Fframwaith Cymhwysedd: ffiniau’r gwasanaeth a’ch rôl chi

Gwybodaeth a chydymffurfiaeth sylfaenol

D. Ffiniau’r gwasanaeth a’ch rôl chi

Rhaid i bob ymarferydd fod yn ymwybodol o'r hyn y gallant ac na allant ei ddweud wrth gwsmeriaid, yn dibynnu ar y sefydliad y maent yn gweithio iddo, ac yn dibynnu ar y math o gyngor ac arweiniad a roddir.

Cynhyrchion a gweithgareddau ariannol rheoledig

D1

  • Deall cwmpas gwybodaeth ac arweiniad y gellir eu darparu, a bod ‘cyngor’ ac argymhellion yn weithgareddau rheoledig (cyfeiriwch at ddiffiniadau).

  • Dealltwriaeth eang o'r mathau o weithgareddau sydd y tu hwnt i gylch gwaith yr ymarferydd (e.e. cyngor ar ddyledion, credyd defnyddwyr, busnesau buddsoddi, contractau cynllun angladd, arian electronig, busnes yswiriant a dosbarthu, gweithredu cyfrif segur, cyllid cartref).

  • Dealltwriaeth o'r gwahaniaeth rhwng darparu gwybodaeth ac arweiniad, a chyngor, yn enwedig o ran perthnasedd i gynhyrchion a gweithgareddau ariannol rheoledig.

Cyflwyno'r gwasanaeth i eraill

D2

Darparu gwybodaeth i gwsmeriaid am y gwasanaeth rydych chi'n ei ddarparu, gan gynnwys:

  • Egluro pa wybodaeth y gallwch ac na allwch ei ddarparu.

  • Egluro unrhyw gostau a ffioedd sy'n gysylltiedig â defnyddio'r gwasanaeth, os yw'n berthnasol.

Darparu cefnogaeth o fewn terfynau eich rôl

D3

  • Darparu gwybodaeth ac arweiniad o fewn terfynau rheoliadau ariannol perthnasol ac yn unol â pholisïau a gweithdrefnau sefydliadol, a gwirio dealltwriaeth cwsmeriaid.

  • Lle bo hynny'n briodol, cytuno â chwsmeriaid ar unrhyw weithgareddau pellach sy'n angenrheidiol i ddiwallu eu hanghenion.

  • Nodi unrhyw anghenion na ellir eu diwallu a chyfeirio cwsmeriaid at ffynonellau amgen yn unol â pholisïau a gweithdrefnau sefydliadol.

  • Gwybodaeth am sefydliadau lleol a/neu genedlaethol y gellir cyfeirio cwsmeriaid atynt. 

  • Gwybodaeth am unrhyw berthnas rhwng sefydliad ymarferwyr a sefydliadau ac asiantaethau allanol eraill y gall cwsmeriaid gael eu cyfeirio atynt.

Cam nesaf: gwirio fy hyder nawr

 

Pan rydych yn gyfarwydd â’r Fframwaith Cymhwysedd Arweiniad Arian, gan gynnwys y ffiniau wrth roi arweiniad arian, rydych yn barod i gymryd eich help ymhellach. Darganfyddwch ba mor hyderus ydych chi am eich sylfeini arweiniad, a chewch awgrymiadau ac adnoddau i’ch helpu i adeiladu eich sgiliau a gwybodaeth..