Hysbysiad Preifatrwydd

Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn (yr “Hysbysiad Preifatrwydd”) yn berthnasol i’r holl weithgareddau prosesu gwybodaeth bersonol a gyflawnir gan y Gwasanaeth Arian a Phensiynau (MaPS).

1. Pwy ydyn ni

1.1. Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn (yr “Hysbysiad Preifatrwydd”) yn berthnasol i’r holl weithgareddau prosesu gwybodaeth bersonol a gyflawnir gan y Gwasanaeth Arian a Phensiynau (MaPS). Sefydlwyd y Gwasanaeth Arian a Phensiynau fel corff annibynnol gyda chyfrifoldeb am wella rheolaeth arian pobl ym mis Mai 2018

1.2. Y ddeddfwriaeth sy’n deddfu hyn yw Deddf Arweiniad a Cheisiadau Ariannol 2018Yn agor mewn ffenestr newydd, sy’n dod â sefydliadau sy’n dod o dan y polisi preifatrwydd hwn ynghyd i ddarparu cyngor ar ddyledion, arweiniad ariannol ac arweiniad pensiwn am y tro cyntaf:

1.3. Bydd y corff newydd yn darparu canllawiau ariannol diduedd am ddim a gwasanaeth symlach i aelodau'r cyhoedd gan roi mynediad haws i'r wybodaeth a'r arweiniad. Daeth MaPS yn endid cyfreithiol ar 1 Hydref 2018 a bydd yn ymgymryd â’i swyddogaethau cyflawni o fis Ionawr 2019.

1.4. Amcanion y Gwasanaeth Arian a Phensiynau yw;

 • Gwella gallu aelodau'r cyhoedd i wneud penderfyniadau ariannol gwybodus.
 • Cefnogi darparu gwybodaeth, arweiniad a chyngor mewn meysydd lle mae diffyg.
 • Sicrhau bod gwybodaeth, arweiniad a chyngor yn cael eu darparu i aelodau'r cyhoedd yn y modd cliriaf a mwyaf cost-effeithiol (gan gynnwys ystyried gwybodaeth a ddarperir gan sefydliadau eraill).
 • Sicrhau bod gwybodaeth, arweiniad a chyngor ar gael i'r rhai sydd ei angen fwyaf (a dyrannu ei adnoddau yn unol â hynny), gan ystyried yn arbennig anghenion pobl mewn amgylchiadau bregus.
 • gweithio'n agos gyda'r awdurdodau datganoledig o ran darparu gwybodaeth, arweiniad a chyngor i aelodau'r cyhoedd yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon.

1.5. Rhaid i’r Gwasanaeth Arian a Phensiynau roi sylw i’w amcanion wrth arfer ei swyddogaethau.

1.6. Yn yr adran hon, ystyr “gwybodaeth, arweiniad a chyngor” yw;

 • gwybodaeth ac arweiniad ar faterion yn ymwneud â phensiynau galwedigaethol a phersonol
 • gwybodaeth a chyngor ar ddyledion
 • gwybodaeth a chanllawiau sydd wedi’u cynllunio i wella dealltwriaeth a gwybodaeth pobl o faterion ariannol a’u gallu i reoli eu materion ariannol eu hunain.

1.7. Er mwyn cyflawni'r swyddogaeth hon, rydym yn casglu, prosesu a storio data personol a sensitif yn barhaus. Ein sail gyfreithlon ar gyfer prosesu data personol yw cyflawni ein tasg gyhoeddus a nodir uchod. Bydd eithriadau i hyn ar sail gyfreithlon caniatâd ein cwsmeriaid. Mae gennym gyfrifoldeb i ddiogelu'r wybodaeth hon a sicrhau ei chyfrinachedd, ei chywirdeb a'i hargaeledd.

1.8. Mae’r datganiad preifatrwydd hwn yn disgrifio pam a sut rydym yn casglu ac yn defnyddio data personol. Gallwn ddefnyddio data personol a ddarperir i ni at unrhyw un o’r dibenion a ddisgrifir yn y datganiad preifatrwydd hwn neu fel y nodir yn wahanol ar y pwynt casglu.

1.9. Ar hyn o bryd, bydd gan Pension Wise ei bolisïau preifatrwydd ei huna bydd hyn yn berthnasol pan fyddwch yn defnyddio’r gwasanaeth.

1.10. Mae MaPS yn rheolydd data mewn perthynas â gwybodaeth bersonol yr ydym yn ei phrosesu mewn cysylltiad â’n busnes. Yn yr hysbysiad hwn, mae cyfeiriadau at “ni” neu “ein” yn gyfeiriadau at MaPS.

1.11. Ein prif gyfeiriad yw Canolfan Holborn, 120 Holborn, Llundain EC1N 2TD a cheir manylion cyswllt pellach yn https://www.moneyandpensionsservice.org.uk/contact-us. Ceir rhagor o wybodaeth am MaPS ar ein gwefan www.moneyandpensionsservice.org.uk.

1.12. Rydym yn parchu hawliau unigolion i breifatrwydd ac i ddiogelu gwybodaeth bersonol. Pwrpas yr Hysbysiad Preifatrwydd hwn yw esbonio sut rydym yn casglu ac yn defnyddio gwybodaeth bersonol mewn cysylltiad â’n busnes. Mae “gwybodaeth bersonol” yn golygu gwybodaeth am unigolyn byw y gellir ei adnabod o’r wybodaeth honno (naill ai ar ei ben ei hun neu pan gaiff ei gyfuno â gwybodaeth arall).

1.13. Mae’n bosibl y byddwn yn diweddaru ein Hysbysiad Preifatrwydd o bryd i’w gilydd. Pan fyddwn yn gwneud hynny, byddwn yn rhoi gwybod i chi am unrhyw newidiadau ac yn cyhoeddi'r Hysbysiad Preifatrwydd a fydd wedi'i ddiweddaru ar ein gwefan. Byddem yn eich annog i ymweld â’n gwefan yn rheolaidd i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y dibenion yr ydym yn prosesu eich gwybodaeth ar eu cyfer a’ch hawliau i reoli sut rydym yn ei phrosesu.

2. Sut rydym yn casglu a phrosesugwybodaeth

2.1. Data personol – mae hyn yn golygu unrhyw wybodaeth sy’n ymwneud â pherson byw adnabyddadwy y gellir ei adnabod yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol yn benodol drwy gyfeirio at ddynodwr. Mae’r diffiniad hwn yn galluogi amrywiaeth eang o ddynodwyr personol i fod yn ddata personol, gan gynnwys enw, rhif adnabod, data lleoliad neu ddynodwr ar-lein, gan adlewyrchu newidiadau mewn technoleg a’r ffordd y mae sefydliadau’n casglu gwybodaeth am bobl.

2.2. Mae eich gwybodaeth yn cynnwys yr holl wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch. Mae'n cynnwys;

 • y wybodaeth y rhoddwch i ni – gallwch roi gwybodaeth i ni drwy lenwi’r teclynnau ar ein gwefan neu drwy gysylltu â ni dros y ffôn, drwy e-bost neu fel arall, gallai’r wybodaeth y rhoddwch i ni gynnwys eich enw, cyfeiriad, cyfeiriad e-bost a rhif ffôn
 • gwybodaeth a gesglir gan sefydliadau rydym yn eu hariannu sy'n darparu gwasanaethau dyled ac yn cynorthwyo aelodau'r cyhoedd i reoli dyled
 • gwybodaeth rydyn ni'n ei dysgu amdanoch chi trwy ein perthynas â chi.

2.3. Gwybodaeth a gasglwn o’r dechnoleg rydych yn ei defnyddio i gael mynediad at ein gwasanaethau, er enghraifft;

 • Data lleoliad o'ch ffôn symudol, Cyfeiriad Protocol Rhyngrwyd (IP) a ddefnyddir i gysylltu eich dyfais â'r rhyngrwyd, eich gwybodaeth mewngofnodi, math a fersiwn porwr, system weithredu a llwyfan.
 • Ffrwd clicio ar gyfer Lleolwyr Adnodd Unfath Llawn (URL) i gyrraedd ein gwefan, mynd trwyddi a gadael ein gwefan, eitemau yr edrychwyd arnynt neu y chwiliwyd amdanynt ar ein gwefan, amseroedd ymateb tudalennau, hyd yr ymweliad neu wybodaeth ryngweithio tudalen.

2.4. Gwybodaeth bersonol “sensitif” a “chategorïau arbennig”

 • Yn yr Hysbysiad hwn rydym hefyd yn sôn am “Sensitif” a “Chategorïau Arbennig” o wybodaeth bersonol. Mae hyn yn golygu gwybodaeth bersonol sy’n datgelu tarddiad hiliol neu ethnig, barn wleidyddol, credoau crefyddol neu athronyddol, neu aelodaeth o undeb llafur, gwybodaeth enetig, gwybodaeth fiometrig at ddiben adnabod rhywun yn unigryw, gwybodaeth yn ymwneud ag iechyd neu wybodaeth yn ymwneud â bywyd rhywiol neu gyfeiriadedd rhywiol rhywun.
 • O dan gyfraith diogelu data, caiff y mathau hyn o wybodaeth eu trin yn wahanol oherwydd eu bod mor sensitif. O dan gyfraith y DU, disgwylir hefyd y bydd gwybodaeth sy’n ymwneud ag euogfarnau troseddol a throseddau neu fesurau diogelwch cysylltiedig hefyd yn cael ei thrin fel pe bai’n wybodaeth sensitif/categori arbennig.
 • Mae’n bosibl y byddwn yn casglu gwybodaeth am eich ethnigrwydd er mwyn darparu mewnwelediad meintiol ac ansoddol ar ein gwasanaeth ar gyfer ein defnydd ein hunain – yn yr achos hwn, rydym yn gwneud y data’n ddienw fel nad yw data personol yn cael ei rannu, ac ni ellir eich adnabod.
 • Daw ein sail gyfreithlon ar gyfer casglu data categori arbennig o dan Atodlen (1) Rhan 1(4) at ddibenion ymchwil. Lle byddwn hefyd yn comisiynu gwasanaethau byddwn yn prosesu data categori arbennig o dan yr Atodlen er Lles y Cyhoedd Sylweddol (1) Rhan 2 (6) Dibenion statudol ac ati a'r llywodraeth ac (8) Cyfle cyfartal neu driniaeth gyfartal.

3. Eich hawliau

3.1. Rydym am sicrhau eich bod yn ymwybodol o'ch hawliau mewn perthynas â'r wybodaeth bersonol rydym yn ei phrosesu. Rydym wedi disgrifio’r hawliau hynny a’r amgylchiadau y maent yn berthnasol iddynt isod. Os dymunwch arfer unrhyw un o’r hawliau hyn, os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol nad ydynt yn cael eu hateb yma, neu os hoffech gwyno i’n Swyddog Diogelu Data, anfonwch e-bost atom yn dpo@maps.org.ukYn agor mewn ffenestr newydd neu ffoniwch 020 7943 0500Yn agor mewn ffenestr newydd.

3.2. Mynediad – Mae gennych hawl i gael mynediad at y wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch. Os hoffech gopi o’r wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch, ysgrifennwch at: Swyddog Diogelu Data, Y Gwasanaeth Arian a Phensiynau, Canolfan Holborn, 120 Holborn, Llundain, EC1N 2TD neu ffoniwch 020 7943 0500Yn agor mewn ffenestr newydd.

3.3. I gael rhagor o wybodaeth am sut i gael mynediad at eich gwybodaeth a’r dogfennau y mae angen i chi eu cyflwyno, cwblhewch ffurflen Cais Gwrthrych am Wybodaeth (SAR)Yn agor mewn ffenestr newydd (PDF/A, 347KB) a’i chyflwyno naill ai drwy e-bost: dpo@maps.org.ukYn agor mewn ffenestr newydd neu drwy'r post i: Y Gwasanaeth Arian a Phensiynau, Canolfan Holborn, 120 Holborn, Llundain, EC1N 2TD.

3.4. Cywiro – Mae gennych hawl i gywiro gwybodaeth bersonol anghywir ac i ddiweddaru gwybodaeth bersonol anghyflawn. Os ydych yn credu bod unrhyw ran o’r wybodaeth sydd gennym amdanoch yn anghywir, mae gennych hawl i ofyn i ni gyfyngu ar brosesu’r wybodaeth honno ac i gywiro’r wybodaeth bersonol anghywir.

3.5. Dileu – Mae gennych hawl i ofyn i ni ddileu eich gwybodaeth bersonol. Gallwch ofyn i ni ddileu eich gwybodaeth bersonol os ydych yn credu:

 • nid oes angen i ni brosesu eich gwybodaeth at y dibenion y cafodd ei darparu ar eu cyfer mwyach
 • rydym wedi gofyn am eich caniatâd i brosesu eich gwybodaeth bersonol ac rydych yn dymuno tynnu eich caniatâd yn ôl neu
 • nid ydym yn defnyddio eich gwybodaeth mewn modd cyfreithlon.

3.6. Cyfyngiad – Mae gennych hawl i ofyn i ni gyfyngu ar brosesu eich gwybodaeth bersonol. Gallwch ofyn i ni gyfyngu ar brosesu eich gwybodaeth bersonol os ydych yn credu;

 • bod unrhyw ran o’r wybodaeth sydd gennym amdanoch yn anghywir
 • nid oes angen i ni brosesu eich gwybodaeth mwyach at y dibenion y cafodd ei darparu ar eu cyfer, ond mae angen y wybodaeth arnoch i sefydlu, arfer neu amddiffyn hawliadau cyfreithiol neu
 • nid ydym yn defnyddio eich gwybodaeth mewn modd cyfreithlon.

3.7. Gwrthwynebiad – Mae gennych hawl i wrthwynebu prosesu eich gwybodaeth bersonol. Mae gennych hawl i wrthwynebu i ni brosesu eich gwybodaeth bersonol (a gofyn i ni gyfyngu ar brosesu) at y dibenion a ddisgrifir yn Atodlen A – Dibenion Prosesu (isod), oni bai y gallwn ddangos seiliau cymhellol a chyfreithlon dros y prosesu, a allai diystyru eich buddiannau eich hun neu lle mae angen i ni brosesu eich gwybodaeth i ymchwilio ac i’n amddiffyn ni neu eraill rhag hawliadau cyfreithiol. Yn dibynnu ar yr amgylchiadau, efallai y bydd angen i ni gyfyngu neu roi’r gorau i brosesu eich gwybodaeth bersonol yn gyfan gwbl, neu lle gofynnir am hynny, dileu eich gwybodaeth.

3.8. Tynnu caniatâd – Mae gennych hawl i dynnu eich caniatâd yn ôl. Lle rydym yn dibynnu ar eich caniatâd i brosesu eich gwybodaeth bersonol, mae gennych hawl i dynnu eich caniatâd yn ôl unrhyw bryd. Byddwn bob amser yn ei gwneud yn glir ble rydym angen eich caniatâd i ymgymryd â gweithgareddau prosesu penodol.

3.9. Cyflwyno cwynion – Mae gennych hawl i gyflwyno cwyn. Os dymunwch wneud cwyn am y modd yr ydym wedi trin eich gwybodaeth bersonol, gallwch gysylltu â’n Swyddog Diogelu Data a fydd yn ymchwilio i’r mater ac yn adrodd yn ôl i chi.

E-bost: dpo@maps.org.ukYn agor mewn ffenestr newydd

Post: Y Gwasanaeth Arian a Phensiynau, Canolfan Holborn, 120 Holborn, Llundain, EC1N 2TD

Ffôn: 020 7943 0500Yn agor mewn ffenestr newydd

Gobeithiwn y gallwn fynd i’r afael ag unrhyw bryderon sydd gennych, ond gallwch bob amser gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO). I gael rhagor o wybodaeth, ewch i ico.org.ukYn agor mewn ffenestr newydd

4. Newidiadau i’r hysbysiad hwn

4.1. Efallai y byddwn yn newid yr hysbysiad hwn o bryd i'w gilydd, yn gyfan neu'n rhannol, yn ôl ein disgresiwn llwyr neu i gyflawni rhwymedigaeth gyfreithiol. Rydym yn eich annog i wirio ein gwefan i weld fersiwn ddiweddaraf yr hysbysiad hwn. Gallwch hefyd ofyn am gopi o'r fersiwn ddiweddaraf trwy gysylltu â ni.

5. Sut rydyn ni'n defnyddio ac ynrhannu’ch gwybodaeth

5.1. Dim ond lle mae'n angenrheidiol i ni gyflawni ein gweithgareddau busnes yn gyfreithlon y byddwn yn defnyddio ac yn rhannu eich gwybodaeth. Rydym eisiau sicrhau eich bod yn deall yn iawn sut y gellir defnyddio'ch gwybodaeth. Rydym wedi disgrifio'r dibenion y gellir defnyddio'ch gwybodaeth yn fanwl yn Atodlen A - Dibenion Prosesu.

5.2. Rydym yn rhannu eich gwybodaeth bersonol â sefydliadau eraill o fewn grŵp MaPS, y mae pob un ohonynt yn darparu'r un lefel uchel o ddiogelwch ac amddiffyniad. Mae gennym bolisïau ar draws y grŵp i sicrhau bod eich gwybodaeth bersonol yn cael ei gwarchod, waeth pa sefydliad yn grŵp MaPS sy'n dal y wybodaeth honno.

5.3. Rydym yn casglu data personol fel y gallwn ddeall eich sefyllfa a darparu gwybodaeth ac arweiniad wedi'i bersonoli i chi. Rydym yn defnyddio'r data yr ydym yn ei storio i'n helpu i sicrhau ein bod yn rhoi gwasanaeth o ansawdd uchel yn barhaus sy'n gywir ac yn glir ac yn unol â deddfwriaeth gyfredol y DU a/neu'r UE; a darparu mewnwelediad meintiol ac ansoddol ar ein gwasanaeth at ein defnydd a'n trydydd partïon.

5.4. Os ydych am i ni roi'r gorau i ddefnyddio gwybodaeth bersonol rydyn ni wedi'i chasglu trwy gwcis ar ein gwefannau, dylech newid eich gosodiadau cwcis. Mewn rhai achosion, efallai y byddwn yn penderfynu cadw gwybodaeth, hyd yn oed os y gofynnwch i ni beidio. Gallai hyn fod am resymau cyfreithiol neu reoleiddio, fel y gallwn barhau i ddarparu ein cynhyrchion a'n gwasanaethau. Byddwn bob amser yn dweud wrthych pam ein bod yn cadw'r wybodaeth.

6. Rhannu gyda thrydydd partïon

6.1. Ni fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth ag unrhyw un y tu allan i MaPS heblaw am;

 • pan fo gennym eich caniatâd
 • pan ein bod yn defnyddio prosesydd allanol ar gyfer dadansoddi data at ddibenion sicrhau ansawdd
 • pan fo angen ar gyfer eich ymrwymiad a’ch ymglymiad â'r Strategaeth Gallu Ariannol a/neu’r rhaglen What Works
 • pan ei bod yn ofynnol i ni yn ôl y gyfraith ac i asiantaethau gorfodaeth cyfraith neu endidau'r llywodraeth
 • lle bo angen ar gyfer ad -drefnu, trosglwyddo neu drafodiad arall sy'n ymwneud â'n busnes
 • ar ffurf ddienw fel rhan o ystadegau neu ddata agregedig arall a rennir â thrydydd partïon neu
 • pan ganiateir yn ôl y gyfraith, mae angen cyflawni ein hamcanion statudol neu amcanion trydydd parti, ac nid yw'n anghyson â'r dibenion a restrir uchod.

6.2. Dim ond ar sail gyfyngedig y byddwn yn rhannu eich gwybodaeth â thrydydd partïon yn dilyn diwydrwydd dyladwy ac yn unol â'n gweithdrefnau mewnol.

6.3. Ni fydd MaPS yn rhannu eich gwybodaeth â thrydydd partïon at eu dibenion marchnata eu hunain.

7. Cyfathrebiadau â chi

7.1. Byddwn yn cysylltu â chi gyda gwybodaeth sy'n berthnasol i'r Gwasanaeth Arian a Phensiynau neu raglen Gallu Ariannol (gan gynnwys gwybodaeth wedi'i diweddaru am sut rydym yn prosesu'ch gwybodaeth bersonol), trwy amrywiaeth o ffyrdd gan gynnwys trwy e-bost, post a/neu ffôn. Os byddwch chi'n newid eich manylion cyswllt ar unrhyw adeg yn y dyfodol, dylech ddweud wrthym yn brydlon am y newidiadau hynny.

7.2. Os byddwch chi'n newid eich meddwl ynglŷn â sut yr hoffech i ni gysylltu â chi neu nad ydych chi am dderbyn y wybodaeth hon mwyach, gallwch chi ddweud wrthym ar unrhyw adeg trwy anfon e-bost atom yn contact@maps.org.ukYn agor mewn ffenestr newydd.

7.3. Efallai y byddwn yn monitro neu'n cofnodi galwadau, e-byst, negeseuon testun neu gyfathrebiadau eraill yn unol â deddfau cymwys at y dibenion a amlinellir yn Atodlen A - Dibenion Prosesu.

8. Am faint rydym yn cadw’chgwybodaeth

8.1. Wrth gysylltu â'n gwasanaeth ffôn, rydym yn creu cofnodion sy'n cynnwys eich gwybodaeth. Gellir dal cofnodion ar amrywiaeth o gyfryngau (corfforol neu electronig) a fformatau.

8.2. Rydym yn rheoli ein cofnodion i'n helpu i wasanaethu ein cwsmeriaid yn dda (er enghraifft am resymau gweithredol, megis delio ag unrhyw ymholiadau sy'n ymwneud â chyngor dyled, arian neu arweiniad pensiynau) ac i gydymffurfio â gofynion cyfreithiol a statudol. Mae cofnodion yn ein helpu i ddangos ein bod yn cwrdd â'n cyfrifoldebau ac i gadw fel tystiolaeth o'n gweithgareddau busnes.

8.3. Mae cyfnodau cadw ar gyfer cofnodion yn cael eu pennu yn seiliedig ar y math o gofnod a natur y gweithgaredd. Fel rheol, rydym yn cadw cofnodion cyfrif cwsmeriaid am hyd at bum mlynedd ar ôl i'ch perthynas â'r gwasanaeth arian a phensiynau ddod i ben, tra bod cofnodion eraill yn cael eu cadw am gyfnodau byrrach, er enghraifft 90 diwrnod ar gyfer cofnodion teledu cylch cyfyng neu 12 mis ar gyfer recordiadau galwadau. Gellir newid cyfnodau cadw o bryd i'w gilydd yn seiliedig ar ofynion busnes neu gyfreithiol a rheoliadol.

8.4. Efallai y byddwn ar eithriad yn cadw'ch gwybodaeth am gyfnodau hirach, yn enwedig pan fo angen i ni atal rhag dinistrio neu waredu gwybodaeth yn seiliedig ar orchymyn gan y llysoedd neu ymchwiliad gan asiantaethau gorfodaeth cyfraith. Bwriad hyn yw sicrhau y bydd y sefydliad yn gallu cynhyrchu cofnodion fel tystiolaeth, os oes eu hangen.

8.5. Os hoffech gael mwy o wybodaeth am ba hyd yr ydym yn cadw'ch gwybodaeth, cysylltwch â ni ar dpo@maps.org.ukYn agor mewn ffenestr newydd neu ffoniwch ar 020 7943 0500Yn agor mewn ffenestr newydd.

9. Diogelwch

9.1. Rydym wedi ymrwymo i gynnal a gwella preifatrwydd a chyfrinachedd eich data personol. Rydym yn cymryd camau amrywiol i amddiffyn y wybodaeth rydych yn ei darparu rhag colled, camddefnydd, a mynediad neu ddatgeliad anawdurdodedig gan; sicrhau mai dim ond pobl awdurdodedig all gael mynediad at eich data a chynnal gweithgareddau prawf sganio a threiddiad gwefan. Mae'r camau hyn yn ystyried sensitifrwydd y wybodaeth yr ydym yn ei chasglu, ei phrosesu a'i storio, a chyflwr cyfredol technoleg.

9.2. Mae eich data yn cael ei storio y tu mewn i Ardal Economaidd Ewrop (AEE) ac ni fydd yn cael ei drosglwyddo y tu allan i'r AEE.

9.3. Os yw toriad diogelwch yn achosi ymyrraeth anawdurdodedig i'n system sy'n effeithio'n sylweddol arnoch chi neu breifatrwydd eich data, byddwn yn eich hysbysu cyn gynted ag sy’n bosibl. Byddwn hefyd yn hysbysu Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) cyn pen 72 awr ar ôl dod yn ymwybodol o'r toriad.

9.4. Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod eich gwybodaeth yn ddiogel gyda ni a chyda'r trydydd partïon sy'n gweithredu ar ein rhan. I gael mwy o wybodaeth am y camau yr ydym yn eu cymryd i amddiffyn eich gwybodaeth, cysylltwch â ni ar dpo@maps.org.ukYn agor mewn ffenestr newydd neu ffoniwch ar 020 7943 0500Yn agor mewn ffenestr newydd.

10. Atodlen A – Dibenion Prosesu

10.1. Dim ond pan ei bod yn angenrheidiol i ni gyflawni ein gweithgareddau busnes cyfreithlon y byddwn yn defnyddio ac yn rhannu eich gwybodaeth. Efallai y bydd eich gwybodaeth yn cael ei rhannu a'i phrosesu gan aelodau o'r Gwasanaeth Arian a Phensiynau (MAPS):

 • Y Gwasanaeth Cyngor Arian (MAS) (INC. Strategaeth gallu ariannol ar gyfer y DU (FINCAP))
 • Pensiwn yn ddoeth
 • Y Gwasanaeth Cynghori Pensiynau (TPAS).

10.2. Byddwn yn prosesu'ch gwybodaeth lle mai ein rhwymedigaeth statudol yw gwneud hynny (tasg gyhoeddus) a heb ragfarnu eich buddiannau na'ch hawliau a rhyddid sylfaenol. Rydym am sicrhau eich bod yn deall yn iawn sut y gellir defnyddio'ch gwybodaeth. Rydym wedi disgrifio'r dibenion y gellir defnyddio'ch gwybodaeth yn fanwl ar eu cyfer isod:

 • Byddwn yn anfon gwybodaeth atoch am y gwasanaethau a ddarparwn dros y ffôn, trwy’r post, ar e-bost neu trwy neges destun. Rydym hefyd yn defnyddio'r wybodaeth sydd gennym amdanoch chi i bersonoli'r negeseuon hyn pryd bynnag y gallwn gan ein bod yn credu ei bod yn bwysig eu gwneud yn berthnasol i chi. Rydym hefyd yn gwirio eich bod yn hapus i ni anfon gwybodaeth atoch trwy neges destun neu e -bost cyn i ni wneud hynny. Ymhob neges a anfonwn, mae gennych hefyd yr opsiwn i optio allan. Mae hyn yn cynnwys prosesu'ch gwybodaeth i;
  • Ddatblygu, profi, monitro ac adolygu perfformiad gwasanaethau, systemau mewnol a threfniadau diogelwch a gynigir gan MaPS.
  • Asesu ansawdd ein gwasanaeth i gwsmeriaid ac i ddarparu hyfforddiant staff.
  • Cydymffurfio â rhwymedigaethau cyfreithiol a statudol.
  • Rhoi gwybodaeth i chi am y Gallu Ariannol neu'r rhaglen What Works yn gyffredinol (e.e. cylchlythyrau).
  • Arolygon cyhoeddi i gynorthwyo gydag adborth rhanddeiliaid ar gyfer gwerthuso Gallu Ariannol a gwelliannau rhaglenni
  • Rhoi gwybod i chi am gyfleoedd i gymryd rhan mewn gweithgareddau cysylltiadau cyhoeddus fel Wythnos FinCap; Wythnos Siarad am Arian neu What Works Funding.
  • Byddwn yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol i greu gwybodaeth agregedig ac anhysbys. Ni all neb eich adnabod o'r wybodaeth honno. Byddwn yn ei defnyddio i adrodd ar reoli a chorfforaeth, ymchwil a dadansoddi, i wella'r gwasanaethau rydym yn eu darparu; a darparu adroddiadau agregedig ac anhysbys i sefydliadau eraill.

10.3. Datblygu ein gwasanaeth(au) ac adeiladu dealltwriaeth well o'r hyn y mae ein cwsmeriaid ei eisiau. Mae hyn yn golygu y byddwn yn;

 • Cynnal, datblygu a phrofi ein rhwydwaith (gan gynnwys rheoli'r traffig ar ein rhwydwaith), cynhyrchion a gwasanaethau, i ddarparu gwasanaeth well i chi.
 • Hyfforddi ein pobl a'n cyflenwyr i ddarparu gwasanaethau i chi (ond rydyn ni'n gwneud y wybodaeth yn ddienw o flaen llaw lle bynnag y bo modd).
 • Creu proffil amdanoch chi i'ch deall yn well fel ein cwsmer.
 • Rhannu gwybodaeth bersonol o fewn y grŵp MaPS at ddibenion gweinyddol, megis rhannu manylion cyswllt, fel y gallwn gysylltu â chi.
 • Cynnal arolygon ac ymchwil i'r farchnad.