwys newydd.

Nid yw'n ofynnol i ni drwsio PDFs neu ddogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2019Yn agor mewn ffenestr newydd os nad ydynt yn hanfodol i ddarparu ein gwasanaethau yn ôl y rheoliadau hygyrchedd.

Bydd unrhyw ddogfennau PDF neu Word newydd yr ydym yn eu cyhoeddi yn cwrdd â safonau hygyrchedd.

Fideos byw

Nid ydym yn bwriadu ychwanegu penawdau i ffrydiau fideo byw gan fod fideo byw wedi’i eithrio rhag cwrdd â’r rheoliadau hygyrchedd.

Beth rydym yn ei wneud i wella hygyrchedd

Rydym yn gynhyrchu map trywydd i ddangos pryd a sut rydym yn bwriadu gwella hygyrchedd ar y wefan hon. Disgwylir i’w gyhoeddi ym mis Medi 2023. 

Paratoi'r datganiad hygyrchedd hwn

 

Paratowyd y datganiad hwn ar 28 Mehefin 2023.

Profwyd y wefan hon ddiwethaf ar 27 Mehefin 2023. Cynhaliwyd y prawf gan Nomensa Ltd.

Defnyddiodd y profion gyfuniad o offer gwerthuso hygyrchedd, archwiliad gweledol o god a phrofi gyda thechnoleg gynorthwyol i werthuso is-set gynrychioliadol o 32 prawf sampl ar draws 12 tudalen.

Asesodd y profion y tudalennau canlynol:

Tudalennau a asesir