Mae un o bob pump oedolyn yn y DU yn cael ei wrthod am gredyd mewn blwyddyn

Cyhoeddwyd ar:

Cafodd mwy na naw miliwn o oedolion ledled y DU eu gwrthod am gredyd mewn 12 mis yn unig, yn ôl ymchwil newydd.

  • Cafodd un o bob 20 eu gwrthod dair gwaith neu fwy.
  • Pobl ifanc, pobl o Lundain a rhieni neu warcheidwaid yw'r rhai mwyaf tebygol o gael eu gwrthod.
  • Mae'r Gwasanaeth Arian a Phensiynau yn dweud y dylai pobl "stopio, cymryd anadl ac ailasesu" cyn gwneud mwy o geisiadau os ydynt yn cael eu gwrthod.

Dangosodd arolwg o 2,236 o oedolion, a gynhaliwyd gan Ipsos ym mis Ebrill 2023 ar ran y Gwasanaeth Arian a Phensiynau (MaPS), fod pumed (19%) wedi gweld eu cais am gredyd yn cael ei wrthod yn ystod y 12 mis blaenorol (mis Ebrill 2022 i fis Ebrill 2023).

Dywed un o bob 20 (4%) eu bod wedi cael eu gwrthod ar dri achlysur neu fwy.

Dangosodd y canlyniadau, a oedd yn cynnwys yr holl gredyd ac eithrio morgeisi, fod rhai yn fwy tebygol o gael eu gwrthod nag eraill.

Roedd y rhai a wrthodwyd yn tueddu i fod yn iau, gyda phobl ifanc 18-24 oed (36%) a phobl 25-34 oed (35%) y rhai mwyaf tebygol. Pobl o Lundain oedd y rhai mwyaf tebygol yn ôl lleoliad (31%), gyda thrigolion Dwyrain Canolbarth Lloegr (10%) y lleiaf tebygol.

Roedd rhieni neu warcheidwaid plant o dan 18 oed (30%) hefyd ddwywaith yn fwy tebygol o gael eu gwrthod na'r rheini heb blant (14%). 

Pan ofynnwyd iddynt y rheswm, dywedodd ymatebwyr fod y prif resymau a roddwyd iddynt yn cynnwys "hanes credyd gwael" (38%), "ni allent fforddio'r ad-daliadau" (28%) a "bod ganddynt ormod o gredyd arall (19%). Dim ond 10% ddywedodd nad oeddent yn gwybod y rheswm.

Dywedodd dau o bob pump (42%) y byddai teclyn sy'n dangos eu cyfle o gael eu derbyn yn ddefnyddiol y tro nesaf, tra bod 38% eisiau awgrymiadau ar wella eu sgôr credyd. Byddai chwarter (26%) yn gwerthfawrogi gwybodaeth am ddod o hyd i fathau eraill o gredyd.

Wrth ymateb i'r canfyddiadau, dywedodd MaPS y dylai pobl gymryd peth amser os ydynt wedi cael eu gwrthod am gredyd. Gall mwy nag un cais am gredyd effeithio'n ddifrifol ar eich statws credyd a'r gyfradd llog y byddwch yn cael eich cynnig yn y dyfodol. 

Ar gyfer pobl sydd eisiau benthyca i ad-dalu dyledion eraill neu wario ar filiau a chostau byw hanfodol, dywedir efallai mai nawr yw'r amser i edrych yn fanwl ar eich cyllideb a chael mynediad at ganllawiau costau byw MaPS.

Ar gael drwy ei wasanaeth HelpwrArian am ddim, mae'r canllawiau'n cynnig declynnau fel Cynlluniwr Cyllideb a Blaenoriaethwr Biliau, tra hefyd yn cyfeirio at gymorth ychwanegol gan y Llywodraeth.

Dywedodd Jackie Spencer, Pennaeth Polisi Arian a Phensiynau yn y Gwasanaeth Arian a Phensiynau:

"Mae credyd yn declyn hynod ddefnyddiol a ddefnyddir gan filiynau o bobl, ond mae'n benderfyniad pwysig iawn ac yn ymrwymiad mawr. Cyn ei gymryd, gwnewch yn siŵr bod gennych y cynnyrch cywir ar eich cyfer a chynllun clir ar gyfer ei ad-dalu.

"Os ydych yn cael eich gwrthod, mae'n bryd stopio, cymryd anadl ac ailasesu cyn gwneud cais eto. Gall ymatebion tymor byr fel llawer o geisiadau achosi canlyniadau gwael tymor hir i'ch statws credyd a'r gyfradd llog y byddwch yn cael eich cynnig y tro nesaf.

Os oes angen credyd arnoch am gostau hanfodol fel bwyd neu dai, neu i ad-dalu benthyciadau eraill, efallai y bydd yn bryd gofyn am gyngor ar ddyledion am ddim. Beth bynnag fo'ch amgylchiadau, mae gennym adnoddau pwrpasol ar ein gwasanaeth HelpwrArian am ddim a byddwn yn annog pawb i edrych cyn iddynt fenthyca."

– DIWEDD –

Nodiadau i olygwyr

  • Ar ran y Gwasanaeth Arian a Phensiynau, cyfwelodd Ipsos sampl cwota cynrychioliadol o 2,313 o oedolion 18-75 oed yn y DU gan ddefnyddio ei i:omnibus ar-lein rhwng 13eg -18fed Ebrill 2023. Cytunodd 2,236 o ymatebwyr i ateb cwestiynau am gynhyrchion a gwasanaethau ariannol. Mae data wedi'i bwysoli i gyfrannau poblogaeth all-lein hysbys y gynulleidfa hon ar gyfer oedran, statws gwaith a gradd gymdeithasol o fewn rhanbarth swyddfa rhyw a llywodraeth.
  • Gofynnwyd i'r ymatebwyr beidio ag ystyried morgeisi yn eu hymatebion.
  • Mae'r ONS yn amcangyfrifYn agor mewn ffenestr newydd bod 47.9 miliwn o bobl ifanc 18–75 oed yn y DU. 

Ymholiadau’r cyfryngau

Am ymholiadau’r cyfryngau cysylltwch â: Swyddfa’r Wasg MaPS: 

020 8132 5284Yn agor mewn ffenestr newydd

media@maps.org.ukYn agor mewn ffenestr newydd