Siarad Dysgu Gwneud: adolygiadau o brosiectau ddiweddar

Gan adeiladu ar lwyddiant y peilot Siarad Dysgu Gwneud (TLD) yn 2015–2018, comisiynodd y Gwasanaeth Arian a Phensiynau (MaPS) nifer o brosiectau pellach a gwerthusiadau cysylltiedig i wella eu dealltwriaeth o sut y gall TLD gefnogi rhieni mewn gwahanol amgylchiadau, ac i ddeall effeithiolrwydd gwahanol ddulliau cyflawni.

Beth yw Siarad Dysgu Gwneud?

Fel rhan o Strategaeth y DU ar gyfer Lles Ariannol, mae gan y Gwasanaeth Arian a Phensiynau nod cenedlaethol o ddwy filiwn yn fwy o blant a phobl ifanc yn derbyn addysg ariannol ystyrlon erbyn 2030.

Er mwyn helpu i gyrraedd y nod hwn, gweithiodd MaPS gyda phartneriaid am y tro cyntaf i ddatblygu a chyflwyno'r rhaglen flaenllaw Siarad Dysgu Gwneud, sydd wedi'i thargedu at rieni plant rhwng tair ac 11 oed, sy'n eu cefnogi wrth siarad â'u plant am arian.

Amcanion Siarad Dysgu Gwneud

Nod Siarad Dysgu Gwneud yw annog rhieni i siarad â'u plant am arian a chreu cyfleoedd i'w plant gael profiad o'i reoli.

Mae'n sesiwn dwy awr sy'n cynnwys gweithgareddau ymarferol yn ymwneud â 'modelu arian', senarios taith siopa, siarad am 'bŵer plagio', gemau arian poced a mwy.

Siarad Dysgu Gwneud yng Nghymru

Yn 2019, bu MaPS yn cydweithio â Campaign for Learning i gyflwyno a gwreiddio Siarad Dysgu Gwneud yng Nghymru, tra hefyd yn comisiynu Ymchwil Arad i werthuso effeithiolrwydd y prosiect ar gyfer ymarferwyr, rhieni a phlant. Roedd y prosiect hwn yn wahanol i'r dull gwreiddiol yn y ffyrdd canlynol:

 • Gallai ymarferydd sy'n gweithio ar raglenni magu plant a rhaglenni eraill dderbyn hyfforddiant a darparu TLD.
 • Gallai ymarferwyr ddarparu i rieni mewn lleoliadau un-i-un a grŵp, a chyflwyno gweithgareddau strwythuredig a distrwythur.
 • O ganlyniad i'r uchod, cafodd ei gynnig i set ehangach o rieni – nid yn unig y rhai a oedd yn mynychu rhaglenni rhianta.

Siarad Dysgu, Gwneud yn yr Alban a Gogledd Iwerddon

Yn 2020 aeth MaPS ati i ffurfio partneriaeth â Reed in Partnership (yng Ngogledd Iwerddon) a Campaign for Learning (yn yr Alban) i brofi dichonoldeb darparu TLD ar raddfa mewn rhannau eraill o'r DU. Unwaith eto, roedd nifer o ffyrdd yr oedd y prosiectau'n wahanol yn eu dull o ymdrin â'r peilot TLD gwreiddiol, yr oeddem yn awyddus i'w profi:

 • Roedd y dull darparu sesiwn TLD yn hyblyg: gallai gael ei wreiddio i raglenni rhianta presennol neu fel sesiwn annibynnol.
 • Gallai'r sesiynau ar gyfer rhieni gael eu darparu gan ymarferwyr/gweithwyr proffesiynol sy'n cefnogi rhieni mewn gwahanol gapasiti, yn hytrach nag ymarferwyr rhianta yn benodol.
 • Roedd Reed in Partnership yn ymgysylltu ag ystod o sefydliadau ar draws Gogledd Iwerddon i raeadru hyfforddiant i'w rhwydweithiau rhieni mewn model 'Train the Trainer'.

Roedd y prosiectau yn cyd-fynd â dechrau'r pandemig COVID-19, felly addaswyd deunyddiau ar gyfer darpariaeth rithwir, a oedd hefyd yn wahanol i'r dull cyflwyno gwreiddiol wyneb yn wyneb.

Yng Ngogledd Iwerddon, comisiynwyd IFF i ymgymryd â gwerthusiad proses a chanlyniadau'r prosiect, ac yn yr Alban cynhaliwyd hyn gan ScotCen.

Darpariaeth Siarad Dysgu Gwneud NatWest 

Yn 2020, bu MaPS yn cydweithio â Grŵp NatWest i archwilio darparu sesiynau TLD yn ddigidol gan Fancwyr Cymunedol a staff banc eraill i rieni. Rhoddodd hyn gyfle i MaPS brofi fersiwn o Siarad Dysgu Gwneud a oedd yn wahanol i'r dull gwreiddiol yn y ffyrdd canlynol:

 • Cyflwyno sesiynau TLD yn ddigidol, yn hytrach na wyneb yn wyneb
 • Darparu TLD trwy fath gwahanol o bartner (Grŵp NatWest)
 • Cyflwyno sesiynau TLD gan fath gwahanol o gyfryngwr (Bancwyr Cymunedol a staff banc eraill, nad ydynt yn weithwyr proffesiynol rhianta)

Comisiynwyd IFF i ymgymryd â gwerthusiad proses a chanlyniadau’r prosiect.

Beth sydd ar y blaen i Siarad Dysgu Gwneud?

 • Addasu a digideiddio Siarad Dysgu Gwneud i'w wneud yn hygyrch i amrywiaeth ehangach o rieni
 • Datblygu Siarad Dysgu Gwneud ar gyfer rhieni plant hŷn (12–17 oed)
 • Parhau i ddefnyddio mewnwelediadau a thystiolaeth i ddylanwadu ar bolisi, ymarfer a chyllido ymyriadau gyda'r nod o gefnogi rhieni i ddatblygu a gwella lles ariannol eu plant a'u teuluoedd

Cadwch yn gyfredol gyda’r wybodaeth ddiweddaraf am addysg ariannol yn MaPS 

Am ragor o wybodaeth am ein gwaith addysg ariannol, gan gynnwys Siarad Dysgu Gwneud, cysylltwch â'n tîm polisi plant a phobl ifanc ar cyp@maps.org.uk.

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr misol a dilynwch MaPS ar TwitterYn agor mewn ffenestr newydd,  LinkedInYn agor mewn ffenestr newydd a YouTubeYn agor mewn ffenestr newydd