Fframwaith Cymhwysedd: sgiliau trosglwyddiadwy

Sgiliau ac ymddygiadau sylfaenol

B. Sgiliau trosglwyddiadwy

Mae sgiliau trosglwyddadwy cryf yn sylfaenol i ddarparu arweiniad diduedd ar reoli arian a lles ariannol. Mae hyn yn cynnwys gweithio'n dda gydag eraill - gan gynnwys cydweithwyr ac asiantaethau eraill - yn ogystal â defnyddio'r systemau a'r gweithdrefnau sefydliadol priodol yn gywir, cadw cofnodion cywir a rhoi sylw i fanylder. Dylai fod gan ymarferwyr hefyd lefelau da o lythrennedd a rhifedd i gyfathrebu'r hyn a all yn aml fod yn wybodaeth gymhleth mewn ffordd syml a dealladwy. 

Llythrennedd

B1

Sillafu ac atalnodi cywir, yn enwedig pan fydd yn ofynnol i ymarferwyr gofnodi gwybodaeth cwsmeriaid, ac yn enwedig yn Haenau 2 a 3, ysgrifennu cywir a chryno ar gyfer cadw cofnodion a gwneud atgyfeiriadau.

Rhifedd

B2

Y gallu i resymu a chymhwyso cysyniadau rhifol, gan ddeall rhifyddeg sylfaenol (h.y. adio, tynnu, lluosi a rhannu). Yn dibynnu ar rôl yr ymarferydd, yn Haenau 2 a 3, efallai bydd angen y gallu i gyfrifo ffracsiynau; canrannau; llog syml a chyfansawdd.

TG

B3

Sgiliau cyfrifiadurol i sicrhau y gellir cynnal cofnodion cywir a chael mynediad at wybodaeth berthnasol mewn modd amserol a diogel. 

Digidol

B4

Yn dibynnu ar y rôl, sgiliau defnyddio offer a chyfrifianellau ar-lein, ynghyd â'r gallu i ddefnyddio gwefannau cymharu ac offer ar-lein (e.e. cyfrifianellau morgais a/neu fudd-daliadau). Bydd hyn hefyd yn cynnwys elfen o ddadansoddiad beirniadol i farnu perthnasedd a dilysrwydd y wybodaeth sy'n cael ei chyflwyno. 

Sylw i fanylder

B5

Mae cywirdeb a sylw i fanylder yn hanfodol ar gyfer cynnal cofnodion clir a chywir (gan gynnwys unrhyw gyfeirnodau a chodau; gwybodaeth am amgylchiadau cwsmeriaid). 

Cyfathrebu

B6

Y gallu i gyfathrebu'n effeithiol ar lafar ac yn ysgrifenedig. Wrth gyfathrebu ag eraill, mae'r ymarferydd yn defnyddio iaith briodol, gan barchu cydraddoldeb ac amrywiaeth a, lle bo hynny'n berthnasol, gan ddefnyddio arwyddion di-eiriau priodol. 

Gweithio ag eraill

B7

Mae'r ymarferydd yn nodi ac yn cadarnhau anghenion a disgwyliadau cydweithwyr a chwsmeriaid, gan sefydlu a chynnal perthnasoedd gwaith cynhyrchiol â phobl berthnasol. Mae ganddynt y gallu i ddelio ag anghytundebau mewn ffordd gyfeillgar ac adeiladol i gynnal perthnasoedd da. Lle bo hynny'n briodol, dylai'r ymarferydd gyfrannu'n weithredol at weithio'n effeithiol mewn tîm trwy gydweithredu â chydweithwyr, gan ddefnyddio dulliau cyfathrebu priodol; nodi gwrthdaro a allai achosi problemau i gynhyrchiant a cheisio atebion yn brydlon gan y person cyfrifol.

Cadw cofnodion

B8

Cofnodi gwybodaeth berthnasol mewn modd sy'n hawdd ei dilyn ac sy'n caniatáu i weithwyr eraill ei deall, gan sicrhau bod gwybodaeth wedi'i grwpio'n rhesymegol a'i bod yn hygyrch. Dylai ymarferwyr nodi unrhyw rwystrau neu ffactorau a allai effeithio ar ganlyniadau a chyfnewid gwybodaeth yn unol â gweithdrefnau sefydliadol.

Cam nesaf: gwirio fy hyder nawr

 

Pan rydych yn gyfarwydd â’r Fframwaith Cymhwysedd Arweiniad Arian, gan gynnwys y ffiniau wrth roi arweiniad arian, rydych yn barod i gymryd eich help ymhellach. Darganfyddwch ba mor hyderus ydych chi am eich sylfeini arweiniad, a chewch awgrymiadau ac adnoddau i’ch helpu i adeiladu eich sgiliau a gwybodaeth..