Dau ddyn yn plannu

Lles ariannol mewn iechyd a gofal cymdeithasol

Mae’r cysylltiad rhwng arian ac iechyd meddwl a chorfforol wedi’i hen sefydlu. Gall pryderon ariannol waethygu problemau iechyd presennol neu fod yn achos rhai newydd, ac efallai y bydd angen cefnogaeth ar gleifion ar faterion iechyd ac arian. Gallwn helpu eich sefydliad i wreiddio lles ariannol fel rhan o wasanaeth cyfannol.

Sut y gall pryderon arian effeithio ar iechyd

Arian ac iechyd corfforol

Gall trafferthion ariannol olygu gwneud dewisiadau sy'n effeithio ar eich iechyd corfforol. Gall methu â chynhesu eich cartref effeithio ar gyflyrau anadlol. Gall methu â phrynu bwyd maethlon arwain at ddiffyg maeth neu ordewdra a chymhlethdodau iechyd cysylltiedig.

Gall byw gyda chyflwr iechyd effeithio ar eich gallu i weithio, cynilo a thalu i mewn i bensiwn; gall y rhain i gyd gynyddu'r risg o ddibynnu ar gredyd cost uchel neu syrthio i ddyled.

Arian ac iechyd meddwl

Mae ymchwil gan y Money and Mental Health Policy Institute yn dangos bod un o bob pump (18%) sy'n byw gyda phroblem iechyd meddwl hefyd mewn problem dyled.

Gall problemau ariannol ac iechyd meddwl fod yn gysylltiedig â chanlyniadau iechyd unigolion a'r boblogaeth. Gall problemau iechyd meddwl effeithio ar allu unigolyn i brosesu gwybodaeth a datrys problemau, disbyddu egni a chynyddu ymddygiad byrbwyll.

Mae'n hanfodol bod pobl â phroblemau iechyd meddwl yn gallu cael gafael ar gymorth lles ariannol sy'n gweithio iddynt.

Rydym wedi gwneud iechyd meddwl yn thema drawsbynciol Strategaeth y DU ar gyfer Lles Ariannol oherwydd ei bod yn hanfodol bod pobl â phroblemau iechyd meddwl yn gallu cael gafael ar gymorth lles ariannol.

Beth yw lles ariannol?

Mae lles ariannol yn ymwneud â theimlo'n ddiogel ac mewn rheolaeth. Mae'n ymwneud â gwneud y gorau o'ch arian o ddydd i ddydd, delio â'r annisgwyl, a bod ar y trywydd iawn ar gyfer dyfodol ariannol iach. I grynhoi: gwydn yn ariannol, hyderus a grymus.

Ynglŷn â'r Gwasanaeth Arian a Phensiynau

Corff llywodraeth hyd braich ydym ni, sy'n trawsnewid lles ariannol yn y DU: Rydym yma i sicrhau bod pawb yn teimlo bod mwy o reolaeth ar eu harian drwy gydol eu bywydau: o arian poced i bensiynau. Pam? Oherwydd pan fyddant, mae cymunedau'n iachach, mae busnesau'n fwy llewyrchus, mae'r economi yn elwa ac mae unigolion yn teimlo'n well eu byd.

Mae ein gwasanaethau yn rhad ac am ddim i'ch sefydliad a'ch cleifion – rydym yn cynnig arweiniad ariannol, mewnwelediad a phartneriaeth i helpu i adeiladu lles ariannol i unigolion a sefydliadau.

 Noddir MaPS gan yr Adran Gwaith a Phensiynau ac fe'i hariennir gan ardollau ar y diwydiant gwasanaethau ariannol a chynlluniau pensiwn.

Gwasanaethau iechyd a lles ariannol

Rydym yn gweithio'n agos gyda'r pedair system iechyd a gofal yn y DU i nodi lle gellir integreiddio cymorth lles ariannol mewn gwasanaethau lle gall gefnogi anghenion defnyddwyr gwasanaeth orau.

Mae hyn yn cyd-fynd â'r ystod o agendâu gofal 'personol' neu 'person cyfan' sy'n cael eu datblygu a'u cyflwyno, sy'n ceisio integreiddio gwasanaethau o amgylch ystod o anghenion iechyd ac ehangach sy'n gysylltiedig â lles a gwytnwch unigol.

Dysgu a datblygu

Mewn arolwg o weithwyr iechyd a gofal proffesiynol a gynhaliwyd gennym yn 2022, dywedodd 80% nad oeddent wedi derbyn unrhyw hyfforddiant a oedd yn berthnasol i'w rôl ynglŷn â sut i gefnogi rhywun â phroblemau ariannol.

Ein holl iechyd

Buom yn gweithio gyda'r Swyddfa Gwella Iechyd a Gwahaniaethau i greu modiwl e-Ddysgu bach ar les ariannol. Mae hyn yn rhan o'r gyfres dysgu am Ein Holl Iechyd ac mae ar gael i bob gweithiwr iechyd a gofal proffesiynol ledled Lloegr.

Cyrchwch y dysgu am ddimYn agor mewn ffenestr newydd ar safle dysgu Ein Holl Iechyd.

Arweinwyr Arian

Rhoddir arweiniad ariannol yn aml fel rhan o wasanaethau ehangach a ddarperir gan filoedd o sefydliadau ac ymarferwyr amrywiol. Os ydych chi neu'ch timau staff yn darparu arweiniad ariannol, mae ein rhaglen yma i helpu.

Mae'r rhaglen Arweinwyr Arian ar gyfer:

  • Unrhyw un sy'n darparu unrhyw fath o arweiniad arian heb eu rheoleiddio i unigolion neu grwpiau.
  • Wedi'i leoli yn unrhyw le yn y DU, ym mhob un o'r pedair gwlad – yn genedlaethol ac yn cyrraedd grwpiau bach a lleol.
  • Gweithwyr cyswllt presgripsiynu cymdeithasol, ymwelwyr iechyd, gweithwyr gofal cartref/domestig, gweithwyr cymorth iechyd meddwl i enwi ond ychydig.
  • y rhai sy'n gweithio gydag oedolion ifanc i oedolion hŷn.

Dysgwch fwy am Arweinwyr Arian

Teclynnau ac adnoddau i gefnogi'r gweithlu iechyd a gofal

Yn ogystal â'n rhaglenni dysgu a datblygu, rydym hefyd  yn gweithio gyda sefydliadau partner ledled y DU i ddatblygu teclynnau ac adnoddau defnyddiol i sicrhau bod y gweithlu iechyd a gofal yn teimlo'n hyderus ac yn barod i gefnogi'r bobl y maent yn gweithio gyda nhw ar faterion yn ymwneud ag arian.

Money in Mind – cwestiynau ariannol ac iechyd meddwl a theclyn cyfeirio

Wedi'i ddatblygu mewn partneriaeth â'r GIG, mae'r teclyn cyfeirio arian ac iechyd meddwl (Money in Mind) yn nodi ystod o gwestiynau y gall gweithiwr iechyd meddwl proffesiynol ofyn iddynt archwilio unrhyw faterion y gallai defnyddiwr gwasanaeth fod yn eu profi am arian. Yn dibynnu ar natur y materion hynny, mae yna hefyd ystod o wasanaethau, teclynnau ac adnoddau cenedlaethol y gellir eu rhannu.

Mae Money in Mind yn declyn ar gyfer gweithwyr iechyd meddwl proffesiynol ar draws y sector cyhoeddus, preifat a gwirfoddol, ym maes iechyd a gofal cymdeithasol. 

Cyrchwch y pecynnau cymorth Money in Mind ar gyfer pob gwlad

Cyflogi Gweithwyr Cyswllt Cyngor Presgripsiynu Cymdeithasol – canllaw ar gyfer Rhwydweithiau Gofal Sylfaenol

Buom yn gweithio gyda'r National Academy for Social Prescribing (NASP) i gynhyrchu canllaw i gyfarwyddwyr clinigol o fewn rhwydweithiau gofal sylfaenol ledled Lloegr. Mae'r canllaw yn canolbwyntio ar sut y gallant ddefnyddio cyllid Cynllun Ad-dalu Rolau Ychwanegol i gyflogi gweithwyr cyswllt, a all ddarparu arweiniad ariannol neu gyngor cyfreithiol lles cymdeithasol. Mae'r canllaw yn ymdrin â pham mae hyn yn bwysig ac yn cynnig opsiynau y gallwch eu hystyried, yn ogystal â meysydd allweddol i'w hystyried. 

Cyrchwch y canllaw yn The National Academy for Social PrescribingYn agor mewn ffenestr newydd

Pecyn Cymorth Iechyd Meddwl ac Arian

Buom hefyd yn gweithio mewn partneriaeth â Mental Health UK a NASP i gynhyrchu Pecyn Cymorth Iechyd Meddwl ac Arian, i gefnogi pobl i reoli anawsterau iechyd meddwl ac ariannol.

Mae'r pecyn cymorth ar gael ledled y Deyrnas Unedig.

Os hoffai eich sefydliad gael copïau caled (isafswm o 20 yr archeb) o'r pecyn cymorth i staff ei roi i'r bobl y maent yn eu cefnogi, e-bostiwch partners@maps.org.uk

Cymorth i'r bobl sy'n defnyddio eich gwasanaethau iechyd a gofal

Arweiniad arian a phensiynau hygyrch

Trwy HelpwrArianYn agor mewn ffenestr newydd rydym yn cynnig gwasanaethau arweiniad ariannol trwy amrywiaeth o sianeli. Gall y gwasanaethau hyn helpu pobl sydd â gwahanol alluoedd, lefelau o fregusrwydd a dewisiadau i gael mynediad at gymorth sy'n iawn iddynt.

Gellir cyrchu'r arweiniad ariannol diduedd ac am ddim hwn ar y ffôn, WhatsApp a thrwy sianeli digidol, yn ogystal â thrwy arweiniad mewn fformatau Braille, print bras a sain. Gellir cyrchu arweiniad pensiynau hefyd mewn apwyntiadau wyneb yn wyneb.

Lle i Anadlu Argyfwng Iechyd Meddwl: seibiant i bobl mewn dyled

Mae Lle i Anadlu yn gynllun seibiant dyled gan y llywodraeth ac mae'n darparu amddiffyniadau i bobl sy'n byw yng Nghymru a Lloegr sydd mewn dyled. Mae hyn yn cynnwys oedi camau gorfodi a chyswllt gan gredydwyr, a rhewi llog a thaliadau ar eu dyledion.

Er y bydd y rhan fwyaf o ddefnyddwyr cymwys yn cael mynediad i Lle i Anadlu trwy wasanaethau cynghori ar ddyledion, bydd y rhai sy'n derbyn triniaeth gofal argyfwng iechyd meddwl yn cael mynediad trwy'r mecanwaith mynediad i iechyd meddwl. O fewn y llwybr hwn, bydd cynghorwyr dyledion yn cael mynediad i Lle i Anadlu ar ôl derbyn tystiolaeth eu bod yn derbyn gofal argyfwng gan Weithiwr Proffesiynol Iechyd Meddwl Cymeradwy (AMHP).

Mae'r mecanwaith mynediad i iechyd meddwl yn rhan hanfodol o Lle i Anadlu. Mae'n golygu y bydd pobl fregus nad ydynt yn gallu gofyn am gyngor ar ddyledion yn dal i allu cael eu hamddiffyn. Mae MaPS yn cynnal un pwynt mynediad ar gyfer y mecanwaith mynediad iechyd meddwl, gan ei gwneud hi'n haws i ymarferwyr iechyd meddwl anfon atgyfeiriadau i ddarparwr cyngor dyled pwrpasol.

Dysgwch fwy am wneud cais am Lle i Anadlu Argyfwng Iechyd Meddwl.

Cefnogaeth yn eich ardal chi

P'un a yw'ch sefydliad yn dechrau ar y daith o hybu lles ariannol gweithwyr, neu dreialu dulliau fel cynilion y gyflogres, gallwn eich cefnogi drwy gynnig:

  • rheolwr partneriaeth ymroddedig yn eich lleoliad, gyda rheolwyr yng Ngogledd Iwerddon, yr Alban, Cymru a rhanbarthau ledled Lloegr.
  • Cymorth pwrpasol i'ch helpu i adeiladu a gweithredu eich strategaeth lles ariannol.
  • detholiad o ganllawiau sydd ar gael yn Gymraeg a Saesneg, ac mewn fformat print, braille neu sain, am ddim.
  • Help gyda'r hwb costau byw sy'n cynnwys erthyglau, teclynnau, cyfrifianellau a chanllaw argraffadwy i gefnogi eich cydweithwyr a'ch cwsmeriaid.
  • ein hymgyrch ymwybyddiaeth Wythnos Siarad Arian flynyddol, sy'n darparu llwyfan ar gyfer sgyrsiau am arian ym mhob cefndir.