young girl putting coin in piggybank

Arweiniad ar gyfer gwasanaethau plant a phobl ifanc: darparu lles ariannol i blant a phobl ifanc mewn amgylchiadau bregus

Mae'r Gwasanaeth Arian a Phensiynau (MaPS) wedi datblygu cyfres o arweiniad i gefnogi gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc, gyda'r nod o wella eu lles ariannol trwy addysg ariannol o ansawdd da.

Nod yr arweiniad yw helpu awdurdodau lleol a staff gwasanaethau plant eraill sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc mewn amgylchiadau bregus i ymgorffori cyfleoedd i ddysgu am arian i mewn i’r cymorth y maent yn ei ddarparu. Maent yn nodi sut mae lles ariannol yn cyd-fynd â'u dyletswyddau a'u blaenoriaethau ehangach ar gyfer plant a phobl ifanc.

Gall y plant a'r bobl ifanc hyn gynnwys, er enghraifft, pobl ifanc â phrofiad gofal, pobl ifanc ag anghenion iechyd meddwl neu gorfforol, pobl ifanc sydd mewn perygl o fod yn ddigartref, gofalwyr ifanc, a llawer o bobl eraill. Mae ymchwil yn dangos y gallai'r plant a'r bobl ifanc hyn fod mewn perygl o gael lefelau isel o les ariannol ac efallai y bydd angen addysg ariannol ac arweiniad wedi'i thargedu oherwydd eu hamgylchiadau.

Mae gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gyda'r plant a'r bobl ifanc hyn o ddydd i ddydd mewn sefyllfa dda i'w helpu i ddatblygu'r wybodaeth, y sgiliau a'r agweddau sydd eu hangen i wneud y gorau o'u harian nawr ac wrth ddod yn oedolion.

Yr arweiniad

Mae pedwar canllaw i gyd ac mae'r rhain yn cynnwys arweiniad i arweinwyr a phobl sy’n gwneud penderfyniadau dros wasanaethau plant a phobl ifanc yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Mae'r arweiniad a'r pecyn cymorth wedi cael eu llywio drwy ymgynghori ag arweinwyr gwasanaethau plant a phobl ifanc, ymarferwyr sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc mewn amgylchiadau a sefydliadau bregus sy'n cynrychioli lleisiau plant a phobl ifanc.

Lawrlwythwch ein harweiniad rhanbarthol

Pecyn cymorth i ymarferwyr

Mae MaPS hefyd wedi datblygu pecyn cymorth ar gyfer ymarferwyr ledled y DU, gydag awgrymiadau ar arfer da a chyfeirio at adnoddau a gwasanaethau a all eu cefnogi i siarad â phlant a phobl ifanc am arian, darparu addysg ariannol anffurfiol a chefnogi arweiniad mynediad at arian.

Lawrlwythwch y pecynnau cymorth

Rhowch eich adborth

I roi adborth ar yr arweiniad a'r pecyn cymorth, rhannu sut y cawsant eu defnyddio yn eich gwaith, neu i gael gwybod am ein gwaith addysg ariannol arall, cysylltwch â'n tîm polisi plant a phobl ifanc ar cyp@maps.org.ukYn agor mewn ffenestr newydd

Gallwch ddarganfod mwy am waith MaPS ar ddarparu addysg ariannol i blant a phobl ifanc yn ein hysgolion.