Fframwaith Cymhwysedd: cyllidebu a llif arian

Parthau Gwybodaeth Dechnegol

5. Cyllidebu a llif arian

Mae'r parth hwn yn ymwneud â materion sy'n ymwneud â chyllidebu a llif arian, gan gynnwys: cyllidebu; alldaliadau cartrefi; cynyddu incwm; cyfrifon banc; taliadau digidol; defnyddio technoleg ariannol; ffynonellau cefnogaeth; sgamiau; twyll a dwyn hunaniaeth. Mae'r parth yn cynnwys haenau 1, 2 a 3.

5.1.1 Ymwybyddiaeth o egwyddorion cyllidebu
5.1.2 Ymwybyddiaeth o'r adnoddau sydd ar gael i gynorthwyo gyda chyllidebu a chynllunio
5.1.3 Ymwybyddiaeth o ddulliau o leihau treuliau cartrefi (e.e. newid darparwr ynni neu ffôn symudol ac ati)
5.1.4 Ymwybyddiaeth o ffyrdd o gynyddu incwm (e.e. gwirio bod cwsmeriaid yn cael yr holl fudd-daliadau y mae ganddynt hawl i'w cael, gwerthu nwyddau diangen ac ati)
5.1.5 Ymwybyddiaeth o'r gwahanol fathau o gyfrifon banc (e.e. cyfredol, cynilion, ar y cyd ac ati) a'r gwahaniaethau rhyngddynt
5.1.6 Ymwybyddiaeth o'r broses sylfaenol o sut i agor cyfrif banc, gan gynnwys y ddogfennaeth priodol sydd eu hangen
5.1.7 Ymwybyddiaeth o sut i sefydlu taliadau rheolaidd (e.e. archebion sefydlog, debydau uniongyrchol)
5.1.8 Dealltwriaeth o pam mae cyfrif banc yn ddefnyddiol (e.e. cadw arian yn ddiogel; rheoli incwm/gwariant; derbyn taliadau ac ati
5.1.9 Atgyfeirio cwsmeriaid i ffynonellau priodol o wybodaeth am gyfrifon banc, gan gynnwys gwefannau cymharu prisiau.
5.1.10 Ymwybyddiaeth o sgamiau a beth i’w wneud os yw cwsmer wedi bod yn destun i sgam
5.2.1 Gwybodaeth am sut i lenwi (neu gynorthwyo/arwain) taflen gyllideb/datganiad ariannol personol syml
5.2.2 Gwybodaeth am ddulliau i leihau treuliau misol
5.2.3 Gwybodaeth am sut i wneud taliadau digidol a defnyddio cyfleusterau bancio digidol ar-lein ac apps
5.2.4 Gwybodaeth o dreuliau o ddydd i ddydd nodweddiadol a anwybyddir yn aml ond y dylid cyllidebu amdanynt
5.2.5 Gwybodaeth am fanteision a risgiau defnyddio technoleg ariannol (e.e. apps rheoli arian, bancio ar-lein/symudol, taliadau digidol ac ati) a sut y gall helpu i gyllidebu a monitro incwm a gwariant
5.2.6 Gwybodaeth am sut i fynd i'r afael â phryderon ynghylch twyll neu ddwyn hunaniaeth
5.2.7 Ymwybyddiaeth o nodweddion sylfaenol cynnyrch bancio, budd-daliadau, gwaharddiadau a gwarantau
5.2.8 Gwybodaeth am amrywiaeth o ddulliau o uchafu incwm
5.1.1 Gwybodaeth fanwl am sut i lunio cyllideb gynhwysfawr a defnyddio cynlluniwr cyllideb i dorri lawr gwariant
5.1.2 Gwybodaeth fanwl am sut i ddefnyddio offer cymorth a chyfrifianellau ar-lein a sut i roi cyngor ar sut i gael y gorau allan ohonynt
5.13 Hwyluso cwsmeriaid i weithredu ar eu rhan eu hunain lle bo hynny'n briodol, gyda'r nod o'u grymuso i gyllidebu a rheoli llif arian yn annibynnol a newid eu hymddygiad

Hyfforddiant a chymwysterau

Darganfyddwch am hyfforddiant allanol am y parth cyllidebu a llif arian.

Cam nesaf: gwirio fy hyder nawr

Pan rydych yn gyfarwydd â’r Fframwaith Cymhwysedd Arweiniad Arian, gan gynnwys y ffiniau wrth roi arweiniad arian, rydych yn barod i gymryd eich help ymhellach. Darganfyddwch ba mor hyderus ydych chi am eich sylfeini arweiniad, a chewch awgrymiadau ac adnoddau i’ch helpu i adeiladu eich sgiliau a gwybodaeth.