Teclyn cyfeirio arian ac iechyd meddwl

Wedi’i ddatblygu mewn partneriaeth â’r GIG, mae’r teclyn cyfeirio arian ac iechyd meddwl (Money in Mind) yn nodi ystod o gwestiynau y gall gweithiwr iechyd meddwl proffesiynol eu gofyn i archwilio unrhyw faterion y gallai defnyddiwr gwasanaeth fod yn eu profi am arian.

Yn dibynnu ar natur y materion hynny, mae yna hefyd ystod o wasanaethau, teclynnau ac adnoddau cenedlaethol y gellir eu rhannu.

Mae Money in Mind yn declyn ar gyfer gweithwyr iechyd meddwl proffesiynol ar draws y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol, ym maes iechyd a gofal cymdeithasol.

Pam mae arian yn bwysig ym maes iechyd meddwl

Rydym yn gwybod bod:

  • 74% o bobl sy’n profi problem iechyd meddwl yn ei chael hi’n anodd cadw i fyny â biliau a thaliadau. (Arolwg Lles Ariannol Oedolion (2022), Gwasanaeth Arian a Phensiynau)
  • 25% o bobl sy’n profi problem iechyd meddwl yn debygol o wynebu problem dyled. (Y Ffeithiau (2019) Sefydliad Polisi Arian ac Iechyd Meddwl)
  • 91% o bobl sy’n cael trafferth gyda’u hiechyd meddwl yn osgoi siarad am arian, yn aml oherwydd eu bod yn teimlo embaras, euogrwydd neu gywilydd. (Arolwg y Gwasanaeth Arian a Phensiynau o 3,000 o oedolion yn y DU, Medi 2022)

Gan fod iechyd meddwl ac arian yn aml wedi’u cysylltu’n anorfod, mae’r teclyn hwn yn eich galluogi i archwilio’n hyderus unrhyw faterion ariannol a allai fod yn effeithio ar adferiad eich claf a’u cyfeirio at ffynonellau cymorth dibynadwy ar gyfer y mater ariannol penodol hwnnw. Yn y pen draw yn gwella eu lles ariannol yn ogystal â’u lles meddyliol.

Pam mae arian yn bwysig ym maes iechyd meddwl

Bu’r Gwasanaeth Arian a Phensiynau (MaPS) yn gweithio gyda’r sefydliadau canlynol i ddatblygu a phrofi’r teclyn:

  •  ICB Gogledd-ddwyrain a Gogledd Cumbria
  •  Sefydliad Polisi Arian ac Iechyd Meddwl
  • Rethink Mental Illness
  •  Gwasanaeth IPS Ymddiriedolaeth GIG Cumbria, Northumberland a Tyne a Wear
  •  Trust Life Cycle Service Ymddiriedolaeth GIG De Tyneside a Sunderland, a
  •  Mind Tyneside and Northumberland.

Cafodd ei werthuso’n annibynnol gan Involve North East. Yn seiliedig ar ganfyddiadau’r gwerthusiad hwnnw, diweddarodd MaPS y teclyn.

Sut i ddefnyddio’r teclyn

Lawrlwythwch y ddogfen ganllaw, a’r cwestiynau a’r cyfeirio.

Mae’r teclyn eisoes yn cynnwys gwasanaethau ac adnoddau sy’n gweithredu’n genedlaethol, ond os oes gwasanaethau arweiniad arian lleol yr ydych yn ymwybodol ohonynt, gellir golygu’r ddogfen fel y gallwch ychwanegu’r rheini i mewn a chael adnodd cynhwysfawr o gymorth ariannol cenedlaethol a lleol. gwasanaethau.

Lawrlwythwch gwestiynau a chyfeirio ar gyfer ymarferwyr yng Nghymru