Siarad Dysgu Gwneud

Mae’r rôl y mae rhieni a gofalwyr yn chwarae wrth siarad â’u plant am arian yn allweddol. Ymyrraeth galluogrwydd ariannol yw Siarad Dysgu Gwneud a gafodd ei dreialu’n wreiddiol ledled Cymru yn 2016-17 a gyflwynwyd fel rhan o ddau gwrs rhianta sy’n bodoli eisoes, y Rhaglen Meithrin Cysylltiadau Teuluol a’r Blynyddoedd Rhyfeddol.

Nod y sesiwn dwy awr oedd annog rhieni plant 3–11 oed i siarad â’u plant am arian a chreu cyfleoedd i’w plant gael profiad o’i reoli.

Adnoddau ar gyfer llunwyr polisi

Mae’r weminar fideo hon ar gyfer llunwyr polisi yng Nghymru, sy’n cael ei rhedeg gan y Gwasanaeth Arian a Phensiynau (MaPS) a’r Campaign for Learning, yn rhannu mwy am Siarad Dysgu Gwneud, a sut y gall helpu’r teuluoedd rydych yn gweithio gyda nhw.

Siarad Dysgu Gwneud

Bydd teclyn newydd a lansiwyd gan y Gwasanaeth Arian a Phensiynau (MaPS) yn helpu rhieni a gofalwyr i ddysgu plant am arian ac yn trawsnewid eu perthynas ag arian yn y dyfodol.

Mae Siarad, Dysgu, GwneudYn agor mewn ffenestr newydd yn declyn digidol sy'n rhoi'r sgiliau a'r hyder i rieni a gofalwyr siarad â'u plant am arian. Mae hefyd yn dangos pam ei bod yn bwysig dysgu arferion ariannol da o oedran cynnar.

Adnoddau ar gyfer darparu Siarad Dysgu Gwneud wyneb yn wyneb

Ar gyfer ymarferwyr sy’n darparu’r Siarad, Dysgu, Gwneud wyneb yn wyneb gwreiddiol, mae’r pecyn hwylusydd wedi’i ddiweddaru.

Mae yna hefyd asedau cysylltiedig.

Siarad Dysgu Gwneud

Archwiliwch adnoddau pellach i helpu rhieni i siarad â’u plant o wahanol oedrannau am arianYn agor mewn ffenestr newydd ar ein gwefan defnyddwyr, HelpwrArian.

Gwerthusiad Siarad Dysgu Gwneud

Mae gwerthusiad terfynol y prosiect, a gafodd ei ariannu ar y cyd gan Loteri Fawr Gymru, yn datgelu bod Siarad Dysgu Gwneud wedi bod yn hynod lwyddiannus wrth gyflawni ei amcanion ac wedi cael effaith gadarnhaol ar nifer o fesurau. Mae’r rhain yn cynnwys: gwybodaeth rhieni am sut i siarad â’u plant am arian; gallu plant i drin a rheoli arian; a gorddyled y rhieni eu hunain.

Gwerthusiad Gwneud: ymyrraeth gallu ariannol ar gyfer rhieniOpens in a new window (updated) (PDF/A, 23.2MB)

Gwerthusiad Gwneud adroddiad astudiaeth achos ansoddolOpens in a new window (PDF/A, 1.7MB)

Argymhellion Gwneud polisi a dysguOpens in a new window (PDF/A, 406KB)

Digwyddiad lansio yng Nghaerdyddd: canlyniadau gwerthuso terfynolOpens in a new window (PDF/A, 3.4MB)

Gwerthuso prosiectau Siarad Dysgu Gwneud diweddar

Os ydych wedi ymrwymo i ddarparu neu ddylunio mentrau cefnogaeth addysg ariannol ar gyfer rhieni a theuluoedd, bydd yr adroddiadau hyn - sy’n adeiladu ar ddysgu o’r peilot - yn eich helpu i lywio eich datblygiad polisi a datrysiadau ymarferol.

Ar y cyfan, mae adroddiadau gwerthuso diweddar yn dangos barn hynod gadarnhaol am y rhaglen Siarad Dysgu Gwneud gan ymarferwyr a rhieni ledled y DU. Maent yn amlygu beth arall y gellid ei wneud i sicrhau bod darpariaeth yn parhau i fod yn effeithiol, gan gynnwys symud i ddarpariaeth ddigidol.

Adroddiadau diweddaraf ar gyfer Siarad Dysgu Gwneud

Cysylltwch â ni

Os hoffech drafod y darganfyddiadau hyn, cysylltwch â: cyp@maps.org.uk