Cyngor ac arweiniad

Mae arweiniad arian yn wahanol i gyngor arian. Mae'n bwysig eich bod yn gwybod y gwahaniaeth wrth gefnogi eich cwsmeriaid. 

Ystyr cyngor ac arweiniad

Rydym yn cydnabod bod gan y gair 'cyngor' wahanol ystyron mewn cyd-destunau gwahanol. Yn y cyd-destun arian, mae rhoi "Cyngor" yn weithgaredd rheoledig. Dim ond cwmnïau sy'n cael eu rheoleiddio gan yr FCA all gynnig hyn. 

Mae'r Fframwaith Cymhwysedd Arweiniad Ariannol ar gyfer arweiniad arian heb eu rheoleiddio. Mae diffiniad defnyddiol o’r gwahaniaeth rhwng cyngor ac arweiniad isod*

Arweiniad

  • Mae arweiniad yn wasanaeth diduedd a fydd yn eich helpu i nodi'ch opsiynau a lleihau'ch dewis ond ni fyddant yn dweud wrthych beth i'w wneud na pha gynnyrch i'w brynu, chi biau'r penderfyniad.
  • Mae darparwyr arweiniad yn gyfrifol am gywirdeb ac ansawdd y wybodaeth y maent yn ei darparu ond nid am unrhyw benderfyniad a wneir yn seiliedig arni.
  • Mae arweiniad am ddim oni bai bod eich darparwr yn dweud yn glir wrthych fel arall.
  • Bydd hyn yn awgrymu beth y gallech ei wneud.

Cyngor

  • Bydd cyngor yn argymell cynnyrch neu gwrs gweithredu penodol i chi ei gymryd o ystyried eich amgylchiadau a'ch nodau ariannol. Bydd hyn yn bersonol i chi, yn seiliedig ar y wybodaeth rydych chi'n ei darparu.
  • Bydd cyngor yn cael ei ddarparu gan unigolyn cymwys a rheoledig neu ar-lein gan sefydliad sydd wedi'i reoleiddio.
  • Mae darparwyr cyngor yn gyfrifol ac yn atebol am gywirdeb, ansawdd ac addasrwydd yr argymhelliad a wnânt, ac fe'ch diogelir gan y gyfraith.
  • Bydd yn argymell yr hyn y dylech ei wneud.

Nid yw ymarferwyr arweiniad yn darparu argymhellion personol am gynhyrchion ariannol nac argymhellion ar gamau gweithredu penodol. Fodd bynnag, mae angen gwybodaeth cyffredinol ac eang ar yr ystod o gynhyrchion a gwasanaethau ariannol sydd ar gael ar y farchnad ar ymarferwyr arweiniad arian.

*Wedi'i addasu o'r diffiniadau a awgrymir gan arweiniad a chyngor a roddir gan y Gweithgor Cyngor Ariannol fel rhan o Adolygiad o'r Farchnad Cynghori Ariannol Trysorlys EF/FCA (FAMR).