Fframwaith Cymhwysedd: pensiynau

Parthau Gwybodaeth Dechnegol

11. Pensiynau

Mae'r parth hwn yn ymwneud â materion sy'n ymwneud â phensiynau, gan gynnwys: cynllunio ymddeoliad; gwahanol fathau o bensiwn; ymrestru awtomatig; Pensiwn y Wladwriaeth; datganiadau pensiwn; Cyfraith pensiynau; ffynonellau cefnogaeth; ffynonellau gwybodaeth fanwl; sgamiau. Mae'r parth yn cynnwys haenau 1, 2 a 3.

Mae’n bwysig eich bod yn ymwybodol o lle mae’r ffiniau rheoledig ac nad ydych yn mynd y tu hwnt iddynt (cyfeiriwch at Adran D ‘Ffiniau’r gwasanaeth a’ch rôl chi’ ar disgrifiad o gyngor).  Gall arweiniad ddarparu gwybodaeth a/neu opsiynau o ran dewis cynllun pensiwn neu dynnu'n ôl ond peidio â gwneud argymhelliad penodol. 

11.1.1 Ymwybyddiaeth o bwysigrwydd cynllunio ar gyfer ymddeoliad
11.1.2 Ymwybyddiaeth o beth yw pensiwn a sut i wahaniaethu rhwng gwahanol fathau
11.1.3 Ymwybyddiaeth o beth yw ymrestru awtomatig a sut mae'n gweithio
11.1.4 Ymwybyddiaeth o ba bryd a sut y gellir hawlio Pensiwn y Wladwriaeth a'i fod yn seiliedig ar gyfraniadau Yswiriant Gwladol yr unigolyn
11.1.5 Cyfeirio cwsmeriaid at ffynonellau gwybodaeth priodol ar bensiynau a/neu gymorth ar gyfer cynllunio ymddeoliad
11.1.6 Ymwybyddiaeth o sgamiau a beth i’w wneud os yw cwsmer wedi bod yn destun i sgam
11.2.1 Gwybodaeth am y nodweddion a'r prif wahaniaethau rhwng mathau o bensiwn (e.e. Pensiwn y Wladwriaeth, buddion diffiniedig, cyfraniad diffiniedig ac ati)
11.2.2 Gwybodaeth am pryd a sut y gellir hawlio Pensiwn y Wladwriaeth a'i fod yn seiliedig ar gyfraniadau Yswiriant Gwladol yr unigolyn
11.2.3 Gwybodaeth am fanteision cynllunio ar gyfer ymddeoliad, gan gynnwys sut i gael rhagolwg pensiwn
11.2.4 Gwybodaeth am sut i ddarllen datganiad pensiwn
11.2.5 Gwybodaeth am oblygiadau ac effeithiau posibl ymrestru awtomatig ar amgylchiadau unigolyn
11.2.6 Gwybodaeth am y meini prawf cymhwyster pensiynau
11.2.7 Gwybodaeth am effaith gohirio pensiwn ymddeol
11.2.8 Gwybodaeth am hawl i Bensiwn Ychwanegol y Wladwriaeth
11.2.9 Dealltwriaeth o'r ffactorau i'w hystyried wrth ystyried buddsoddi mewn cynllun pensiwn
11.2.10 Dealltwriaeth o Gyfraith pensiynau
11.2.11 Dealltwriaeth o sut y cyfrifir Pensiwn y Wladwriaeth, ei gyfnod cymhwyso a sut i hawlio
11.2.12 Dealltwriaeth o sut i gynyddu Pensiwn y Wladwriaeth
11.3.1 Gwybodaeth am sut i ddefnyddio chyfrifianellau pensiynau ac ymddeoliad arbenigol
11.3.2 Gwybodaeth am sut i wirio faint sydd wedi'i gronni yng nghronfa bensiwn unigolyn
11.3.3 Gwybodaeth am sut i ddatrys materion sy'n codi yn ystod y broses hawlio
11.3.4 Gwybodaeth o fynediad i gymorth arbenigol (e.e. HelpwrArian, yr Ombwdsmon Pensiynau, ayyb.)
11.3.5 Gwybodaeth am sut a phryd y mae'r rheolau Lwfans Blynyddol (AA) a'r Lwfans Gydol Oes (LTA) yn berthnasol, gan gynnwys gwybodaeth am sut mae'r Tapr Lwfans Blynyddol yn gymwys, a'r diogelwch sydd ar gael i gwsmeriaid sydd â buddion sy'n uwch na'r LTA
11.3.6 Gwybodaeth am bwysigrwydd diogelu buddion o fewn pensiwn, y dylai cwsmeriaid geisio cyngor ariannol cyn iddynt ystyried rhoi'r buddion hyn i fyny a'r risgiau i gwsmeriaid sy'n ystyried trosglwyddo pensiwn DB i drefniant DC.

Hyfforddiant a chymwysterau

Darganfyddwch am hyfforddiant allanol am y parth pensiynau.

Cam nesaf: gwirio fy hyder nawr

Pan rydych yn gyfarwydd â’r Fframwaith Cymhwysedd Arweiniad Arian, gan gynnwys y ffiniau wrth roi arweiniad arian, rydych yn barod i gymryd eich help ymhellach. Darganfyddwch ba mor hyderus ydych chi am eich sylfeini arweiniad, a chewch awgrymiadau ac adnoddau i’ch helpu i adeiladu eich sgiliau a gwybodaeth.