Dau ddyn gwaith ger y lori sbwriel

Lles ariannol yn eich awdurdod lleol

Mae gan wasanaethau hanfodol eich cyngor botensial enfawr i gefnogi preswylwyr gyda’u harian personol – o rent a budd-daliadau i addysg ariannol a phensiynau. Gall y Gwasanaeth Arian a Phensiynau (MaPS) eich helpu i adeiladu lles ariannol ar gyfer eich preswylwyr.

Mae cyllid personol yn effeithio ar bob agwedd ar les eich preswylwyr – mae cysylltiad agos rhwng ein hiechyd corfforol, meddyliol ac ariannol. Mae gan awdurdodau lleol lefelau mynediad unigryw i ddarparu cefnogaeth lles ariannol yng nghyfnodau allweddol bywyd, ac i’r rhai sydd fwyaf agored i niwed, fel plant sy’n cael gofal, a phobl hŷn.

Mae cefnogi lles ariannol yn ffordd arall y gallwch helpu pobl yn eich cymuned a gwella eu hiechyd a’u hapusrwydd, a chryfhau’r gwasanaethau rydych yn eu darparu.

Beth yw lles ariannol?

Mae lles ariannol yn ymwneud â theimlo’n ddiogel ac mewn rheolaeth. Mae’n bod yn ymwybodol y gallwch dalu’r biliau heddiw, eich bod yn gallu delio â’r annisgwyl, ac ar y trywydd iawn ar gyfer dyfodol ariannol iach. Yn fyr: teimlo’n hyderus ac wedi eich grymuso.

Ym MaPS, rydym yn gweithio gyda sefydliadau fel eich un chi i adeiladu lles ariannol ledled y DU, i helpu busnesau, cymunedau ac unigolion i ffynnu.

Sut y gall gwasanaethau’r cyngor wella lles ariannol preswylwyr

Efallai bod ein bywydau yn cael eu dylanwadu fwyaf uniongyrchol ar y lefel leol – trwy ein cartrefi, ysgolion, gweithleoedd a chymdogaethau. Ac mae ar lefel leol lle gall preswylwyr ddod i gysylltiad â gwasanaethau a mecanweithiau cymorth a all wella eu bywydau.

Mae eich awdurdod lleol mewn sefyllfa unigryw i gefnogi lles ariannol preswylwyr trwy ystod eang o’ch gwasanaethau, gan gynnwys:

 • Cynnig cefnogaeth i denantiaid tai cymdeithasol gyda sgiliau fel cyllidebu, neu gynnig arweiniad ariannol iddynt ar gyfnodau bywyd allweddol fel mamolaeth/tadolaeth neu ddiswyddo.
 • Cefnogi gwasanaethau ysgolion a phlant i gynnig addysg ariannol ystyrlon i blant a phobl ifanc, fel y gallant wneud dewisiadau gwybodus am eu harian pan fyddant yn oedolion.
 • Yn ymgorffori ein teclynnau a’n cynnwys am ddim ar eich gwefannau i gynorthwyo preswylwyr yn uniongyrchol i ddod o hyd i gyngor dyled lleol, cyllidebu, canllawiau arian coronafeirws a mwy.
 • Adennill Treth Gyngor mewn ffordd sy’n cydweithredu ag asiantaethau cynghori ar ddyledion i gefnogi pobl mewn ôl-ddyledion.

Gallwn gynnig cefnogaeth bwrpasol am ddim i’ch gwahanol wasanaethau i’ch helpu integreiddio canllawiau arian, teclynnau a strategaethau lles ariannol am ddim.

Lles ariannol i’ch gweithwyr

Mae eich cyngor hefyd yn gyflogwr mawr yn eich ardal chi, ac mae’n lle gwych am fynediad at arweiniad ariannol. Darganfyddwch fwy am sut y gallwn eich helpu adeiladu lles ariannol yn eich gweithle.

Lles ariannol i blant a phobl ifanc agored i niwed

Mae gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc bregus o ddydd i ddydd mewn sefyllfa dda i'w helpu i ddatblygu'r wybodaeth, y sgiliau a'r agweddau sydd eu hangen arnynt i wneud y gorau o'u harian nawr a phan fyddant yn oedolion.

Rydym wedi datblygu cyfres o ganllawiau rhanbarthol i gefnogi gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc. Mae yna bedwar canllaw i gyd ac mae'r rhain yn arweiniad i arweinwyr a phenderfynwyr gwasanaethau plant a phobl ifanc yn Lloegr, yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon.

Sut y gallwn helpu cynghorau lleol

Rydym yn cynnig ystod eang o gefnogaeth am ddim i fusnesau gan gynnwys:

 • rheolwr partneriaeth ymroddedig wedi'i leoli yn eich lleoliad, gyda rheolwyr yng Ngogledd Iwerddon, yr Alban a Chymru a rhanbarthau ledled Lloegr.
 • cefnogaeth bwrpasol i'ch helpu chi i adeiladu a gweithredu eich strategaeth lles ariannol.
 • detholiad o ganllawiau sydd ar gael yn Gymraeg a Saesneg, ac mewn fformat print, braille neu sain, am ddim
 • cymorth gyda Hwb Costau Byw sy'n cynnwys erthyglau, teclynnau, cyfrifianellau a chanllaw printiedig i gefnogi'ch cydweithwyr a'ch cwsmeriaid.
 • ein hymgyrch ymwybyddiaeth Wythnos Siarad Arian blynyddol, sy'n darparu llwyfan ar gyfer sgyrsiau am arian ym mhob cefndir.

Mae HelpwrArianYn agor mewn ffenestr newydd yn cynnig gwasanaethau dwyieithog trwy amrywiaeth o sianeli, gyda theclynnau a llinellau cymorth yn Gymraeg a Saesneg, gan gynnwys:

 • arweiniad ar ddigwyddiadau bywyd, fel adran ar golli'ch swydd neu am ysgariad a sut mae hyn yn effeithio ar bensiynau.
 • helpu gweithwyr i gynllunio ar gyfer bywyd diweddarach gydag adran sy'n ymroddedig i bensiynau ac arweiniad ar ymddeoliad.
 • teclynnau a chyfrifianellau amrywiol yn cynnig arweiniad wedi'i bersonoli ar bynciau gan gynnwys cyngor ar ddyled.

Lles ariannol yn eich lleoliad

Rydym hefyd yn cynnig awdurdodau lleol:

 • Mwy o wybodaeth am eich anghenion lleol trwy ein dirnadaeth a'n hymchwil.
 • Understanding from our research how introducing financial wellness initiatives into your area will benefit your residents.
 • Helpu i ddylunio a gweithredu mentrau lles ariannol yn strategol ac yn effeithiol.
 • The opportunity to partner with us in running and evaluating pilots to improve financial wellbeing.

Cefnogaeth yn eich ardal

Cysylltwch â’n tîm partneriaethau rhanbarthol am gymorth am ddim a ffyrdd i’ch helpu i adeiladu lles ariannol ar draws eich sefydliad.

Wedi’i seilio’n agos atoch chi, gall ein timau partneriaethau helpu i ddod â'ch sefydliad i ddeall rhai o'r heriau lles ariannol lleol.

Os oes gan eich sefydliad sawl safle, cysylltwch â'r rheolwr rhanbarthol agosaf at eich prif swyddfa.

Fel arall, gallwch gysylltu â'n tîm partneriaethau trwy bartneriaid@maps.org.uk