Fframwaith Cymhwysedd: aelwydydd

Parthau Gwybodaeth Dechnegol

10. Aelwydydd

Mae'r parth hwn yn ymwneud â materion sy'n ymwneud ag aelwydydd, gan gynnwys: rhentu a phrynu cartref; biliau cartref; tai cymdeithasol a phreifat; cytundebau tenantiaeth; hawliau a chyfrifoldebau tenantiaid a landlord; grantiau i gynorthwyo gwelliannau a thalu costau symud; morgeisi; taliadau rhent/morgais; ffynonellau cefnogaeth; sgamiau. Mae'r parth yn cynnwys haenau 1, 2 a 3.

10.1.1 Ymwybyddiaeth o'r costau cyffredin sy'n gysylltiedig â rhentu neu fod yn berchen ar gartref (blaendal; rhent/morgais; gwasanaeth a chyfleustodau – dŵr, nwy, trydan ac ati)
10.1.2 Ymwybyddiaeth o gostau eraill a biliau cyffredin (e.e. trwydded deledu, yswiriant, band eang ac ati)
10.1.3 Ymwybyddiaeth o'r broses o rentu cartref (e.e. tystlythyrau; blaendal; symud tŷ ac ati)
10.1.4 Ymwybyddiaeth o ffyrdd o arbed ynni o gwmpas y tŷ
10.1.5 Ymwybyddiaeth o nodweddion a sut i ddarllen biliau cyffredin y cartref (e.e. treth cyngor/trethi, dŵr, nwy ac ati)
10.1.6 Ymwybyddiaeth o fodolaeth grantiau i ariannu gwelliannau, cymhorthion ac addasiadau i'r cartref
10.1.7 Ymwybyddiaeth o'r gwahaniaethau rhwng tai cymdeithasol a thai preifat
10.1.8 Cyfeirio cwsmeriaid at ffynonellau priodol o wybodaeth am rentu, perchnogaeth cartref a chyngor ar dai
10.1.9 Ymwybyddiaeth o sgamiau a beth i’w wneud os yw cwsmer wedi bod yn destun i sgam
10.2.1 Gwybodaeth am brif nodweddion cytundebau tenantiaeth a'r costau sydd ynghlwm i'r landlord ar tenant (e.e. costau asiantaeth a blaendaliadau)
10.2.2 Gwybodaeth am argaeledd grantiau ar gyfer costau symud
10.2.3 Gwybodaeth am hawliau a chyfrifoldebau tenantiaid a landlordiaid
10.2.4 Gwybodaeth am y grantiau i ariannu gwelliannau, cymhorthion ac addasiadau i'r cartref
10.2.5 Dealltwriaeth o fanteision ac anfanteision rhentu yn erbyn prynu cartref
10.2.6 Dealltwriaeth o'r gweithdrefnau a ddefnyddir gan y prif fenthycwyr
10.2.7 Dealltwriaeth o rôl ymgynghorwyr morgais
10.2.8 Dealltwriaeth o'r newidiadau mewn amgylchiadau personol a allai effeithio ar allu unigolyn i dalu eu rhent/morgais
10.3.1 Bod yn gyfarwydd gyda a defnyddio pecynnau cymorth a chyfrifianellau ar-lein yn hyderus (e.e. cyfrifianellau treth stamp/treth trafodiadau tir, cyfrifianellau fforddiadwyedd morgais ac ati)
10.3.2 Cefnogi cwsmeriaid i gael mynediad i byrth ar-lein a defnyddio pecynnau cymorth, a allai gynnwys cwblhau gwybodaeth ar eu rhan

Hyfforddiant a chymwysterau

Darganfyddwch am hyfforddiant allanol am y parth cartrefi.

Cam nesaf: gwirio fy hyder nawr

Pan rydych yn gyfarwydd â’r Fframwaith Cymhwysedd Arweiniad Arian, gan gynnwys y ffiniau wrth roi arweiniad arian, rydych yn barod i gymryd eich help ymhellach. Darganfyddwch ba mor hyderus ydych chi am eich sylfeini arweiniad, a chewch awgrymiadau ac adnoddau i’ch helpu i adeiladu eich sgiliau a gwybodaeth.