Dyn ifanc yn cerdded yn y dyrfa

Gwella lles ariannol cwsmeriaid mewn gwasanaethau ariannol

Nid yw bron i hanner (47%) oedolion y DU yn teimlo’n hyderus yn gwneud penderfyniadau am gynhyrchion a gwasanaethau ariannol. Gall darparwyr gwasanaeth ariannol fel banciau, fintechs, darparwyr pensiynau ac undebau credyd wneud enillion masnachol trwy adeiladu lles ariannol eu cwsmeriaid.

Beth yw lles ariannol?

Mae lles ariannol yn ymwneud â theimlo’n ddiogel ac mewn rheolaeth. Mae’n gwybod y gallwch dalu’r biliau heddiw, y gallwch ddelio â’r annisgwyl, a’ch bod ar y trywydd iawn ar gyfer dyfodol ariannol iach. Yn fyr: teimlo’n hyderus ac wedi’ch grymuso.

Am y Gwasanaeth Arian a Phensiynau

Mae’r Gwasanaeth Arian a Phensiynau (MaPS) yma i sicrhau bod pawb yn teimlo mwy o reolaeth dros eu cyllid trwy gydol eu bywydau; o arian poced i bensiynau. Pan maent, mae cymunedau’n iachach, busnesau’n fwy llwyddiannus, mae’r economi’n buddio ac mae unigolion yn teimlo gwell eu byd.

Mae ein gwasanaethau am ddim i’ch sefydliad a’ch cwsmeriaid - rydym yn cynnig arweiniad, ymchwil a phartneriaeth ariannol i helpu adeiladu lles ariannol ar gyfer unigolion a sefydliadau.

Mae MaPS wedi’i noddi gan yr Adran Gwaith a Phensiynau ac wedi’i gyllidebu gan ardollau ar y diwydiant gwasanaethau ariannol a chynlluniau pensiwn.

Yn unol â sefydliadau fel eich un chi, rydym yn gweithio i ddarparu Strategaeth y DU ar gyfer Lles Ariannol i adeiladu hyder ar raddfa yn y DU.

Buddion masnachol lles ariannol cwsmeriaid

Gall cwsmeriaid sy'n profi lles ariannol ddeall cynhyrchion ariannol yn well, y risgiau sy'n gysylltiedig â nhw, bod yn fwy hyderus wrth wneud penderfyniadau ariannol hirdymor da, ac osgoi dioddef sgamiau.

Yn sylfaenol, mae technoleg wedi newid y ffordd y mae pobl yn rheoli eu harian. Mae'n haws nag erioed i fenthyca, buddsoddi a chynilio. Ac eto, mae'r sector gwasanaethau ariannol yn dal i wynebu diffyg dealltwriaeth eang ymhlith cwsmeriaid cynhyrchion a gwasanaethau ariannol, dyled a rheoli arian sylfaenol.

Pedair ffordd mae lles ariannol cwsmeriaid yn eich helpu chi

 • Cadw cwsmeriaid: Bydd cwsmeriaid yn fwy tebygol o barhau i ddefnyddio’ch gwasanaeth os gallant reoli eu harian yn dda.
 • Caffaeliad cwsmer: Po fwyaf o bobl sy’n deall buddion cynhyrchion a gwasanaethau ariannol, y mwyaf o gwsmeriaid posibl sydd gennych. Gallai ehangu eich cynnig cynnyrch i gynnwys offer a gwasanaethau arloesol i helpu pobl i reoli eu harian yn well helpu i dyfu eich sylfaen cwsmeriaid, a fydd yn cael effaith fasnachol uniongyrchol.
 • Gwerth cwsmeriaid: Os gall cwsmer reoli ei arian yn dda, efallai y bydd yn fwy tebygol o allu defnyddio ystod ehangach o gynhyrchion ariannol sydd ag elw masnachol uwch i chi.
 • Enw da allanol: Adeiladu eich enw da allanol trwy arddangos yr help rydych yn ei gynnig i gwsmeriaid i wella eu sgiliau a’u hyder i reoli eu harian, a sefyll allan o’u cystadleuwyr i dyfu eu sylfaen cwsmeriaid.

Mae cael rheolaeth dros gyllid personol yn golygu bod unigolion yn fwy gwydn pan fydd digwyddiadau annisgwyl yn digwydd, eu bod yn mwynhau gwell iechyd corfforol a meddyliol, ac maent yn fwy abl i gynilo ar gyfer y dyfodol.

Gyda mwy o bryderon ariannol a bancio ar-lein, mae’n bwysicach nag erioed i adeiladu lles ariannol cwsmeriaid.

Sut y gall MaPS eich helpu i gefnogi lles ariannol cwsmeriaid

Os yw mwy o bobl yn profi lles ariannol, maent yn gwneud penderfyniadau ariannol gwell ac yn dewis y cynhyrchion ariannol cywir ar gyfer eu hanghenion. Gall y sector gwasanaethau ariannol helpu i gyflawni’r weledigaeth hon a bydd yn elwa’n uniongyrchol ohoni.

Gall MaPS gefnogi’r sector gwasanaethau ariannol trwy ddarparu mewnwelediad i’ch helpu:

 • cynyddu eich gwybodaeth am anghenion eich cwsmer
 • cefnogi’r achos busnes dros gyflwyno lles ariannol i’ch sefydliad, cynhyrchion a gwasanaethau, a
 • nodi bylchau yn eich strategaeth cwsmeriaid a llywio ymchwil cynnyrch a marchnad.

Sut y gall MaPS helpu i wella lles ariannol gweithwyr

P'un a ydych chi'n cychwyn ar y daith o hybu lles ariannol gweithwyr, neu dreialu dulliau fel cynilion cyflogres, gallwn eich cefnogi.

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o gefnogaeth am ddim i fusnesau gan gynnwys:

 • rheolwr partneriaeth ymroddedig wedi'i leoli yn eich lleoliad, gyda rheolwyr yng  Nghymru, Gogledd Iwerddon, yr Alban a rhanbarthau ledled Lloegr.
 • cefnogaeth bwrpasol i'ch helpu chi i feithrin a gweithredu eich strategaeth lles ariannol.
 • detholiad o ganllawiau ar gael yn Gymraeg a Saesneg, ac mewn fformat print, braille neu sain, am ddim
 • cymorth gyda hwb costau byw sy’n cynnwys erthyglau, teclynnau, cyfrifianellau a chanllawiau y gellir eu hargraffu i gefnogi'ch cydweithwyr a'ch cwsmeriaid.
 • ein hymgyrch ymwybyddiaeth Wythnos Siarad Arian flynyddol, sy'n darparu llwyfan ar gyfer sgyrsiau am arian i bobl o bob cefndir.

Cefnogaeth yn eich ardal

Cysylltwch â’n tîm partneriaethau rhanbarthol am gyngor am ddim a ffyrdd ymarferol i’ch helpu i adeiladu lles ariannol ar draws eich sefydliad.

Wedi’i lleoli’n agos atoch, gall ein timau partneriaethau eich helpu i ddod â dealltwriaeth o rai o’r heriau lles ariannol lleol i chi.

Os oes gan eich sefydliad sawl safle, cysylltwch â rheolwr rhanbarthol sydd agosaf at eich prif swyddfa.