Grŵp o bobl ifanc yn chwerthin

Meithrin lles ariannol i gyflogeion a phrentisiaethau ifanc

Gan fod llawer o bobl ifanc yn teimlo effetihiau economaidd pandemig Covid-19, mae’n bwysicach nag erioed i sicrhau bod ganddynt y sgiliau sydd eu hangen arnynt i reoli eu harian yn dda.

Boed a ydych yn cyflogi prentisiaethau, darparu cyfleoedd i bobl ifanc trwy gynllun Kickstart y llywodraeth, neu’n edrych i ddatblygu gwytnwch economaidd eich gweithlu ifanc, gallwn eich helpu.

Ymyriadau effeithlon

Mae pobl ifanc yn fwy tebygol i ennill sgiliau ariannol hanfodol pan allant roi eu dysgu ar waith – er enghraifft pan fyddant yn dechrau cael eu tâl cyntaf.

Dyna pam gall cyflogwyr wneud gwir wahaniaeth trwy gefnogi eu cyflogeion, hyfforddeion, a phrentisiaid ifanc i gael mynediad at raglen neu adnoddau sgiliau ariannol. Bydd hyn yn ogystal â gwella lles ariannol eich cyflogeion, yn eich helpu i feithrin gweithlu gwydn ac osgoi effeithiau negyddol straen ariannol ar eich busnes.

Cymorth i’ch cyflogeion ifanc a’ch busnes

Rydym wedi casglu gwybodaeth am ystod o raglenni ac adnoddau sy’n diwallu anghenion pobl sy’n dechrau yn y gweithle.

Beth bynnag sy’n gweithio i chi – dysgu hunanarweiniedig neu gynorthwyedig, adnoddau am ddim neu raglenni mwy dwys – darganfyddwch raglen a all helpu’ch cyflogeion ifanc gosod y sylfeini ar gyfer eu lles ariannol yn y dyfodol.

Mae’r rhaglenni ac adnoddau hyn naill ai’n cael eu cynnig gan gyflenwyr achrededig neu’n cael ei gynorthwyo gan asesiad.

Ymyriad a sefydliad

Dull Cyflenwi

Lleoliad

Ffi

Academi AriannolYn agor mewn ffenestr newydd (Open University / Money Saving Expert)

Dysgu ar-lein hunanarweiniedig ar gyfer pob oedran

Digidol

Ar draws y DU

Am ddim

Gwersi mewn addysg ariannol (LiFE) Gwobr/TystysgrifYn agor mewn ffenestr newydd (London Institute of Banking and Finance)

 

Gwybodaeth rheoli ariannol ar gyfer pobl ifanc

Digidol

Yr Alban

Am ddim

Arian DoethYn agor mewn ffenestr newydd (Youth Cymru)

Canllawiau ymarferol ar ddatblygu sgiliau ariannol oedolion ifanc’, ar gael yn Gymraeg a Saesneg

Canllaw

Cymru

Am ddim

Gwaith ArianYn agor mewn ffenestr newydd (MyBnk)

Sesiynau cynorthwyedig i bobl 16-25 oed sy’n symud i fyw’n annibynnol

Wyneb yn wyneb ag opsiwn rhithwir

Ar draws y DU

Ffioedd a godir

Modiwlau ar-lein Money WorksYn agor mewn ffenestr newydd (MyBnk and the Mix)

Modiwlau dysgu hunanarweiniedig i bobl 16-25 oed, gan ganolbwyntio ar y rheiny sy’n symud i fyw’n annibynnol

Digidol

Ar draws y DU

Am ddim

Sesiynau ariannol i bobl ifancYn agor mewn ffenestr newydd (The Money Charity)

Sesiynau cynorthwyedig i bobl 16-19 oed

Wyneb yn wyneb ag opsiwn rhithwir

Ar draws y DU(wyneb yn wyned yng Nghymru a Lloegr yn unig)

Ffioedd a godir

Personal Finance AwardYn agor mewn ffenestr newydd  (SQA)

Cymhwyster cyllid personol sy'n addas ar gyfer ymadawyr ysgol ac oedolion ifanc, wedi'i achredu gan SQA ac wedi’i gyflwyno gan ddarparwyr hyfforddiant lleol

Wyneb yn wyneb

Yr Alban

Ffioedd a godir

Arian GwaithYn agor mewn ffenestr newydd (MyBnk)

Sesiynau cynorthwyedig i bobl 18-30 oed prentisiaethau, graddedigion a chyflogeion yng nghyfnodau cynnar ey gyrfaoedd

Wyneb yn wyneb ag opsiwn rhithwir

Ar draws y DU

Ffioedd a godir

Sesiynau Ariannol yn y Gweithle a WeminarauYn agor mewn ffenestr newydd  (The Money Charity)

Sesiynau cynorthwyedig i brentisiaid a chyflogeion ifanc

Wyneb yn wyneb ag opsiwn rhithwir

Ar draws y DU (cynflenwi wyneb yn wyneb yn Lloegr yn unig)

Ffioedd a godir

Cysylltwch â’n tîm partneriaethau

Cysylltwch â’n tîm partneriaethau rhanbarthol i ddarganfod mwy am ein gwaith i wella lles ariannol pobl ifanc ac i drafod sut all MaPS eich cefnogi i wella lles ariannol eich gweithwyr.

Wedi’i lleoli’n agos atoch, gall ein timau partneriaethau eich helpu i ddod â dealltwriaeth o rai o’r heriau lles ariannol lleol i chi.

Os oes gan eich sefydliad sawl safle, cysylltwch â rheolwr rhanbarthol sydd agosaf at eich prif swyddfa.

Fel arall, gallwch gysylltu â’ tîm partneriaethau yn partners@maps.org.uk