Telerau ac Amodau

Mae'r telerau hyn yn nodi’r rheolau ar gyfer defnyddio'r wefan 'maps.org.uk' (y "wefan").

Pwy ydym ni a sut i gysylltu â ni

Mae'r wefan hon yn eiddo i'r Gwasanaeth Arian a Phensiynau ("ni", "ni" neu "MaPS"), corff corfforaethol a sefydlwyd yn unol ag Adran 1, Rhan 1 o Ddeddf Canllawiau a Hawliadau Ariannol 2018.

Mae'r Gwasanaeth Arian a Phensiynau wedi dod â'r tri sefydliad ynghyd o'r enw Y Gwasanaeth Cynghori Ariannol, y Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau a Pension Wise.

Ein cyfeiriad swyddfa gofrestredig yw Holborn Centre, 120 Holborn, London, EC1N 2TD.

Gallwch gysylltu â ni drwy anfon e-bost at: contact@maps.org.ukYn agor mewn ffenestr newydd neu drwy'r post i gyfeiriad ein swyddfa gofrestredig ac wedi'i farcio ar gyfer sylw: Rheolwr Llywodraethu.

Mae eich defnydd o'r wefan hon yn amodol ar y telerau canlynol y dylech eu darllen yn ofalus.

Drwy ddefnyddio ein gwefan rydych yn derbyn y telerau hyn

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn datgan eich bod yn derbyn y telerau defnyddio hyn a'ch bod yn cytuno i gydymffurfio â nhw. Os nad ydych yn cytuno â'r telerau hyn, ni ddylech ddefnyddio'r wefan hon. Rydym yn argymell eich bod yn argraffu copi o'r telerau hyn er mwyn cyfeirio atynt yn y dyfodol.

Mae telerau eraill a fydd yn berthnasol i chi

Mae'r telerau defnyddio hyn yn cyfeirio at delerau ychwanegol sydd hefyd yn berthnasol i'ch defnydd o'r wefan hon:

Gall telerau ac amodau ychwanegol hefyd fod yn berthnasol i wasanaethau eraill a ddarperir gennym ni ac mae'r rhain wedi'u nodi isod a/neu byddant yn cael eu hesbonio neu eu darparu i chi os ydych yn defnyddio'r gwasanaethau hyn.

Efallai y byddwn yn gwneud newidiadau i’r telerau hyn

Rydym yn diwygio'r termau hyn o bryd i'w gilydd. Bob tro y byddwch yn dymuno defnyddio ein gwefan, gwiriwch y telerau hyn i sicrhau eich bod yn deall y telerau sy'n berthnasol bryd hynny. Diweddarwyd y telerau hyn yn ddiweddar ar 1 Ionawr 2019.

Efallai y byddwn yn gwneud newidiadau i’n gwefan

Efallai y byddwn yn diweddaru ac yn newid ein gwefan o bryd i'w gilydd i adlewyrchu newidiadau i anghenion ein defnyddwyr.

Gallwn atal neu dynnu ein gwefan yn ôl

Mae ein gwefan ar gael am ddim.

Nid ydym yn gwarantu y bydd ein gwefan, nac unrhyw gynnwys arni, bob amser ar gael neu'n ddi-dor. Efallai y byddwn yn atal neu'n tynnu'n ôl neu'n cyfyngu ar argaeledd y cyfan neu unrhyw ran o'n gwefan am resymau busnes a gweithredol. Byddwn yn ceisio rhoi rhybudd rhesymol i chi o unrhyw ataliad neu dynnu'n ôl.

Rydych hefyd yn gyfrifol am sicrhau bod pawb sy'n cyrchu ein gwefan trwy eich cysylltiad rhyngrwyd yn ymwybodol o'r telerau defnyddio hyn a thelerau ac amodau cymwys eraill, a'u bod yn cydymffurfio â nhw.

Mae ein gwefan wedi’i bwriadu ar gyfer defnyddwyr yn y Deyrnas Unedig

Mae ein gwefan wedi'i hanelu at bobl sy'n byw yn y Deyrnas Unedig. Nid ydym yn argymell bod y cynnwys sydd ar gael ar neu drwy ein gwefan yn briodol i'w ddefnyddio neu ar gael mewn lleoliadau eraill.

Sut y gallwch ddefnyddio deunydd ar ein gwefan

Oni nodir yn wahanol, rydym yn berchennog neu’n drwyddedai holl hawliau eiddo deallusol ar ein gwefan ac ym mhob deunydd a gyhoeddir arno. Mae'r deunyddiau hyn wedi'u diogelu gan gyfreithiau hawlfraint yng Nghymru a Lloegr ac ar draws y byd. Mae'r holl hawliau hyn yn cael eu cadw.

Mae'r deunyddiau'n cynnwys, ond heb eu cyfyngu i destun, data, cymwysiadau, cyfrifianellau, e-wasanaethau, delweddau, graffeg, ffeiliau sain a fideo, trefniadau teipograffig (y cynllun neu ymddangosiad gwirioneddol), yn ogystal ag unrhyw ddogfennau (y gellir eu hatgynhyrchu drwy unrhyw ddull digidol) a'u bod ar gael ar y wefan hon. Gallwch argraffu un copi, a gallwch lawrlwytho darnau o unrhyw dudalen(nau) o'n gwefan at eich defnydd personol a gallwch dynnu sylw eraill o fewn eich sefydliad at gynnwys sydd ar gael ar ein gwefan. Mae'r holl ddeunyddiau y gellir eu lawrlwytho ar y wefan hon wedi'u trwyddedu at ddefnydd anfasnachol o dan drwydded Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 UK: England & Wales (CC BY-NC-ND 2.0 UK) License creativecommons.orgYn agor mewn ffenestr newydd

O dan delerau'r drwydded hon mae'n rhaid i chi:

 • Gydnabod a rhoi credyd priodol i MaPS bob amser, darparu dolen i'r drwydded a nodi a wnaed unrhyw newidiadau. Gellir gwneud newidiadau o'r fath ar yr amod eu bod yn rhesymol ac nad oes awgrym bod MaPS mewn unrhyw ffordd yn eich cymeradwyo chi na'ch defnydd.
 • Peidio â defnyddio unrhyw ddeunydd at ddibenion masnachol.
 • Peidio ag addasu, ailgymysgu, trawsnewid, neu adeiladu ar unrhyw ddeunydd ac os byddwch yn addasu, ailgymysgu, trawsnewid neu adeiladu ar unrhyw ddeunydd, peidio â dosbarthu deunydd o'r fath.
 • Peidio â chymhwyso telerau cyfreithiol neu fesurau technolegol sy'n cyfyngu ar unrhyw drydydd parti rhag cyflawni gweithred a ganiateir o dan y drwydded.

Ni chewch gopïo, atgynhyrchu (yn gyfan gwbl neu'n rhannol), addasu, newid, dyroddi, rhentu, benthyca neu gyfathrebu i'r cyhoedd unrhyw ddeunydd na ellir ei lawrlwytho at ddibenion masnachol heb ganiatâd ysgrifenedig ymlaen llaw gennym. Gellir cyflwyno ceisiadau ysgrifenedig drwy e-bost at contact@maps.org.ukYn agor mewn ffenestr newydd neu drwy lythyr at "Customer Enquiries" yng nghyfeiriad swyddfa gofrestredig y Gwasanaeth Arian a Phensiynau uchod.

Os ydych yn argraffu, copïo neu lawrlwytho unrhyw ran o'n gwefan yn groes i'r telerau defnyddio hyn, bydd eich hawl i ddefnyddio'r wefan yn dod i ben ar unwaith a rhaid dychwelyd neu ddinistrio unrhyw gopïau o'r deunyddiau a wneir i ni, ar ein dewis ni.

Ein cyfrifoldeb am golled neu ddifrod a ddioddefir gennych chi

P'un a ydych chi’n ddefnyddiwr neu'n ddefnyddiwr busnes:

Nid ydym yn eithrio nac yn cyfyngu mewn unrhyw ffordd ar ein hatebolrwydd i chi lle byddai'n anghyfreithlon gwneud hynny. Mae hyn yn cynnwys atebolrwydd am farwolaeth neu anaf personol a achosir gan ein hesgeulustod neu esgeulustod ein gweithwyr, asiantau neu isgontractwyr ac am dwyll neu gamliwio twyllodrus.

Os ydych chi’n ddefnyddiwr busnes:

 • Rydym yn eithrio'r holl amodau , gwarantau, sylwadau ymhlyg neu delerau eraill a allai fod yn berthnasol i'n gwefan neu unrhyw gynnwys arni.
 • Ni fyddwn yn atebol i chi am unrhyw golled neu ddifrod, boed hynny mewn contract, camwedd (gan gynnwys esgeulustod), torri dyletswydd statudol, neu fel arall, hyd yn oed os yw'n rhagweladwy, sy'n codi o dan neu mewn cysylltiad â:
 • Defnyddio neu anallu i ddefnyddio ein gwefan; neu
 • Defnyddio neu ddibynnu ar unrhyw gynnwys a ddangosir ar ein gwefan.
 • Yn benodol, ni fyddwn yn atebol am;
  • golli elw, gwerthiannau, busnes neu refeniw
  • ymyrraeth busnes
  • colli cynilion disgwyliedig
  • colli cyfle busnes, ewyllys da neu enw da
  • unrhyw golled neu ddifrod anuniongyrchol neu ganlyniadol.

Os ydych chi’n defnyddiwr nwyddau:

Sylwch mai dim ond ar gyfer defnydd domestig a phreifat y byddwn yn darparu ein gwefan. Rydych yn cytuno i beidio â defnyddio ein gwefan at unrhyw ddibenion masnachol neu fusnes, ac nid oes gennym unrhyw gyfrifoldeb i chi am golli elw, colli busnes, ymyrraeth busnes neu golli cyfle busnes.

Er ein bod yn ceisio sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan hon yn gyfredol ac yn gywir, nid oes unrhyw ymgymeriad, cynrychiolaeth, gwarant neu sicrwydd arall, yn cael ei fynegi neu ei ymhlygu, yn cael ei wneud neu ei roi gennym ni neu ar ein rhan neu unrhyw un o'n partneriaid, swyddogion, gweithwyr, asiantau neu gynghorwyr neu unrhyw berson arall o ran dibynadwyedd, cywirdeb neu gyflawnrwydd unrhyw gynnwys sydd wedi'i gynnwys ar y wefan hon.

Ni dderbynnir unrhyw gyfrifoldeb gennym ni nac unrhyw un o'n partneriaid am unrhyw gamau a gymerir ar sail cynnwys y wefan hon (i'r graddau a ganiateir gan gyfreithiau / rheoliadau rheoleiddiol cymwys). Mae ein hatebolrwydd i chi fel yr eglurwyd uchod yn parhau i fod heb ei effeithio gan hyn.

Er ein bod yn ceisio sicrhau bod y wybodaeth ar y wefan yn gywir ac yn gyfredol, ni allwn fod yn gyfrifol am unrhyw anghywirdebau yn y wybodaeth. Nid oes gennym unrhyw gyfrifoldeb i roi mynediad i chi at unrhyw wybodaeth ychwanegol nac i ddiweddaru'r wefan hon.

Nid ydym yn gyfrifol am firysau ac ni ddylech eu cyflwyno

Nid ydym yn gwarantu bod y wefan hon yn ddiogel neu'n rhydd o ddiffygion, bygiau, firysau neu unrhyw beth arall a allai fod yn niweidiol neu'n ddinistriol neu y bydd unrhyw ddiffygion a firysau sy'n codi yn cael eu cywiro. Rydych chi’n gyfrifol am ffurfweddu'ch technoleg gwybodaeth, rhaglenni cyfrifiadurol a'ch platfform i gael mynediad i'n gwefan. Dylech ddefnyddio eich meddalwedd diogelu firysau eich hun.

Nid ydym yn gwarantu y bydd y wefan hon yn gydnaws â'r holl galedwedd neu unrhyw feddalwedd y gallwch ei defnyddio. Rhaid i chi beidio â chamddefnyddio ein gwefan trwy gyflwyno firysau, trojans, mwydod, bomiau rhesymeg, cofnodwyr trawiad bysell, ysbïwedd, meddalwedd hysbysebu neu raglen arall, cydran neu god cyfrifiadurol tebyg a ddyluniwyd i effeithio'n andwyol ar weithrediad unrhyw feddalwedd neu galedwedd cyfrifiadur, data llygredig neu ddeunydd arall sy'n faleisus neu'n dechnolegol niweidiol. Rhaid i chi beidio â cheisio cael mynediad heb awdurdod i'n gwefan, y gweinydd y mae ein gwefan yn cael ei storio arno nac unrhyw weinydd, cyfrifiadur neu gronfa ddata sy'n gysylltiedig â'n gwefan.

Ni ddylech ymosod ar ein gwefan trwy ymosodiad gwrthod gwasanaeth neu ymosodiad gwrthod gwasanaeth dosbarthedig. Drwy dorri'r ddarpariaeth hon, byddech yn cyflawni trosedd o dan Ddeddf Camddefnyddio Cyfrifiaduron 1990. Byddwn yn adrodd am unrhyw doriad o'r fath i'r awdurdodau gorfodi'r gyfraith perthnasol a byddwn yn cydweithredu â'r awdurdodau hynny drwy ddatgelu pwy ydych chi iddynt. Os bydd toriad o'r fath, bydd eich hawl i ddefnyddio ein gwefan yn dod i ben ar unwaith.

Nid ydym yn gyfrifol am wefannau trydydd parti rydym yn cysylltu â nhw

Lle mae ein gwefan yn cynnwys dolenni i wefannau ac adnoddau eraill a ddarperir gan drydydd partïon, darperir y dolenni hyn ar gyfer eich gwybodaeth yn unig. Ni ddylid dehongli dolenni o'r fath fel cymeradwyaeth gennym ni o'r gwefannau neu'r wybodaeth y gallwch eu cael ganddynt.

Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros gynnwys y gwefannau neu'r adnoddau hynny.

Peidiwch â dibynnu ar wybodaeth a theclynnau ar y wefan hon

Nid ydym yn cael ein rheoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol ac nid yw'r Gwasanaeth Arian a Phensiynau yn darparu gwasanaeth rheoleiddiedig. Mae'r wybodaeth a'r deunydd (gan gynnwys teclynnau) a ddarperir ar ein gwefan er gwybodaeth gyffredinol yn unig. Ni fwriedir iddo fod yn gyngor y dylech ddibynnu arno.

Mae'n rhaid i chi gael cyngor proffesiynol neu arbenigol cyn cymryd, neu ymatal rhag cymryd, unrhyw gamau gweithredu ar sail y cynnwys, neu wybodaeth sy'n deillio o'n gwefan. Er enghraifft, dylech ofyn am ragor o wybodaeth gan gynghorydd ariannol annibynnol neu gan ddarparwyr cynhyrchion ariannol penodol.

Gwaharddiadau ar eich defnydd o’r wefan hon

Ni chewch ddefnyddio'r wefan hon at unrhyw ddiben sy'n anghyfreithlon neu wedi'i wahardd gan y telerau hyn. Yn benodol, ond nid yn unig, rhaid i chi beidio â defnyddio'r wefan hon:

 • Mewn unrhyw ffordd sy'n torri unrhyw gyfraith neu reoliad lleol, cenedlaethol neu ryngwladol berthnasol.
 • Mewn unrhyw ffordd sy'n anghyfreithlon neu'n dwyllodrus, neu sydd ag unrhyw bwrpas effaith anghyfreithlon neu dwyllodrus.
 • At ddibenion niweidio neu geisio niweidio plant dan oed mewn unrhyw ffordd.
 • I anfon, derbyn, uwchlwytho, lawrlwytho, defnyddio neu ailddefnyddio unrhyw ddeunydd nad yw'n cydymffurfio â'r telerau hyn.
 • I drosglwyddo, neu gaffael anfon unrhyw ddeunydd hysbysebu neu hysbysebu digymell neu anawdurdodedig neu unrhyw fath arall o deisyfiad tebyg (spam).
 • Mewn unrhyw ffordd sy'n gyfystyr neu'n annog ymddygiad a fyddai'n cael ei ystyried yn drosedd, yn arwain at atebolrwydd sifil, neu fel arall yn groes i gyfraith neu dorri hawliau eiddo deallusol unrhyw drydydd parti, mewn unrhyw wlad yn y byd.

Rydych hefyd yn cytuno:

 • Peidio ag atgynhyrchu, dyblygu, copïo neu ailwerthu unrhyw ran o'n gwefan yn groes i ddarpariaethau'r telerau hyn.
 • Peidio â chael mynediad heb awdurdod, ymyrryd â, difrodi neu darfu ar;
  • unrhyw ran o'n gwefan
  • unrhyw offer neu rwydwaith y mae ein gwefan yn cael ei storio arno
  • unrhyw feddalwedd a ddefnyddir wrth ddarparu ein gwefan neu
  • unrhyw offer neu rwydwaith neu feddalwedd sy'n eiddo i neu a ddefnyddir gan unrhyw drydydd parti.

Byddwn yn cydweithio'n llawn ag unrhyw awdurdodau gorfodi'r gyfraith neu orchymyn llys sy'n gofyn i ni ddatgelu'r hunaniaeth neu leoli unrhyw un sy'n postio unrhyw ddeunydd sy'n torri'r adran hon.

Sut y gallwn ddefnyddio’ch gwybodaeth bersonol

Byddwn ond yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol fel y nodir yn ein Hysbysiad Preifatrwydd.

Termau cymwys eraill

Os ydych chi'n ddefnyddiwr, nodwch fod y telerau defnyddio hyn, eu pwnc a'u ffurfiad, yn cael eu llywodraethu gan gyfraith Lloegr.

Rydych chi a ninnau ill dau yn cytuno y bydd gan lysoedd Cymru a Lloegr awdurdodaeth unigryw i setlo unrhyw anghydfod a allai godi o'r telerau ac amodau hyn neu mewn cysylltiad ag ef, ac eithrio os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon, gallwch hefyd ddwyn achos yng Ngogledd Iwerddon ac os ydych yn byw yn yr Alban,  gallwch hefyd ddwyn achos yn yr Alban.

Os ydych chi'n fusnes, mae'r telerau defnyddio hyn, eu pwnc a'u ffurfio (ac unrhyw anghydfodau neu honiadau nad ydynt yn gytundebol) yn cael eu llywodraethu gan gyfraith Lloegr. Mae'r ddau ohonom yn cytuno i awdurdodaeth unigryw llysoedd Cymru a Lloegr.