Fframwaith Cymhwysedd: cydymffurfio a diogelu

Gwybodaeth a chydymffurfiaeth sylfaenol

F. Cydymffurfio a diogelu

Mae'r parth hwn yn ymwneud â gweithio'n gyfreithlon ac yn ddiogel. Mae hyn yn golygu gweithio yn unol â'r rheoliadau, deddfwriaeth a gweithdrefnau sefydliadol perthnasol sy'n llywodraethu cyfrinachedd a diogelu data, yn ogystal â'r rhai sy'n amddiffyn hawliau cwsmeriaid. Rhaid i ymarferwyr hefyd weithio'n ddiogel i amddiffyn eu hunain ac eraill rhag unrhyw risg neu beryglon corfforol.

Trin gwybodaeth yn ddiogel

F1

 • Deall y gofynion cyfreithiol ar gyfer diogelu data personol (Deddf Diogelu Data, GDPR).
 • Cymhwyso gweithdrefnau ac egwyddorion sefydliadol ar gyfer storio a diogelwch data personol.
 • Deall a pharchu hawl unigolion i gyfrinachedd. 
 • Deall pwy sydd â hawl i gael mynediad at gofnodion/data. 
 • Cadw cofnodion cywir yn unol â diogelwch, cyfrinachedd a diogelu data.
 • Trin a dinistrio data yn ddiogel.

Iechyd a diogelwch

F2

 • Deall a chydymffurfio â gweithdrefnau iechyd a diogelwch yn y gweithle.

Diogelu

F3

 • Deall y gall grwpiau bregus fod mewn perygl arbennig o gamdriniaeth ariannol a mathau eraill o gamdriniaeth. 
 • Deall y gallai fod gofyn i chi gael gwiriadau penodol (e.e. Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd) i ddarparu arweiniad wyneb yn wyneb i rai grwpiau.
 • Cefnogi arferion sy'n helpu i ddiogelu unigolion rhag niwed neu gamdriniaeth.
 • Bod yn ymwybodol o'r camau priodol i'w cymryd wrth wynebu achosion o niwed neu gamdriniaeth gwirioneddol neu bosibl. 
 • Gwybodaeth am sefydliadau ac asiantaethau y gall neu y dylid rhoi gwybod iddynt am bryderon diogelu.

Delio ag arfer gwael, anghyfreithlon neu anniogel

F4

 • Deall sut i nodi arfer gwael, anghyfreithlon neu anniogel. 
 • Deall eich cyfrifoldebau eich hun ar gyfer rhoi gwybod am arfer gwael, anghyfreithlon neu anniogel.
 • Deall y gweithdrefnau a'r systemau uwchgyfeirio ar gyfer hysbysu (yn fewnol ac i asiantaethau allanol).

Cam nesaf: gwirio fy hyder nawr

 

Pan rydych yn gyfarwydd â’r Fframwaith Cymhwysedd Arweiniad Arian, gan gynnwys y ffiniau wrth roi arweiniad arian, rydych yn barod i gymryd eich help ymhellach. Darganfyddwch ba mor hyderus ydych chi am eich sylfeini arweiniad, a chewch awgrymiadau ac adnoddau i’ch helpu i adeiladu eich sgiliau a gwybodaeth..