Partneriaid y rhaglen

Mae amrywiaeth o sefydliadau ym mhob un o bedair gwlad y Deyrnas Unedig yn bartneriaid Arweinwyr Arian.

Pwy all ddod yn bartner rhaglen?

Rydym yn awyddus i weithio mewn partneriaeth â sefydliadau sydd â'r nodweddion canlynol:

 • Gweithio yn y sectorau nid-er-elw, cymunedol, gwirfoddol a chyhoeddus.
 • Eisoes yn darparu rhyw fath o arweiniad ariannol i gwsmeriaid.
 • Pragmatig a chydweithredol, gyda dealltwriaeth ein bod yn datblygu'r rhaglen hon mewn camau.
 • Yn barod i fod yn rhan o werthuso parhaus – byddwn eisiau gwybod. Beth weithiodd yn dda a beth na weithiodd yn dda. Mae partneriaid y rhaglen yn helpu i lunio Arweinwyr Arian.

Sut y bydd dod yn bartner rhaglen yn helpu?

Mae Arweinwyr Arian yn helpu sefydliadau partner i ddiffinio neu wella eu cefnogaeth, gan wella canlyniadau i gwsmeriaid trwy eu helpu i reoli eu harian yn well.

Manteision sefydliadol

 • cwmpasu anghenion hyfforddiant a datblygu arweiniad arian
 • uwchsgilio aelodau'r tîm wrth roi arweiniad arian
 • diogelu lles ymarferwyr
 • cynyddu effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd gwasanaeth
 • rhoi hwb i’ch gallu i wasanaethu eich pwrpas
 • dysgu gan sefydliadau eraill
 • denu a chadw talent
 • gwneud y mwyaf o gyfleoedd ariannu
 • ennill cydnabyddiaeth fel arweinydd diwydiant.

Nodweddion allweddol

Fframwaith Cymhwysedd Arweiniad Ariannol i ddeall eich sgiliau arweiniad ariannol, a nodi lle mae angen datblygiad.

 • Mynediad unigryw i fodiwlau e-ddysgu am ddim, wedi'u mapio i'r Fframwaith i ddatblygu sgiliau, dealltwriaeth a hyder wrth roi arweiniad arian.
 • Cymeradwyodd City & Guilds gymwysterau ar gyfer cydnabyddiaeth broffesiynol.
 • Mynediad at gynnwys ar thema, dysgu a rennir ac arfer gorau drwy'r gymuned Arweinwyr Arian.
 • Adnoddau rheoli, gan gynnwys cymorth wrth gynefino ac anwythiadau, adnoddau pwrpasol a dangosfwrdd digidol i oruchwylio cynnydd tîm.
 • Cyfathrebu rheolaidd, gan roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am y rhaglen.
 • Rydym yn gweithio ochr yn ochr â'n sefydliadau partner i gyd-fynd â'u nodau a'u harweiniad. Mae'r rhaglen yn hyblyg iawn, yn hyblyg ac yn hygyrch.

Hoffech ddarganfod mwy?

Er bod lleoedd yn gyfyngedig, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych, ac mae gennym hefyd restr aros. I fynegi eich diddordeb i ddod yn bartner rhaglen, cysylltwch â ni gan ddefnyddio'r ffurflen gyflymYn agor mewn ffenestr newydd hon neu e-bostiwchYn agor mewn ffenestr newydd