Menyw ifanc mewn torf

Cysylltwch â’ch tîm partneriaethau lleol

Cysylltwch â’ch tîm partneriaethau lleol am gymorth am ddim a ffyrdd ymarferol i’ch helpu i adeiladu lles ariannol ar draws eich sefydliad. Os oes gan eich sefydliad sawl safle, cysylltwch â'r rheolwr rhanbarthol agosaf at eich prif swyddfa.

Kevin Duffy

Yr Alban

Kevin Duffy – ewch i’r dudalen proffil rhanbarthol

Ymunodd Kevin â’r Gwasanaeth Arian a Phensiynau fel Rheolwr Partneriaethau’r Alban ym mis Ionawr 2020, ar ôl gwario’r 20 mlynedd diwethaf yn gweithio mewn rolau ar draws bancio ac addysg bancio ar gyfer Royal Bank of Scotland a’r Chartered Banker Institute.

Mae ganddo brofiad sylweddol o reoli rhanddeiliaid gyda sefydliadau gwasanaethau ariannol, cyflogwyr masnachol a sefydliadau addysg uwch. Mae'n frwdfrydig am Strategaeth y DU ar gyfer Lles Ariannol ac mae'n mwynhau cysylltu â phartneriaid o bob sector i gyflawni ein gweledigaeth. Y tu allan i'r gwaith, mae Kevin yn briod gyda dau o blant, yn byw ger Glasgow ac yn rhedwr llwybr brwd, pan fydd tywydd yr Alban yn caniatáu.

Rhian Hughes

Cymru

Rhian Hughes – ewch i’r dudalen proffil rhanbarthol

Mae gan Rhian dros 18 mlynedd o brofiad yn gweithio o fewn y cynhwysiad ariannol a thaclo agenda tlodi yng Nghymru a Hyrwyddwr Cynhwysiant Ariannol Gogledd Cymru.

Yn ogystal â gweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru, mae hi hefyd yn brofiadol yn gweithio gyda'r sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector i flaenoriaethu lles ariannol dinasyddion sy'n gweithio'n agos gyda llywodraeth leol, cymdeithasau tai, undebau credyd a'r sector cyngor ledled Cymru. Yn fwy diweddar, mae Rhian wedi gweithio yn y sector iechyd meddwl yng Ngogledd Cymru, yn gyntaf i elusen iechyd meddwl sy'n creu mentrau newydd gyda sefydliadau partner i gefnogi unigolion, gofalwyr a theuluoedd â phroblemau iechyd meddwl i oresgyn rhwystrau. Yn dilyn hyn, gweithio i DWP sy'n cefnogi staff ar ymwybyddiaeth iechyd meddwl a lles ariannol gan alluogi cefnogaeth ychwanegol i gwsmeriaid. Hefyd yn meithrin perthnasoedd gwaith agosach rhwng DWP a sefydliadau eraill, gan gynnwys y bwrdd iechyd lleol. Mae Rhian yn siaradwraig Cymraeg rhugl.

Margaret McCloskey

Gogledd Iwerddon

Margaret McCloskey – ewch i’r dudalen proffil rhanbarthol

Rôl Margaret yw adeiladu perthnasoedd gydag ystod eang o rhanddeiliaid preifat, cyhoeddus a thrydydd parti, er mwyn helpu gyda darpariaeth llwydiannus strategaeth ymgysylltiad a chynllun busnes MaPS.

Bydd gwaith cychwynnol Margaret yn cynnwys cyflwyno a darparu cynigion i gyflogwyr i helpu i wella’r ffordd y mae gweithwyr yn rheoli eu harian, eu dyled a’u pensiynau. Mae ei rôl hefyd yn cynnwys cynllunio a darparu fforymau, digwyddiadau a chyfathrebu sy'n helpu i gyflawni'r cynllun busnes trwy ddod â grwpiau traws-sector ynghyd i wella mynediad cwsmeriaid at help a chefnogaeth. Trwy gydol ei gyrfa, datblygodd a gweithredodd nifer o gynlluniau busnes strategol a oedd yn cynnwys sgil hyfedredd. Enillodd gydnabyddiaeth ar draws y diwydiant papurau newydd, cylchgronau a manwerthu am ei gallu cyfeiriadol i yrru busnes ac o ganlyniad adeiladodd berthnasoedd cydweithredol sylweddol â chwmnïau cenedlaethol a rhyngwladol. Cyn ymuno â MaPS treuliodd 15 mis yn gweithio i fusnes yn y gymuned fel eu Cyfarwyddwr Gogledd Orllewin - yn ystod yr amser hwn cwblhaodd dri phrosiect llwyddiannus a chynaliadwy.

Paul Rhodes

Dwyrain Canolbarth Lloegr

Paul Rhodes – ewch i’r dudalen proffil rhanbarthol

Paul yw Rheolwr Rhanbarthol Dwyrain Canolbarth Lloegr. Mae'n datblygu partneriaethau ar draws y sectorau cyhoeddus, preifat a thrydydd sy'n hyrwyddo ac yn gwella lles ariannol trigolion, cwsmeriaid, staff a defnyddwyr sefydliad.

Cyn ymuno â MaPS, bu Paul yn gweithio yn y Centre for Ageing Better lle datblygodd eu partneriaeth strategol gyda Chyngor Sir Lincolnshire mewn ymateb i heriau poblogaeth sy'n heneiddio, gan godi heneiddio fel blaenoriaeth strategol a chymryd camau ar y cyd i wella bywydau diweddarach mewn ardaloedd gwledig ac arfordirol. Mae ganddo gefndir mewn iechyd a gofal cymdeithasol ac mae'n eistedd ar fwrdd elusen Swydd Lincoln sy'n adolygu ac yn gwerthuso effeithiolrwydd gwasanaethau iechyd a lles, yn ogystal â darparu gwasanaeth statudol Healthwatch. Y tu allan i'r gwaith mae Paul wrth ei fodd yn coginio, darllen a theithio gyda'i deulu ifanc.

Dawn Cummins

Gorllewin Canolbarth Lloegr

Dawn Cummins – ewch i’r dudalen proffil rhanbarthol

Dawn Cummins yw’r Rheolwr Rhanbarthol ar gyfer Gorllewin Canolbarth Lloegr. Mae ganddi brofiad estynedig o weithio gyda rhanddeiliaid a phartneriaethau ar draws ystod o sectorau, ar ôl gweithio fel CEO ar gyfer elusen fach lle wnaeth arwain ymgysylltiad strategaethol ar gyfer y sector gwirfoddol ledled Swydd Northampton.

Daliodd Dawn hefyd rôl uwch yn y Ffederasiwn Tai Cenedlaethol yn gweithio gydag ystod eang o gymdeithasau tai â phwyslais penodol ar Orllewin Canolbarth Lloegr, Dwyrain Lloegr a Dwyrain Canolbarth Lloegr. Mae ganddi brofiad helaeth ar draws y sector nid er elw ar ôl cadeirio bwrdd cymdeithas dai, gan arwain ei hun â grŵp mwy i wneud y gorau o gyfleoedd datblygu tai gyda'r nod o ddarparu tai mwy fforddiadwy i'r rhai sydd fwyaf mewn angen o gael tai.

Karleen Dowden

Gogledd Ddwyrain Lloegr

Karleen Dowden – ewch i’r dudalen proffil rhanbarthol

Cyn ymuno â MaPS, gweithiodd Karleen yn The Careers & Enterprise Company am bum mlynedd, lle gweithiodd mewn partneriaeth gydag ystod eang o randdeiliaid sector cyhoeddus, preifat a thrydydd, gan gynnwys sefydliadau addysg a busnesau. Cyn hyn, gwariodd Karleen 15 mlynedd yn gweithio yn y sector addysg mewn amrywiaeth o rolau polisi ac ymarfer addysg.

James Kelly

Gogledd Orllewin Lloegr

James Kelly – ewch i’r dudalen proffil rhanbarthol

James Kelly yw’r Rheolwr Rhanbarthol ar gyfer y Gwasanaeth Arian a Phensiynau yng Ngogledd Orllewin Lloegr. Roedd ei rôl flaenorol yn Lloyds Banking Group lle datblygodd James opsiynau i helpu cwsmeriaid a oedd mewn anhawster ariannol a/neu ôl-ddyledion sylweddol.

Roedd hyn yn cynnwys creu a gweithredu'r Cynllun Achub Morgeisi yn llwyddiannus a weithiodd yn agos gyda chynghorau lleol, elusennau dyled a digartrefedd i gynorthwyo cwsmeriaid sy’n agored i niwed. Yn ystod yr amser hwn roedd James yn ddirprwy gadeirydd panel ôl-ddyledion ac eiddo Cyllid y DU. Mae hefyd wedi dal rolau uwch yn yr Halifax ac mae'n aelod bwrdd ar gyfer cymdeithas dai sy'n darparu eiddo fforddiadwy i ystod amrywiol o gymunedau lleol.

Jenny Wright

Swydd Efrog a Humber

Jenny Wright – ewch i dudalen proffil rhanbarthol

Ymunodd Jenny â’r Gwasanaeth Arian a Phensiynau fel Rheolwr Partneriaethau Rhanbarthol Swydd Efrog a Humber. Mae’n ymuno â ni o Gyngor ar Bopeth lle’r oedd yn Asesydd Ansawdd Cenedlaethol ar gyfer Pension Wise.

Ar ôl treulio saith mlynedd yn darparu gwasanaeth rheng flaen, yn gweithio i Age UK, SCCCC a Chyngor ar Bopeth, llwyddodd i lunio gwasanaethau sy'n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl go iawn. Cyn gweithio yn y trydydd sector, treuliodd Jenny 20 mlynedd yn gweithio yn y sector gwasanaethau ariannol. Yn aelod o’r Bwrdd Ardal, yn rheoli tîm o gynghorwyr ariannol manwerthu, busnes a gwerth net uchel yn HSBC a bod yn gynghorydd ariannol cymwys ei hun mae Jenny’n gallu tynnu ar ei phrofiad masnachol a thrydydd sector i gefnogi sefydliadau i adeiladu gallu ariannol ar gyfer eu cleientiaid a’u gweithwyr.

Alan Nicholls

Dwyrain Lloegr

Alan Nicholls – ewch i’r dudalen proffil rhanbarthol

Allan Nicholls yw’r Rheolwr Rhanbarthol ar gyfer Dwyrain Lloegr yn y Gwasanaeth Arian a Phensiynau. Yn flaenorol gweithiodd yn Lloyds Banking Group am 14 mlynedd yn dylanwadu ar ei strategaethau aml-frand cynhwysiant ariannol, addysg ariannol, undeb credyd a Chredyd Cynhwysol.

Yn flaenorol bu’n gweithio yn Lloyds Banking Group am 14 mlynedd yn dylanwadu ar eu strategaethau aml-frand cynhwysiant ariannol, addysg ariannol, undeb credyd a Chredyd Cynhwysol. Gweithiodd ar Bwyllgor Gweithredol Llysgennad Rhanbarthol Dwyrain Lloegr, yn ogystal â mynychu grwpiau llywio gallu ariannol y Gwasanaeth Cyngor Arian a Fforwm Cynhwysiant a Gallu Ariannol Cyllid y DU. Mae Alan hefyd yn Gyfarwyddwr Bwrdd Undeb Credyd Harlowsave ac Ymddiriedolwr ar gyfer yr elusen ‘Home’.

Claudine Bell

De Ddwyrain Lloegr

Claudine Bell – ewch i’r dudalen proffil rhanbarthol

Claudine Bell yw’r Rheolwr Rhanbarthol ar gyfer De Ddwyrain Lloegr. Mae’n frwdfrydig am gefnogi lles ariannol eich preswylwyr, cwsmeriaid a gweithwyr.

Mae gan Claudine dros 15 mlynedd o brofiad o weithio gyda rhanddeiliaid a sefydliadau ar draws y sectorau meddygol, deintyddol a chyfreithiol. Mae ei ffocws wedi bod ar ddarparu gwybodaeth a chynnwys addysgol ynghylch gwasanaethau ariannol gan gynnwys amddiffyn incwm a phensiynau.

Paul Fox

De Orllewin Lloegr

Paul Fox – ewch i’r dudalen proffil rhanbarthol

Mae Paul yn uwch weithredwr busnes profiadol, gyda hanes o 20 mlynedd o gyflawniad yn gweithio ar draws, ac yn cydweithredu â, sectorau gan gynnwys amddiffyn, y GIG, addysg, busnesau bach a chanolig, elusennau, nid er elw, a'r sector preifat ehangach.

Yn flaenorol yn gyfarwyddwr rheoli, cyfarwyddwr datblygu busnes a chyfarwyddwr anweithredol ar draws sectorau, mae gen i brofiad mewn lles yn y gweithle, datblygiad gweithwyr, llywodraethu, strategaeth, datblygu busnes a marchnata.

Monica Kaur

Llundain

Monica Kaur – ewch i’r dudalen proffil rhanbarthol

Mae Monica yn frwdfrydig am helpu pobl i wella eu sgiliau ariannol a gwneud y gorau o'u harian. Ei rôl yw gweithio'n agos gyda sefydliadau o'r sectorau preifat, cyhoeddus, gwirfoddol/trydydd i gefnogi eu strategaethau lles trwy gyrchu adnoddau MaPS am ddim, tynnu'r stigma sydd ynghlwm wrth siarad am arian a darparu cyngor ac arweiniad diduedd.

Cyn ymuno â MaPS, roedd gan Monica rolau uwch o fewn Tai Cymdeithasol ac Adfywio. Mae Monica wedi arwain datblygiad a darpariaeth strategaethau amrywiol, gan gynnwys cydraddoldeb ac amrywiaeth. Roedd rhan o'r gwaith hwn yn cynnwys creu fframweithiau i gefnogi'r diwydiant adeiladu a chyfleoedd cyflogaeth i fenywod mewn gwahanol grefftau. Pan nad yw hi wrth y gliniadur, mae Monica yn ddawnswraig salsa brwd ac yn chwaraewraig sboncen ymroddedig.

Victoria Copeland

Llundain

Victoria Copeland – ewch i’r dudalen proffil rhanbarthol

Fy mhrif ffocws fel Rheolwr Partneriaethau Rhanbarthol yw deall anghenion lles ariannol yng Ngorllewin Llundain a sut y gallaf eu cefnogi. O gyflogwyr, awdurdodau lleol, grwpiau cymunedol, grwpiau busnes ac eraill, helpu mwy o bobl i gael mynediad at wasanaethau canllaw arian a phensiynau.

Rwy'n cynrychioli fy rhanbarth mewn trafodaethau o amgylch strategaeth, polisi a datblygiad cynigion y DU. Rwy'n gweithio gyda'r rhanbarth i ymgysylltu â rhanddeiliaid a phartneriaid allweddol yn y gwaith hwn.

Scott Morrison

Lloegr

Scott Morrison

Mae Scott yn arwain y tîm partneriaethau rhanbarthol yn Lloegr, mae ei dîm yn gyfrifol am ymgysylltu ar draws y 9 rhanbarth Saesneg. Yn flaenorol, arweiniodd Scott ar gyflwyno'r 'What Works Fund' yn llwyddiannus ac mae wedi dal nifer o rolau partneriaeth ar draws y sefydliad.

Cyn hyn, treuliodd Scott nifer o flynyddoedd mewn rolau arwain ar draws gwasanaethau ariannol mewn bancio manwerthu a morgeisi i gyllid defnyddwyr eilaidd, rheoli ôl-ddyledion a chyngor dyled. Roedd hyn hefyd yn cynnwys sefydlu a rhedeg cwmni Rheoli Dyled ei hun.