Dynes busnes yn pwyntio i fwrdd gwyn

PACE

Mae Pilot of Adviser Capacity and Efficiency (PACE) yn beilot sy'n canolbwyntio ar dechnoleg i symleiddio sut mae pobl yn cael mynediad a phrofi'r daith cyngor ar ddyledion, tra'n cynyddu effeithlonrwydd i'n galluogi i helpu mwy o bobl mewn angen i dderbyn cyngor ar ddyledion am ddim.

Beth yw'r peilot cyngor ar ddyledion PACE?

Bydd PACE yn cael ei ddarparu gan y 'Rhwydwaith Ymgynghorwyr Arian', rhwydwaith cymorth newydd a ddatblygwyd mewn partneriaeth â MaPS, lle bydd cwsmeriaid yn ymgysylltu â thimau arbenigol o gynghorwyr dyledion arbenigol o ystod o asiantaethau cyngor ar ddyledion o ansawdd uchel, am ddim a diduedd.

Gan ddechrau ym mis Mawrth 2020, bydd cam cyntaf PACE yn profi tri arloesedd allweddol:

  1. Canolfan gyswllt rithwir i wella taith y cwsmer drwy gyfeirio cleientiaid at asiantaeth sydd â gallu i helpu ar unwaith neu, lle nad oes un ar gael, canolfan gyswllt MaPS.
  2. Gosodiad data agored gan ddefnyddio cyfeirnod credyd, bancio agored a data arall i wella taith y cwsmer drwy gynyddu cywirdeb a rhwyddineb casglu data.
  3. Gwell adborth cynnydd i ganiatáu i gredydwyr dderbyn diweddariadau ar gynnydd cleientiaid drwy gydol y daith cyngor ar ddyledion i deilwra gweithgareddau casglu.

Pam mae angen PACE?

Mae 17.2% o oedolion y DU yn orddyledus - tua 9 miliwn o bobl. O'r rhain, dim ond 32% sydd wedi gwneud cais neu'n gofyn am gyngor ar ddyledion.

Rhoddodd The Independent Wyman ReviewOpens in a new window (PDF, 11.6MB) fwlch rhwng cyflenwad a galw cyngor ar ddyledion ar tua 600,000 o bobl y flwyddyn.

Ar y cyd â'r sector, rydym am fynd i'r afael â hyn a chefnogi'n well y nifer cynyddol o bobl yn y DU sy'n cael trafferth gyda phroblemau dyled drwy:

  • Helpu mwy o bobl mor gynnar â phosibl trwy daith effeithlon ac effeithiol i gleientiaid.
  • Deall effaith a meithrin gwelliant ar bob cam o daith y cleient.
  • Datblygu a gweithredu model ariannu cynaliadwy sy'n cymell y canlyniadau gorau posibl i gleientiaid ac sy’n annog cydweithio ar draws darparwyr cyngor.
  • Adeiladu gwelliannau mewn ansawdd, cysondeb a phrofiad cleientiaid i bob agwedd ar asiantaeth gyngor ac ymarfer credydwyr.
  • Datblygu cyngor ar ddyledion fel proffesiwn apelgar ac uchelgeisiol

Beth yw amseru PACE?

Bydd cam cyntaf y peilot yn rhedeg am tua naw mis lle byddwn yn profi, dysgu am a mireinio'r tri arloesedd a darganfod a ydynt yn gweithio'n dda i gwsmeriaid. Yn dibynnu ar ganfyddiadau'r cam cyntaf hwn, rydym ar hyn o bryd yn bwriadu cynnal ail gam o ddechrau 2021 a fydd yn gweithredu gyda thechnoleg integredig well ac a fydd yn cynnwys nifer fwy o gredydwyr sy’n atgyfeirio a phartneriaid cyngor ar ddyledion.

Cymorth ar gyfer PACE

"Bydd y cynllun arloesol hwn yn helpu pobl sy'n cael trafferth gyda dyledion i gael y cyngor cywir ar yr amser cywir. Gan gydweithio – ac wedi’u galluogi gan dechnoleg - bydd elusennau cyngor ar ddyledion yn gallu rhoi hyd yn oed mwy o gymorth cyflym ac effeithlon i'r rhai sydd â phroblem dyled."

Y Fonesig Gillian Guy, Prif Weithredwr Cyngor ar Bopeth

 

"Mae'r peilot PACE yn gyfle cyffrous i symleiddio'r daith cleient i mewn i gyngor ar ddyledion. Mae'n hanfodol bod pobl mewn trafferthion ariannol yn cael mynediad at y cyngor sydd ei angen arnynt, drwy'r sianel fwyaf priodol ar gyfer eu sefyllfa mor gynnar â phosib."

David Cheadle, Prif Swyddog Gweithredu gyda'r Money Advice Trust

 

"Mae sicrhau bod pobl sydd yn wynebu problemau dyled yn gwybod bod help ar gael yn hollbwysig. Mae gormod o bobl yn aros yn rhy hir i ofyn am y cymorth sydd ei angen arnynt oherwydd nad ydynt yn gwybod beth yw eu hopsiynau. Mae'r peilot PACE yn un o'r ffyrdd y gall ein credydwyr a'n partneriaid gyfeirio mwy o bobl at yr help sydd ei angen arnynt."

Vikki Brownridge, Cyfarwyddwr Datblygu  Elusennau, Elusen Dyled StepChange

Darganfyddwch fwy

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â PACE, rydym wedi llunio'r ddogfen Cwestiynau Cyffredin hwnYn agor mewn ffenestr newydd (PDF/A, 287KB) i'ch helpu i'w hateb.

Gallwch hefyd wrando ar ein gweminar PACEYn agor mewn ffenestr newydd gyda Craig Simmons – Pennaeth Polisi a Strategaeth Dyledion.