Fframwaith Cymhwysedd: cynilion

Parthau Gwybodaeth Dechnegol

6. Cynilion

Mae'r parth hwn yn ymwneud â materion sy'n ymwneud â chynilion, gan gynnwys: datblygu arfer cynilo; fforddiadwyedd cynilo; mathau o gynilion; gwahanol fathau o gynnyrch cynilo; ffynonellau cefnogaeth; sgamiau. Mae'r parth yn cynnwys haenau 1 a 2.

Mae’n bwysig eich bod yn ymwybodol o lle mae’r ffiniau rheoledig ac nad ydych yn mynd y tu hwnt iddynt (cyfeiriwch to Adran D ‘Ffiniau’r gwasanaeth a’ch rôl chi’ ar disgrifiad o gyngor). Dylai'r arweiniad ddarparu gwybodaeth a/neu opsiynau am ddewis y cwsmer o gynnyrch cynilion (h.y. mynediad hawdd, ISAs ac ati) heb wneud argymhelliad penodol. 

6.1.1 Ymwybyddiaeth o'r manteision o gynilo
6.1.2 Ymwybyddiaeth o strategaethau i helpu pobl i gynilo a goresgyn rhwystrau ymddygiadol (e.e. defnyddio cyfrif ar wahân ar gyfer cynilo; cynilo ar diwrnod tâl yn hytrach nag ar ddiwedd y mis ac ati)
6.1.3 Ymwybyddiaeth o'r gwahaniaethau rhwng cynilo yn erbyn benthyca
6.1.4 Ymwybyddiaeth o'r gwahaniaeth rhwng cynilion a buddsoddiadau
6.1.5 Ymwybyddiaeth o argaeledd ystod eang o gynnyrch cynilo sydd ar y farchnad, gan gynnwys cynnyrch cynilo anffurfiol
6.1.6 Ymwybyddiaeth o sut i sefydlu taliadau rheolaidd mewn cyfrif cynilo
6.1.7 Ymwybyddiaeth o sut i gymharu nodweddion gwahanol gynhyrchion cynilion
6.1.8 Cyfeirio cwsmeriaid at ffynonellau gwybodaeth priodol am gynhyrchion cynilo, gan gynnwys safleoedd cymharu prisiau
6.1.9 Ymwybyddiaeth o sgamiau a beth i’w wneud os yw cwsmer wedi bod yn destun i sgam
6.2.1 Dealltwriaeth o sut i gyfrifo fforddiadwyedd cynilo a'r ffactorau i'w hystyried (e.e. ddefnyddio cynllunydd cyllideb)
6.2.2 Dealltwriaeth o sut i gyfrifo'r cynilion lleiaf sydd eu hangen i roi sicrwydd i unigolyn, yn seiliedig ar eu hamgylchiadau unigol (e.e. incwm a gwariant)
6.2.3 Dealltwriaeth o'r gwahaniaeth rhwng llog syml ac adlog
6.2.4 Dealltwriaeth o ffyrdd o wneud y gorau o gynilo
6.2.5 Dealltwriaeth o'r amgylchiadau lle gall buddsoddiadau fod yn addas i unigolyn eu hystyried, a'r risgiau sy'n gysylltiedig
6.2.6 Dealltwriaeth o ddulliau ac ymddygiadau ar gyfer datblygu arferion cynilo
6.2.7 Gwybodaeth am yr ystod eang o gynhyrchion cynilo sydd ar gael yn y farchnad (e.e. mynediad hawdd, cynilo gyda rhybudd, ISAs ac ati)
6.2.8 Gwybodaeth am yr ystod o gyfrifon sydd ar gael ar gyfer gwahanol grwpiau oedran (e.e. cyfrifon ac ymddiriedolaethau plant ac ati) yr ystod o gynhyrchion cynilion trethadwy a di-dreth, y manteision ac anfanteision o bob un
6.2.9 Gwybodaeth am ffyrdd o gynyddu effeithlonrwydd treth (e.e. defnyddio cynnyrch cynilo di-dreth: ISAs ac ati)
6.2.10 Gwybodaeth am y Lwfans Personol Cynilo
3.1.1 Awareness of the common types of debt on which customers typically seek advice and guidance (e.g. credit cards, loans, council tax/rates etc.)
2.1.2 Awareness of the difference between priority and non-priority debts
2.1.3 Awareness of the likely triggers for debt
2.1.4 Awareness of reasons why individuals might seek out loans from illegal or dubious source such as loan sharks, family and friends and typical issues this can cause
2.1.5 Determine if customers are managing to keep up with payments, if they cannot cope, or if there is an urgent situation (e.g. enforcement agents)
2.1.6 Signpost or refer customers to appropriate local and national organisations that provide advice and guidance on debt issues and sources of support
2.1.7 Support customers in accessing online portals and using toolkits, which might include completing information on their behalf
2.1.8 Provide factual information in response to specific, targeted questions (e.g. describing a debt management plan; individual voluntary arrangement etc.)
2.1.9 Awareness of scams and what to do if a customer has been the subject of a scam

Hyfforddiant a chymwysterau

Darganfyddwch am hyfforddiant allanol am y parth cynilion.

Cam nesaf: gwirio fy hyder nawr

Pan rydych yn gyfarwydd â’r Fframwaith Cymhwysedd Arweiniad Arian, gan gynnwys y ffiniau wrth roi arweiniad arian, rydych yn barod i gymryd eich help ymhellach. Darganfyddwch ba mor hyderus ydych chi am eich sylfeini arweiniad, a chewch awgrymiadau ac adnoddau i’ch helpu i adeiladu eich sgiliau a gwybodaeth.