Cais Gwrthrych am Wybodaeth

Mae gennych hawl i gael gwybod a yw'r Gwasanaeth Arian a Phensiynau yn dal unrhyw wybodaeth amdanoch chi ac, os felly, mae hawl gennych i gael copi o'r wybodaeth honno. Gelwir hyn yn ‘hawl gwrthrych i wybodaeth’. Mae'r hawliau hyn yn cael eu llywodraethu gan Ddeddfwriaeth Diogelu Data.

Eich hawl gwrthrych am wybodaeth

Mae gennych hawl i gael gwybod a yw'r Gwasanaeth Arian a Phensiynau yn dal unrhyw wybodaeth amdanoch chi ac, os felly, mae hawl gennych i gael copi o'r wybodaeth honno. Gelwir hyn yn ‘hawl gwrthrych i wybodaeth’. Mae'r hawliau hyn yn cael eu llywodraethu gan Ddeddfwriaeth Diogelu Data.

Sylwch fod gwybodaeth yn ddarostyngedig i bolisi cadw data’r Gwasanaeth Arian a Phensiynau a dim ond os ydym yn parhau i ddal unrhyw wybodaeth sy'n ymwneud â chi ac nad oes eithriadau perthnasol y gellir ei darparu.

Mae ceisiadau gwrthrych am wybodaeth am ddim; fodd bynnag, rydym yn cadw'r hawl i godi ffi resymol os yw cais yn arbennig o ormodol neu'n ailadroddus.

Am fwy o wybodaeth am hawl gwrthrych i wybodaeth, ewch i wefan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO)Yn agor mewn ffenestr newydd

Gwneud cais gwrthrych am wybodaeth i’r Gwasanaeth Arian a Phensiynau

I gael mynediad at y wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch chi, naill ai cysylltwch â'r Swyddog Diogelu Data (DPO) yn uniongyrchol trwy e -bost dpo@maps.org.ukYn agor mewn ffenestr newydd neu trwy'r post i: Swyddog Diogelu Data, y Gwasanaeth Arian a Phensiynau, Canolfan Holborn, 120 Holborn, Llundain, EC1N 2TD.

Fel arall, complete a cwblhewch ffurflen Cais Gwrthrych am Wybodaeth (SAR)Opens in a new windowYn agor mewn ffenestr newydd (PDF/A, 347KB) a dychwelwch hon atom.

Os gwnewch gais dilys ar gyfer mynediad pwnc, byddwn yn;

  • dweud wrthych a ydym yn dal unrhyw ddata arnoch chi
  • rhoi copi o'r data hwn i chi.

Byddwn yn anelu at gyflawni'ch cais cyn pen mis i dderbyn y canlynol;

  • cais Gwrthrych am Wybodaeth dilys
  • digon o ddogfennaeth i wirio'ch hunaniaeth.

Gwybodaeth sydd gennym

Mae’r wybodaeth y gallwn ei dal yn debygol o fod yn dibynnu ar p’un ai ydych;

  • wedi cysylltu â'r Gwasanaeth Arian a Phensiynau drwy ein gwefan a'n gwasanaeth ffôn a/neu
  • wedi derbyn Cyngor ar Ddyled trwy wasanaeth a ariennir gan y Gwasanaeth Arian a Phensiynau.

Yn ogystal â chopi o’ch data, byddwch hefyd yn derbyn arweiniad gan y Gwasanaeth Arian a Phensiynau yn eich cynghori beth i’w wneud os credwch fod unrhyw wybodaeth yn anghywir.

Cadarnhau eich hunaniaeth

Cyn y gallwn ryddhau unrhyw ran o'ch data, rhaid i ni fod yn sicr o'ch hunaniaeth.

Rhaid i chi anfon o leiaf ddau ddarn gwreiddiol o ddogfennaeth hunaniaeth swyddogol gyda'ch cais sydd rhyngddynt yn darparu digon o wybodaeth i brofi eich enw, dyddiad geni, cyfeiriad presennol a llofnod.

Dyma enghreifftiau o hyn:

Dogfen 1

  • trwydded yrru cerdyn-llun gyfredol, ddilys*
  • tystysgrif geni/mabwysiadu
  • Pasbort.

* Nodwch na allwn dderbyn trwyddedau gyrru cyfatebol papur a gyhoeddwyd ar ôl 1998, yn unol â newidiadau a gyflwynwyd gan y DVLA o 8 Mehefin 2015, gan nad oes ganddynt unrhyw statws cyfreithiol mwyach. Ni allwn ychwaith dderbyn trwyddedau gyrru cerdyn-llun sydd wedi dod i ben.

Dogfen 2

bil cyfleustodau h.y. bil nwy/ynni/ffôn

dogfen swyddogol h.y. gohebiaeth gan fanc/cymdeithas adeiladu.

Ni ddylai'r uchod fod yn fwy na thri mis oed. Rhaid i bob dogfen fod yn wreiddiol. Ni fyddwn yn derbyn llungopïau. Rydym yn eich cynghori i anfon eich dogfennau adnabod yn ddiogel. Bydd eich dogfennau’n cael eu cadw’n ddiogel gan MaPs a’u hanfon yn ôl atoch trwy ddosbarthiad diogel cyn gynted ag y byddwn wedi gwirio eich hunaniaeth.

Manylion Cyswllt DPO

Data Protection Officer

Money and Pensions Service

Holborn Centre

120 Holborn

London

EC1N 2TD

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cyfeiriwch y rhain at contact@maps.org.ukYn agor mewn ffenestr newydd

Fel arall, gallwch ffonio 020 7943 0192Yn agor mewn ffenestr newydd

Pryderon Cais Gwrthrych am Wybodaeth

Os ydych yn anfodlon â’r ffordd y mae eich cais gwrthrych am wybodaeth wedi’i brosesu a/neu’n dymuno herio’r canlyniadau, gallwch godi pryder gyda Swyddog Diogelu Data MaPs gan ddefnyddio’r manylion cyswllt uchod.

Os teimlwch nad ydym wedi mynd i’r afael â’ch pryderon yn foddhaol, gallwch wedyn eu huwchgyfeirio i Swyddfa’r Comisiynydd GwybodaethYn agor mewn ffenestr newydd drwy eu gwefan neu yn ysgrifenedig i;

Information Commissioner’s Office

Wycliffe House

Water Lane

Wilmslow

SK9 5AF

Nodwch – rydym yn cadw gwybodaeth gwrthrych am wybodaeth am hyd at chwe mis rhag ofn y bydd unrhyw bryderon yn cael eu codi. Ar ôl y chwe mis hynny, caiff y copi o'r wybodaeth gwrthrych am wybodaeth ei ddinistrio'n ddiogel.