Menyw’n gwenu ar y ffôn yn gwisgo ffedog wen

Rhannu arfer da

Mae cyflogwyr yn defnyddio llawer o ffyrdd i feithrin lles ariannol. Defnyddiwch yr enghreifftiau a syniadau hyn i’ch helpu i ddechrau.

Creu diwylliant gwaith lle bydd pobl yn gyffyrddus â siarad am arian

 • Dylai fod llysgenhadon lles ariannol ar bob lefel o’ch rheolaeth, gan gynnwys lefel y bwrdd.
 • Gwahoddwch arbenigwyr fel eich darparwr pensiynau, ymgynghorydd ariannol annibynnol, a arbenigwr morgeisi’ch banc lleol i drafod materion ariannol â’ch cyflogeion. 
 • Darparwch wasanaethau cynghori cyfrinachol, lle gall cyflogeion drafod eu sefyllfaoedd ariannol.
 • Dylech gynnwys lles ariannol mewn cyflyniadau, polisïau adnoddau dynol, ac o gwmpas digwyddiadau bywyd, fel mynd ar absenoldeb rhiant, prynu ty, wynebu diwedd perthynas, neu brofedigaeth, dychwelyd i’r gwaith, cael dyrchafiad, nesáu at ymddeol, a gadael swydd. 
 • Ychwanegwch adran lles i’ch mewnrwyd. 

Partneru â chyflenwyr eraill

 • Gweithio ag undeb credydYn agor mewn ffenestr newydd lleol neu genedlaethol sy’n darparu cynilion cyflogeion, benthyciadau, neu wasanaethau yswiriant, gan dynnu ad-daliadau’n uniongyrchol o’r cyflogres.
 • Partneru ag arbenigwyr eraill ym meysydd cymorth pensiynau, cynlluniau cynilo cyflogres, cynlluniau benthyciadau a thaliadau cyflog ymlaen llaw, ac addysg ariannol.

Adolygu’ch Cynllun Cymorth Cyflogeion os oes gennych un

 • Lleddfu baich costau cymudo â benthyciadau tocynnau tymor a cynlluniau beicio i’r gwaithYn agor mewn ffenestr newydd
 • Rhoi mynediad at ymgynghorydd ariannol rheoleiddiedig i gyflogeion a chael rhyddhad treth a chyfraniadau yswiriant gwladol yn ôl.
 • Negodi yswiriant bywyd ac yswiriant diogelu incwm grwp ar gyfer eich cyflogeion, gan ddarparu diogelwch ariannol ar gyfer eu hanwyliaid yn achos marwolaeth, anafiad, neu salwch hirdymor.
 • Gall yswiriant iechyd trwy’r gweithle roi buddion meddygol ychwanegol i gyflogeion.