Fframwaith Cymhwysedd: benthyca

Parthau Gwybodaeth Dechnegol

3. Benthyca

Mae'r parth hwn yn ymwneud â materion sy'n ymwneud â benthyg, gan gynnwys: prif ffynonellau credyd a benthyg; benthyca arian anghyfreithlon ac anffurfiol; benthyg gwarantedig a heb eu gwarantu; costau benthyg; sgoriau credyd a hanes credyd; prynu cartref; sgamiau. Mae'r parth yn cynnwys haenau 1 a 2 yn unig.

Mae’n bwysig eich bod yn ymwybodol o lle mae’r ffiniau rheoledig ac nad ydych yn mynd y tu hwnt iddynt (cyfeiriwch i Adran D ‘Ffiniau’r gwasanaeth a’ch rôl chi’  ar disgrifiad o gyngor). Dylai'r arweiniad ddarparu gwybodaeth a/neu opsiynau ar gyfer dewis dull benthyca i gwsmeriaid (e.e. cerdyn credyd, benthyciad ac ati) heb wneud argymhelliad penodol. 

3.1.1 Ymwybyddiaeth o’r prif ffynonellau o gredyd a benthyca (e.e. banciau, Undebau Credyd) a’r gwahaniaethau rhyngddynt.
3.1.2 Ymwybyddiaeth o ffynonellau benthyca arian anghyfreithlon neu anffurfiol, fel benthycwyr arian didrwydded, teulu a ffrindiau
3.1.3 Ymwybyddiaeth o’r ffynonellau o gredyd fforddiadwy sydd ar gael i’r sawl sydd â hanes credyd gwael.
3.1.4 Ymwybyddiaeth o sut i weithio allan y costau sy'n gysylltiedig â benthyca
3.15 Ymwybyddiaeth o'r broses o brynu cartref (e.e. sicrhau morgais; prisio ac arolygon; symud cartref ac ati)
3.1.6 Ymwybyddiaeth o'r broses o brynu cartref (e.e. sicrhau morgais; prisio ac arolygon; symud cartref ac ati)
3.1.7 Cyfeirio cwsmeriaid at ffynonellau priodol o wybodaeth am fenthyciadau a chynhyrchion eraill, gan gynnwys safleoedd cymharu prisiau
3.1.8 Ymwybyddiaeth o sgamiau a beth i’w wneud os yw cwsmer wedi bod yn destun i sgam
3.1.1 Awareness of the common types of debt on which customers typically seek advice and guidance (e.g. credit cards, loans, council tax/rates etc.)
2.1.2 Awareness of the difference between priority and non-priority debts
2.1.3 Awareness of the likely triggers for debt
2.1.4 Awareness of reasons why individuals might seek out loans from illegal or dubious source such as loan sharks, family and friends and typical issues this can cause
2.1.5 Determine if customers are managing to keep up with payments, if they cannot cope, or if there is an urgent situation (e.g. enforcement agents)
2.1.6 Signpost or refer customers to appropriate local and national organisations that provide advice and guidance on debt issues and sources of support
2.1.7 Support customers in accessing online portals and using toolkits, which might include completing information on their behalf
2.1.8 Provide factual information in response to specific, targeted questions (e.g. describing a debt management plan; individual voluntary arrangement etc.)
2.1.9 Awareness of scams and what to do if a customer has been the subject of a scam
3.2.1 Gwybodaeth am sut mae benthyciadau gwarantwr yn gweithredu
3.2.2 Gwybodaeth am sgoriau credyd, sut y gellir effeithio arnynt (gan gynnwys sut y gellir eu gwella) a sut y cânt eu defnyddio
3.2.3 Gwybodaeth am sut i gywiro gwybodaeth anghywir ar ffeil credyd
3.2.4 Gwybodaeth o’r prif ffynonellau o gredyd a benthyca (e.e. banciau, Undebau Credyd)
3.2.5 Gwybodaeth am y mathau o gynhyrchion sydd ar gael i unigolion sydd â hanes credyd gwael
3.2.6 Gwybodaeth am ffynonellau arweiniad ar gyfer cyfrifo llog ac ad-daliadau, fel cyfrifianellau ar-lein
3.2.7 Gwybodaeth am asiantaethau a sefydliadau cyfeirio credyd
3.2.8 Gwybodaeth am sut i ddefnyddio safleoedd cymharu prisiau, cyfrifianellau ac offer eraill, a chynghori cwsmeriaid ar eu defnydd
3.2.9 Gwybodaeth am y costau nodweddiadol sy'n gysylltiedig â symud cartref (e.e. symud, storio; dodrefn ac addurniadau ac ati)
3.2.10 Gwybodaeth am y costau ymlaen llaw a pharhaus sy'n gysylltiedig â pherchnogaeth cartref (ffioedd cyfreithiol; treth stamp/treth trafodiadau tir; cynnal a chadw ac ati)
3.2.11 Gwybodaeth am y ffactorau sy'n cael eu hystyried gan fenthycwyr wrth wneud cynnig morgais
3.2.12 Gwybodaeth am gynlluniau prynu cost isel y Llywodraeth ac eraill a chynlluniau 'chynorthwyo i brynu'/perchogaeth a gynorthwyir (gan gynnwys perchenogaeth wedi'i rannu)
3.2.13 Gwybodaeth am y gwahanol fathau o forgeisi (e.e. llog yn unig; cyfradd newidiol; traciwr ac ati)
3.1.1 Awareness of the common types of debt on which customers typically seek advice and guidance (e.g. credit cards, loans, council tax/rates etc.)
2.1.2 Awareness of the difference between priority and non-priority debts
2.1.3 Awareness of the likely triggers for debt
2.1.4 Awareness of reasons why individuals might seek out loans from illegal or dubious source such as loan sharks, family and friends and typical issues this can cause
2.1.5 Determine if customers are managing to keep up with payments, if they cannot cope, or if there is an urgent situation (e.g. enforcement agents)
2.1.6 Signpost or refer customers to appropriate local and national organisations that provide advice and guidance on debt issues and sources of support
2.1.7 Support customers in accessing online portals and using toolkits, which might include completing information on their behalf
2.1.8 Provide factual information in response to specific, targeted questions (e.g. describing a debt management plan; individual voluntary arrangement etc.)
2.1.9 Awareness of scams and what to do if a customer has been the subject of a scam

Hyfforddiant a chymwysterau

Darganfyddwch am hyfforddiant allanol am y parth benthyca.

Cam nesaf: gwirio fy hyder nawr

Pan rydych yn gyfarwydd â’r Fframwaith Cymhwysedd Arweiniad Arian, gan gynnwys y ffiniau wrth roi arweiniad arian, rydych yn barod i gymryd eich help ymhellach. Darganfyddwch ba mor hyderus ydych chi am eich sylfeini arweiniad, a chewch awgrymiadau ac adnoddau i’ch helpu i adeiladu eich sgiliau a gwybodaeth.