Dechreuwch gyda’r Fframwaith Cymhwysedd Arweiniad Arian

Mae ein fframwaith ar gyfer unrhyw un, neu unrhyw sefydliad, sy’n rhoi unrhyw fath o arweiniad arian. Gyda phopeth mewn un le, bydd yn eich helpu i feddwl yn glir am yr hyn rydych yn ei gynnig, a theimlo’n hyderus, diogel a balch eich bod yn rhoi’r arweiniad arian cywir. Dechreuwch arni gan wylio’r fideo, yna archwiliwch y fframwaith isod.

Mae’r Fframwaith Cymhwysedd Arweiniad Arian yn nodi’r cymwyseddau craidd sydd eu hangen i ddarparu gwasanaeth diogel, o safon i’ch cwsmeriaid. Mae wedi’i ddylunio ar gyfer unrhyw un sy’n darparu unrhyw fath o arweiniad arian beth bynnag yw ei sector neu rôl ei swydd.

Sylfeini 

Dyma’r rhinweddau hanfodol sydd eu hangen wrth gael unrhyw fath o sgwrs arian gyda’ch cwsmeriaid, gan gynnwys casglu gwybodaeth a’i gyfeirio at ffynonellau addas am gymorth pellach, fel cyngor ar ddyledion. Fel y gwelwch isod, mae’r sylfeini wedi’u rannu i ddau rhan: sgiliau ac ymddygiadau, a gwybodaeth a chydymffurfiaeth.

Sylfaen -Sgiliau ac ymddygiadau

Sylfaen - Gwybodaeth a chydymffurfiaeth

Parthau technegol

Pan rydych yn hapus eich bod yn deall y sylfeini ar gyfer rhoi arweiniad arian, archwiliwch y mannau arbenigol (parthau technegol) a fydd yn eich helpu yn eich rôl benodol.

  • Yn gyntaf, adnabyddwch y parthau technegol sy’n berthnasol i chi a’ch rôl.
  • Mae pob parth wedi’i rannu i dair haen o gymhlethdod cynyddol. Mae’r haenau’n darparu cynnydd clir. Felly hyd yn oed os ydych yn adnabod haen 3, mae’n bwysig edrych ar haen 1 a 2.
  • Yn syml, dewiswch y parthau a’r holl haenau sy’n berthnasol i chi – bydd y rhain yn dibynnu ar ddyfnder ac ehangder y gwasanaeth rydych yn ei ddarparu.

Mae Haen 1 yn cynnwys rhoi gwybodaeth ffeithiol, cyffredinol fel cyfeirio ac adnoddau a fydd yn galluogi cwsmeriaid i wneud mwy am ei sefyllfa ei hun.

Haen 2 yw canolbwyntio ar amgylchiadau unigol cwsmer, archwilio anghenion a nodi opsiynau. Efallai byddwch yn cynnig hyrwyddo neu gefnogaeth, neu’n cyfeirio pobl i sefydliadau eraill.

Haen 3 yw darparu gwybodaeth bwrpasol mewn ardal arbenigol. Bydd gennych wybodaeth fanwl a’n debygol o ddelio gydag achosion cymhleth.

Strwythur y fframwaith

Mae’r fframwaith cymhwysedd ar gyfer Arweinwyr Arian yn nodi’r sgiliau, gwybodaeth a’r ymddygiad sydd eu hangen i ddarparu arweiniad diduedd ar reoli arian a lles ariannol yn y gofod anrheoleiddiedig. 

Mae yna 12 parth arian, mae pob un ohonynt yn seiliedig ar wybodaeth dechnegol. Mae'r parthau i gyd yn haenog, yn ôl lefel y cymhlethdod y mae'r ymarferydd yn gweithio arni. Mae uchafswm o dair haen, er nad yw pob parth yn gofyn am sgiliau neu wybodaeth ar bob lefel.

Cam nesaf: gwirio fy hyder nawr

Pan rydych yn gyfarwydd gyda’r Fframwaith Cymhwysedd Arweiniad Arian, gan gynnwys y ffiniau wrth roi arweiniad arian, rydych yn barod i gymryd eich help ymhellach. Cliciwch isod i weld pa mor hyderus ydych chi am eich sylfeini arweiniad, a chewch awgrymiadau ac adnoddau i’ch helpu i adeiladu eich sgiliau a gwybodaeth.

Gwirio fy hyder nawr