Ynglŷn ag Arweinwyr Arian

Mae arian yn rhan o bob agwedd o’n bywydau. Mae hyn yn golygu bod arweiniad ariannol yn aml yn cael eu rhoi fel rhan o wasanaethau ehangach gan bob math o sefydliadau ac ymarferwyr. Os siaradwch â chwsmeriaid am arian, mae ein rhaglen am ddim  yma i'ch helpu i wneud hynny'n dda.

Ydy’r rhaglen hon yn iawn i mi?

Mae Arweinwyr Arian wedi'i gynllunio ar gyfer y sectorau nid-er-elw, gwasanaethau cyhoeddus a budd cyhoeddus ar draws pedair gwlad y DU. Ymunwch â ni os ydych yn cael sgyrsiau ariannol gyda chwsmeriaid unigol neu grwpiau o unrhyw oedran, o oedolion ifanc hyd at bobl hŷn sydd wedi ymddeol.

Ydych chi’n cynrychioli sefydliad?

Efallai eich bod yn weithiwr rheng flaen sy’n helpu cwsmeriaid gyda materion yn ymwneud ag arian, neu'n arweinydd mewn sefydliad sy'n darparu arweiniad arian mewn rhyw ffordd, er enghraifft mewn iechyd a gofal cymdeithasol, tai, sefydliadau gwirfoddol neu gymunedol, neu lywodraeth leol. Beth bynnag fo'ch rôl, mae gennym ni rywbeth i'w gynnig i chi.

Ydych chi’n ymarferydd unigol?

Gallwch weithio mewn unrhyw swydd. Mae defnyddwyr y rhaglen yn cynnwys:

  • gweithwyr cymunedol, elusen, iechyd, iechyd meddwl a gofal cymdeithasol
  • swyddogion tai cymdeithasol, swyddogion lles a’r heddlu
  • aelodau tîm cymorth i fyfyrwyr
  • cynghorwyr ynni, mentoriaid arian, gwirfoddolwyr banciau bwyd a mwy.

Cymryd rhan heddiw i fynd â’ch help ymhellach

Gyda'n gilydd, gallwn sicrhau bod pobl yn cael arweiniad ariannol da lle bynnag y maent yn ei dderbyn. Gallwch ddefnyddio tri  adnodd rhaglen ar unwaith i helpu i ddatblygu sgiliau, rhannu gwybodaeth a gwella bywydau. 

  1. Dechreuwch gyda'r Fframwaith Cymhwysedd Arweiniad Ariannol i  weld beth sydd ei angen i roi arweiniad ariannol diogel ac effeithiol i'ch cwsmeriaid.  
  2. Ymunwch â'n cymuned o ymarferwyrYn agor mewn ffenestr newydd am ddigwyddiadau rhwydwaith, cyfleoedd dysgu, grwpiau ar-lein a mwy. 
  3. Rhowch gynnig ar ein teclyn digidol am ddim – y gwiriwr hyder - bydd yn helpu i nodi eich cryfderau a'ch meysydd sylfaen i ganolbwyntio arnynt wrth roi arweiniad ariannol. 

Gallwch hefyd gofrestru ar gyfer diweddariadau am y rhaglenYn agor mewn ffenestr newydd.

Oes gennych chi gwestiwn am y raglen?

Yn gyntaf, edrychwch ar y Cwestiynau Cyffredin hyn

Dod yn bartner rhaglen

Mae gan bartneriaid y rhaglen fynediad unigryw at e-ddysgu am ddim i'w staff, Cymhwysedd arnodedig City & Guilds a mwy yn gyfnewid am ymrwymo i wella arweiniad arian a gwerthuso parhaus. Mae lleoedd yn gyfyngedig.

Gwella ein cefnogaeth yn barhaus

Arweinwyr Arian yw'r rhaglen gyntaf i gefnogi pawb sy'n darparu arweiniad ariannol. Rydym wedi ymrwymo i wneud gwelliannau parhaus. Mae ein hymchwil a'n gwerthusiad yn canolbwyntio ar wella dyluniad a phrosesau'r rhaglen, ei chyrhaeddiad a'i heffeithiolrwydd, a'r canlyniadau i chi a'ch cwsmeriaid.

Mae adborth y rhaglen bob amser yn cael ei groesawu  drwy anfon e-bost atom ar money.guiders@maps.org.ukYn agor mewn ffenestr newydd

Lawrlwythiadau y Rhaglen