Dyn a menyw yn sgyrsio

Lle i Anadlu

Cynllun seibiant dyled yw Lle i Anadlu sy'n darparu amddiffyniadau penodol i bobl sydd mewn dyled er mwyn eu galluogi i gael yr amser a'r lle iddynt ymgysylltu â chyngor a dod o hyd i ateb. Darllenwch ymlaen i ddysgu mwy am sut mae'r cynllun yn gweithio a sut mae modd manteisio arno.

Beth yw Lle i Anadlu?

Cynllun seibiant dyled yw Lle i Anadlu a lansiwyd ar 4 Mai 2021. Mae'n cynnig amddiffyniadau i bobl sy'n byw yng Nghymru a Lloegr sydd mewn dyled. Mae hyn yn cynnwys oedi camau gorfodi a chyswllt gan gredydwyr, a rhewi llog a thaliadau ar eu dyledion.

Credwn fod Lle i Anadlu yn gyfle gwych i'r sector cyngor ar ddyledion a byddwn yn gwella canlyniadau cwsmeriaid. Bydd yr amddiffyniadau y bydd yn eu rhoi i gwsmeriaid yn rhoi amser a lle iddynt sefydlogi eu sefyllfa ariannol, ymgysylltu â chyngor a dod o hyd i ddatrysiad. Mae gan hyn y potensial i annog gwell ymgysylltu â chyngor ar ddyledion a gwella profiad cwsmeriaid.

Er mwyn sicrhau bod y mwyaf yn cael ei wneud o’r cyfle hwn, mae'r Gwasanaeth Arian a Phensiynau (MaPS) yn cefnogi'r sector cyngor ar ddyledion gan weithredu Lle i Anadlu.

Hyfforddiant Lle i Anadlu

Mae'r Gwasanaeth Arian a Phensiynau, Y Gwasanaeth Ansolfedd a Thrysorlys Ei Fawrhydi wedi bod yn gweithio gyda'i gilydd i ddarparu gwahanol elfennau o Le i Anadlu i gefnogi'r sector dyledion i weithredu'r cynllun.

Un elfen i gefnogi cynghorwyr dyledion gyda'u gwybodaeth am Lle i Anadlu yw darparu hyfforddiant. Mae MaPS a The Money Advice Trust wedi gweithio mewn partneriaeth i ariannu a datblygu cyfres o fodiwlau e-ddysgu at y diben hwn. Datblygwyd hyfforddiant e-ddysgu i gynghorwyr i gefnogi eu cleientiaid wrth gymhwyso rheoliadau cynllun Lle i Anadlu i gyngor ar ddyledion.

Mae tri modiwl e-ddysgu:

  • Cyflwyniad ar Le i Anadlu
  • Cyflwyniad ar yr Argyfwng Iechyd Meddwl Lle i Anadlu
  • Lle i Anadlu yn ymarferol.

Bydd pob modiwl yn cymryd tua 45 munud i awr i'w gwblhau.

Mae'r modiwlau hyfforddi bellach ar gael i bob ymgynghorydd dyled gan gynnwys cynghorwyr gan awdurdodau lleol a darparwyr masnachol yng Nghymru a Lloegr. Bydd cynghorwyr yn gallu hawlio dau bwynt CPD unwaith y byddant wedi cwblhau'r hyfforddiant.

Mae'r cyrsiau ar gael ar wefan WiseradviserOpens in a new window Money Advice Trust.

Anogir cynghorwyr dyled i gwblhau hyfforddiant Lle i Anadlu fel rhan o'u dysgu a bydd angen iddynt sefydlu cyfrifon Wiseradviser i gael mynediad at yr hyfforddiant am ddim hwn. Os nad oes gan eich sefydliad fynediad at Wiseradviser, anfonwch e-bost at contactus@moneyadvicetrust.org gydag enwau a chyfeiriadau e-bost y bobl hynny o fewn eich sefydliad a fydd angen mynediad i'r hyfforddiant.

Mae'n ofyniad gorfodol i gynghorwyr a ariennir gan MaPS gwblhau'r hyfforddiant hwn.

SCymorth i gynghorwyr ar ddyledion

Bydd y gwasanaeth cymorth arbenigol sy'n cael ei ariannu gan MaPS a'i ddarparu gan Shelter yn darparu cymorth gydag ymholiadau ynghylch Lle i Anadlu.

Nid yw'r gwasanaeth hwn yn ymdrin ag ymholiadau sy'n ymwneud â phorth ar-lein y Gwasanaeth Ansolfedd, y bydd angen ei gyfeirio at y Gwasanaeth Ansolfedd.

Gellir cyfeirio ymholiadau at Shelter yn gyfrinachol

Ffôn: 0330 058 0404 Dydd Llun i ddydd Gwener, 9am-5pm
Ar-lein: Gwasanaeth cyngor ar ddyledion ShelterOpens in a new window Dydd Llun i ddydd Gwener

Bydd ymholiadau'n cael eu hateb o fewn 3 diwrnod gwaith neu'n gynt os yw'r achos yn un brys.

Mecanwaith mynediad iechyd meddwl

Er y bydd y rhan fwyaf o gwsmeriaid yn cael mynediad i Le i Anadlu trwy gyngor dyled, bydd cwsmeriaid sy'n derbyn triniaeth gofal argyfwng iechyd meddwl yn cael eu rhoi ar y cynllun drwy'r mecanwaith mynediad i iechyd meddwl (MHAM). O fewn hyn, bydd cynghorwyr yn rhoi unigolion ar Le i Anadlu ar ôl derbyn tystiolaeth eu bod yn derbyn gofal argyfwng gan ymarferydd iechyd meddwl cymeradwy (AMHP).

Mae'r mecanwaith mynediad iechyd meddwl yn elfen hanfodol o Le i Anadlu. Mae'n golygu y bydd unigolion bregus nad ydynt yn gallu gofyn am gyngor ar ddyledion yn dal i allu derbyn amddiffyniad. Fodd bynnag, credwn, er mwyn sicrhau bod potensial llawn y mecanwaith yn cael ei gyrraedd, ei bod yn bwysig:

  • bod yna lwybr cyfeirio clir, syml, gan sicrhau nad oes rhaid i weithwyr iechyd meddwl prysur dreulio amser yn canfod na dewis darparwr
  • bod gan ddarparwr(wyr) sy’n derbyn atgyfeiriadau arbenigedd sylweddol wrth gefnogi cwsmeriaid â phroblemau iechyd meddwl difrifol, er mwyn sicrhau bod anghenion y grŵp cwsmeriaid yn cael eu diwallu
  • mae darparwr(wyr) sy'n derbyn atgyfeiriadau yn gallu cefnogi cwsmeriaid yn gyson ac ar raddfa, er mwyn sicrhau bod pob cwsmer yn cael cefnogaeth o ansawdd uchel waeth beth fo'u lleoliad neu pwy sydd wedi eu cyfeirio.

Fel y cyfryw, mae MaPS yn cefnogi'r mecanwaith mynediad iechyd meddwl trwy ddarparu un pwynt mynediad ar gyfer y mecanwaith, gan ei gwneud yn glir i AMHPs lle i gyfeirio trwy Rethink a Cyngor ar Bopeth Cymru i ddarparu'r MHAM yng Nghymru a Lloegr yn y drefn honno.

Yn Lloegr, mae MaPS yn ariannu peilot sy'n cael ei redeg gan Rethink Mental Illness ar hyn o bryd er mwyn cefnogi cwsmeriaid sy'n cael eu cyfeirio am Le i Anadlu Argyfwng Iechyd Meddwl. Mae'r peilot yn sefydlu'r ffordd orau o gefnogi argyfwng iechyd meddwl lle i anadlu a chwsmeriaid sydd mewn argyfwng ehangach. Bydd partner tymor hir ar gyfer y gwasanaeth yn cael ei gomisiynu yn seiliedig ar ganlyniadau’r peilot.

Darganfyddwch fwy am wneud cais i Le i Anadlu Iechyd Meddwl

Gwella prosesau

Bydd MaPS yn gweithio gyda'i gyflenwyr i ddeall effaith Lle i Anadlu a, lle bo'n bosibl, harneisio gwerth Lle i Anadlu i gwsmeriaid wrth optimeiddio effeithlonrwydd gweithredol.

Bydd y gweithgarwch hwn yn ceisio deall a oes cyngor ar ddyledion sy'n cynnwys cais am Le i Anadlu yn gofyn am fwy o ymdrech na chyngor ar ddyledion, ac i fesur a lleoli'r ymdrech honno yn y daith cyngor ar ddyledion.

Lle caiff ei gefnogi gan dystiolaeth, a lle bo'n briodol, bydd MaPS yn cydweithio â'i gyflenwyr i leihau effaith ymdrech Lle i Anadlu ychwanegol drwy ddefnyddio adnodd gwella gweithredol.

Yn ogystal, bydd MaPS yn gweithio gyda'r darparwr mecanwaith mynediad iechyd meddwl er mwyn optimeiddio'r ddarpariaeth effeithlon, effeithiol o Le i Anadlu Argyfwng Iechyd Meddwl.

Bydd adnodd arbenigol yn cefnogi mesur teithiau cwsmeriaid, a'r prosesau busnes sy'n sail iddynt, i nodi teithiau a chyfleoedd nodweddiadol yn gyflym i wella profiad cwsmeriaid ac effeithlonrwydd gweithredol.